Creotech Instruments rozpoczyna ofertę Akcji Serii J

Investment of growth on currency rate. Businessman draws growing virtual hologram of statistics, graph and chart. Business strategy development and growing growth plan.

Creotech Instruments, notowany na GPW polski producent satelitów, systemów i podzespołów satelitarnych, rozpoczął budowę księgi popytu w ramach oferty Akcji Serii J. W dniu 27 września 2023 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o przeprowadzeniu oferty łącznie do 396.557 akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów na zasadach przewidzianych w uchwale emisyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2023 r., w tym akcjonariuszy posiadających prawo pierwszeństwa. Cena jednej Akcji Serii J zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowy księgi popytu. W procesie Spółkę wspiera cc group – stały doradca IR oraz doradca finansowy, Menadżerami Oferty są Pekao Investment Banking S.A., Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao.

W lipcu br. Creotech Instruments przedstawił strategię finansowania projektów kosmicznych związanych z wykorzystaniem produkowanych przez Spółkę platform mikrosatelitarnych. W celu osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w Unii Europejskiej w projektach obronnych i komercyjnych, Creotech Instruments zamierza zrealizować w kolejnych latach plan inwestycyjny obejmujący trzy kluczowe obszary: rozbudowę portfolio produktowego, w tym przeskalowanie autorskiej platformy HyperSat do 200 kg, zwiększenie zdolności produkcyjnych, a także wzmocnienie działu sprzedażowego. Zaplanowane inwestycje mają zostać sfinansowane ze środków pozyskanych z emisji akcji serii J. Creotech Instruments zamierza pozyskać środki z emisji akcji serii J w łącznej kwocie brutto około 72-87 mln PLN.

Rozpoczęta oferta Akcji Serii J, skierowana do wybranych inwestorów, i środki z niej pozyskane mają na celu umożliwić nam zajęcie istotnej pozycji w skali całej Unii Europejskiej – jako wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych. Planujemy inwestycje w trzy strategiczne obszary: rozbudowę portfolio produktowego, zwiększenie zdolności produkcyjnych i wzmocnienie działu sprzedażowego. W obrębie rozbudowy portfolio zamierzamy przede wszystkim przeskalować rozwijaną przez nas platformę HyperSat do 200 kg, co pozwoli nam aktywnie uczestniczyć w bardzo perspektywicznym segmencie rynku satelitarnego, czyli mikro i mini satelitów. Planujemy przeznaczyć na ten obszar około 60%-70% środków z emisji. W zakresie rozbudowy zdolności produkcyjnych, chcemy szybciej móc dostosować się do zwiększonego popytu na produkty Spółki m.in. rozwijając i doposażając nasze zaplecze produkcyjne oraz laboratoryjne. Na ten cel zamierzamy alokować około 15%-25% środków z emisji. Ostatni obszar to istotne wzmocnienie działu sprzedażowego, gdzie zakładamy podwojenie dedykowanego zespołu i większą liczbę działań zorientowanych na budowę globalnej rozpoznawalności Creotech. Zamierzamy przeznaczyć na to około 15%-20% środków z emisji komentuje dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Wybrani trzej akcjonariusze posiadający łącznie ok. 36,5% akcji Spółki, tj. Pan Grzegorz Brona, Pani Katarzyna Kubrak i Pan Paweł Kasprowicz zawrą w dniu 13 października 2023 r. lub w zbliżonym terminie umowy typu lock-up, zgodnie z którymi zobowiążą się, że w okresie do dnia 31 lipca 2024 r. nie będą rozporządzać, w tym zbywać, posiadanych akcji bez uzyskania zgody wskazanych w umowie lock-up Menadżerów Oferty, z zastrzeżeniem typowych wyłączeń dla ofert podobnych do Oferty. Ponadto umowy lock-up będą przewidywały wyjątek umożliwiający zbycie nie więcej niż 30.000 akcji po dniu 31 stycznia 2024 r. przez każdego z trzech ww. akcjonariuszy Spółki, obejmujący przeznaczenie środków pozyskanych ze sprzedaży takich akcji w pierwszej kolejności na rozliczenie i spłatę wierzytelności wobec Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i na warunkach określonych w umowie lock-up.

Jednocześnie akcje posiadane przez Pana Grzegorza Kasprowicza (łącznie ok. 9,66%) pozostają objęte zobowiązaniem lock-up wynikającym z umowy akcjonariuszy Spółki do dnia 12 października 2024 r.

NINIEJSZY MATERIAŁ I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY MATERIAŁ MA WYŁACZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI ZAPROSZENIA DO ANI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO MATERIAŁU.

 

ico_newsletter Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości:
ico_newsletterDziękujemy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.