Creotech Instruments S.A. opublikowała Prospekt i rozpoczęła Ofertę publiczną o oczekiwanej wartości ok 59,5 mln zł brutto z tytułu Nowych Akcji

Creotech_GPW

Firma Creotech Instruments S.A. 25 kwietnia br. opublikowała Prospekt w związku z Ofertą publiczną, obejmującą nową emisję akcji oraz sprzedaż części akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Nowa emisja obejmuje nie mniej niż 99.140 i nie więcej niż 396.558 akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję. Oczekiwane wpływy z Oferty publicznej Nowych Akcji – w kwocie 55,7 mln zł netto – zostaną przeznaczone na ukończenie kluczowych projektów R&D oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej i sprzedażowej. Zgodnie z harmonogramem, zapisy w Transzy Inwestorów Detalicznych prowadzone będą od 9 do 17 maja br. Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane będą od 19 do 23 maja br. Globalnym koordynatorem Oferty jest Dom Maklerski Navigator S.A., a Współkoordynatorem Noble Securities S.A. Spółka będąca ekspertem działającym m.in. w branży kosmicznej, komputerów kwantowych oraz produkcji zaawansowanej elektroniki, w ciągu najbliższych tygodni zamierza zadebiutować na rynku głównym GPW w Warszawie.

Zatwierdzenie Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego odbyło się w dniu 25 kwietnia 2022 r. Przedmiotem Oferty publicznej będzie nie mniej niż 99.140 i nie więcej niż 396.558 nowo emitowanych akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję. Dodatkowo, w ramach oferty publicznej akcji może zostać zaoferowanych nie więcej niż 100.000 Akcji Istniejących sprzedawanych przez Kluczowych Akcjonariuszy Spółki. Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Detalicznych, spółka przekaże do publicznej wiadomości suplement do Prospektu z Ceną Maksymalną lub Przedziałem Cenowym. W dniu 13 maja 2022 r. rozpocznie się proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Zapisy na akcje Creotech w ramach Transzy Inwestorów Detalicznych będą przyjmowane w dniach 9 – 17 maja 2022 r. Zapisy dla Inwestorów Instytucjonalnych ruszą w dniu 19 maja i potrwają do 23 maja br.

Ubiegły rok był dla Creotech Instruments bardzo pracowity. Zadebiutowaliśmy na NewConnect, wcześniej z sukcesem przeprowadziliśmy ofertę publiczną, dzięki której udało nam się dynamicznie rozwinąć skalę prowadzonego biznesu. Aktualnie przygotowujemy się do kolejnego kroku milowego, jakim będzie przeniesienie akcji naszej spółki na główny parkiet GPW. Zatwierdzenie Prospektu jest więc dla nas bardzo pozytywną wiadomością – mówi Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A. – Debiut na rynku regulowanym planujemy w najbliższych tygodniach. Aktualnie ruszyliśmy z publiczną ofertą nowych akcji, w ramach której chcemy pozyskać finansowanie o wartości ok. 59,5 mln zł brutto. – dodaje Grzegorz Brona.

Wszelkie szczegóły Oferty są dostępne na stronie internetowej spółki: https://creotech.pl/pl/, w zakładce ,,Oferta Publiczna’’ lub bezpośrednio na stronie internetowej: https://creotech.pl/ipo/. Globalnym koordynatorem Oferty jest Dom Maklerski Navigator S.A. Rolę współkoordynatora pełni Noble Securities S.A. Doradztwo prawne zapewnia kancelaria WBW Weremczuk, Bobeł & Wspólnicy. Funkcję Doradcy zarządu Creotech Instruments pełni CC Group.

Creotech Instruments S.A. to polska firma specjalizująca się w branży kosmicznej oraz technologii kwantowej.

Dzięki środkom z emisji zdobędziemy tzw. space heritage – będziemy mogli potwierdzić działanie naszych produktów w kosmosie, co pozwoli nam rozpocząć produkcję satelitów o wartości ok. 1 – 4 mln USD za sztukę. Rozbudujemy też moce produkcyjne, dzięki czemu nasze zdolności wytwórcze wzrosną z 10 do przynajmniej 20 satelitów rocznie, wpłynie to także na segment komputerów kwantowych i UAV. Realizacja tych celów powinna pozytywnie wpłynąć na długoterminowe zwiększenie konkurencyjności naszej spółki i pozwolić nam uzyskać znaczącą pozycję na światowym rynku kosmicznym, z koncentracją na Europie Środkowej – mówi Grzegorz Brona.

