Creotech Instruments: Cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 100 zł

The concept of a growing trend in the global financial markets.

Creotech Instruments ustalił cenę emisyjną akcji serii I w Ofercie publicznej na poziomie 100 zł za jedną akcję. Dzięki emisji nowych akcji firma planuje pozyskać 39,65 mln zł na dalszy rozwój, w tym ukończenie kluczowych projektów R&D w obszarze satelitarnym oraz systemów kwantowych, a także zwiększenie zdolności produkcyjnych i sprzedażowych. Dziś, 15 czerwca br., rozpoczynają się zapisy na akcje spółki w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, które potrwają do 20 czerwca br. Kilka tygodni później, w lipcu 2022 r., Creotech Instruments planuje przeniesienie akcji spółki z NewConnect na Główny Rynek GPW w Warszawie.

– Nasz model biznesowy i prezentowana strategia rozwoju spotkały się ze sporym zainteresowaniem Inwestorów w trakcie spotkań road show, co pomimo negatywnego sentymentu na rynku akcji w ostatnich dniach pozwoliło nam na zbudowanie Księgi Popytu na nasze akcje. Dziękujemy za okazane nam zaufanie. Cieszymy się, że jesteśmy coraz bliżej zakończenia naszej Oferty publicznej. Właśnie ustaliliśmy cenę emisyjną na poziomie 100 zł za jedną akcję serii I. Zgodnie z tymi parametrami, w ramach emisji nowych akcji planujemy pozyskać 39,65 mln zł. Kapitał ten pozwoli nam na realizację głównych celów przedstawionych w Prospekcie, a także przybliży nas do jednego z głównych tegorocznych celów, jakim jest dołączenie do grona spółek notowanych na GPW w Warszawie. Debiut na rynku regulowanym planujemy w najbliższych tygodniach. – mówi Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Jednocześnie spółka określiła liczbę akcji oferowanych Inwestorom w poszczególnych transzach. Oferta publiczna Creotech Instruments obejmie łącznie 396.558 akcji serii I, czyli maksymalną liczbę akcji objętych uchwałą emisyjną, przy czym: 20.710 Akcji serii I oferowane jest w Transzy Inwestorów Detalicznych, a 375.848 Akcji serii I w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Informacja dotycząca ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I oraz ostatecznej liczby akcji serii I oferowanych w ramach oferty publicznej oraz liczby akcji serii I oferowanych w poszczególnych transzach dostępna jest na stronie internetowej: https://creotech.pl/ipo/. Koordynatorem Oferty jest Dom Maklerski Navigator S.A. Rolę współkoordynatora pełni Noble Securities S.A. Doradztwo prawne zapewnia kancelaria WBW Weremczuk, Bobeł & Wspólnicy. Funkcję Doradcy zarządu Creotech pełni CC Group.

Creotech Instruments to największa polska firma produkująca i dostarczająca na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii.

W ramach sektora kosmicznego, w kwietniu 2022 r. firma zakończyła przegląd projektu PIAST pn. ,,System Requirements Review’’. Tym samym spółka zrealizowała I fazę tego strategicznego projektu, którego celem jest umieszczenie 3 satelitów obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej w 2024 roku. Obecnie Spółka pracuje również nad projektem EagleEye, w ramach którego opracowywany jest mikrosatelita obserwacyjny Ziemi. Jego wyniesienie na niską orbitę okołoziemską planowane jest na przełom 2023 i 2024 roku.

W ramach działalności spółki na rynku kwantowym, zespół inżynierów Creotech Instruments aktualnie rozpoczyna swój największy projekt, ponieważ międzynarodowe konsorcjum pod przewodem Uniwersytetu w Innsbrucku, którego członkiem jest Creotech, w maju br. zostało wybrane przez Komisję Europejską do projektu budowy pierwszego dużego komputera kwantowego dla UE. Celem przedsięwzięcia jest budowa 100-kubitowego komputera kwantowego do 2025 r. oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 r. Creotech w tym projekcie jest jedynym podmiotem z regionu Europy Środkowo – Wschodniej. Ponadto niedawno Spółka poinformowała o podpisaniu  z austriacką firmą ID Quantique Europe GMBH porozumienia o współpracy w obszarze telekomunikacji kwantowej na rzecz programu niezależności kwantowej Unii Europejskiej. Ma ono na celu współpracę przy tworzeniu nowych produktów oraz ewaluację możliwości produkcji i testowania systemów wdrażanych przez ID Quantique Europe, z wykorzystaniem linii montażowej Creotech Instruments.

Systemy projektowane przez Creotech Instruments wykorzystywane są w najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie instytucjach badawczych na świecie, tj. Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, Instytucie Badań Ciężkich Jonów GSI, czy Centrum Badawczym DESY w Niemczech, a także w MIT, Berkley University, czy NIST w USA.

***

Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu akcji spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”). Oferta publiczna akcji Spółki, o której mowa w niniejszym materiale („Oferta”) przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu w rozumieniu art. 6 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 25 kwietnia 2022 r. („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie oraz o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). KNF zatwierdza Prospekt wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności nałożone Rozporządzeniem 2017/1129. Zatwierdzając Prospekt, KNF nie weryfikuje, ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia przez nią działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym dokumencie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem akcji Spółki. Dla celów Oferty w Polsce oraz dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Spółka udostępniła Prospekt na stronie internetowej Spółki (https://creotech.pl/ipo/), oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych DM Navigator (https://dmnavigator.pl/oferty) oraz Noble Securities (https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/emisje-akcji/prospektyemisyjne/2266-prospekt-emisyjny-creotech-instruments-s-a) zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa europejskiego i polskiego. Wszelkie inwestycje związane z Ofertą powinny być realizowane wyłącznie na podstawie informacji, które są zawarte w zatwierdzonym i opublikowanym Prospekcie oraz we wszelkich zmianach lub suplementach do Prospektu. Prospekt może zawierać informacje, które różnią się od informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym. Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie poglądowy i informacje w nim zawarte mogą nie być uznawana za pełne czy kompletne. Ani niniejszy komunikat prasowy, ani żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechniania, nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub jakąkolwiek decyzją inwestycyjną. Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które poddałyby Spółkę lub akcjonariuszy Spółki lub którykolwiek z ich podmiotów powiązanych wymogom w zakresie autoryzacji, notyfikacji, koncesjonowania lub innym wymogom wynikającym z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego oraz innych informacji związanych z Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego może być niezgodne z prawem. Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, akcjonariuszy lub którykolwiek z ich podmiotów powiązanych oraz ich doradców. W szczególności niniejszy komunikat nie stanowi oferty papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, których dotyczy komunikat nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych Spółki.

ico_newsletter Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości:
ico_newsletterDziękujemy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.