Spółka pracuje nad strategicznym projektem EagleEye. To 50 kg pierwszy polski mikrosatelita obserwacyjny oparty na opracowanej przez spółkę platformie HyperSat. Projekt realizowany jest w ramach programu finansowanego przez NCBiR. Jego wyniesienie na bardzo niską orbitę okołoziemską planowane jest na lata 2023 – 2024.  W kwietniu br. firma zakończyła przegląd System Requirements Review projektu PIAST (Polish Imaging Satellites). Tym samym spółka zrealizowała I fazę tego strategicznego projektu, którego celem jest umieszczenie trzech satelitów obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej w 2024 roku. Projekt ma zagwarantować pierwsze, stworzone w Polsce instrumenty Narodowego Systemu Satelitarnej Obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Konsekwentnie realizowane założenia rozwoju spółki, pozwalają firmie Creotech systematycznie zwiększać poziom przychodów i generować wysokie marże, przy alokacji praktycznie całości wygenerowanych środków na działania R+D. Jak wynika z raportu za Q4 2021, w ub. roku spółka osiągnęła ok 40 mln zł przychodów ogółem i ponad 3 mln zł wyniku EBITDA.

Liczymy na to, że pozyskany z emisji kapitał pozwoli nam już w ciągu pierwszych 2 lat znacznie zwiększyć skalę działalności. Sprzedaż nawet kilku satelitów umożliwi nam zwiększenie marży EBITDA o kolejne kilkanaście mln zł – dodaje Maciej Kielek, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w Creotech Instruments.

HARMONOGRAM OFERTY:

Termin

Czynność

25 kwietnia 2022 roku Publikacja Prospektu (start Oferty publicznej)
9 maja – 17 maja 2022 roku; w dniu 17 maja zapisy do godz. 24:00 Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Detalicznych
do 12 maja 2022 roku
do godz. 16:00
Dostarczenie do DM Navigator lub Noble Securities przez Osoby Uprawnione dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących uzyskania Prawa Pierwszeństwa
13 maja 2022 roku Rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
18 maja 2022 roku
do godz. 16:00
Zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
18 maja 2022 roku Ustalenie i opublikowanie: (i) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych; (ii) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych inwestorom w poszczególnych transzach; oraz (iii) Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych
19 maja – 23 maja 2022 roku do godz. 24:00 Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
24 maja 2022 roku do godz. 24:00 Ewentualne przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych
27 maja 2022 roku Przydział Akcji Oferowanych
około 10 czerwca 2022 roku Rejestracja PDA na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych, którym przydzielone zostały Akcje Serii I
około 10 czerwca 2022 roku Dopuszczenie Akcji Istniejących oraz Praw do Nowych Akcji oraz Nowych Akcji* do obrotu na GPW
około 10 czerwca 2022 roku Ostatni dzień notowań Akcji Istniejących w alternatywnym systemie obrotu New Connect organizowanym przez GPW („New Connect”)
około 11 czerwca 2022 roku Zakładany pierwszy dzień notowań Akcji Istniejących oraz PDA, na rynku regulowanym GPW (dzień ten jest zależny od decyzji GPW i KDPW)

 


Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu akcji spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”). Oferta publiczna akcji Spółki, o której mowa w niniejszym materiale („Oferta”) przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu w rozumieniu art. 6 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 25 kwietnia 2022 r. („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie oraz o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). KNF zatwierdza Prospekt wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności nałożone Rozporządzeniem 2017/1129. Zatwierdzając Prospekt, KNF nie weryfikuje, ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia przez nią działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym dokumencie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem akcji Spółki. Dla celów Oferty w Polsce oraz dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Spółka udostępniła Prospekt na stronie internetowej Spółki (https://creotech.pl/ipo/), oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych DM Navigator (https://dmnavigator.pl/oferty) oraz Noble Securities (https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/emisje-akcji/prospektyemisyjne/2266-prospekt-emisyjny-creotech-instruments-s-a) zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa europejskiego i polskiego. Wszelkie inwestycje związane z Ofertą powinny być realizowane wyłącznie na podstawie informacji, które są zawarte w zatwierdzonym i opublikowanym Prospekcie oraz we wszelkich zmianach lub suplementach do Prospektu. Prospekt może zawierać informacje, które różnią się od informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym.

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie poglądowy i informacje w nim zawarte mogą nie być uznawana za pełne czy kompletne. Ani niniejszy komunikat prasowy, ani żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechniania, nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub jakąkolwiek decyzją inwestycyjną.

Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które poddałyby Spółkę lub akcjonariuszy Spółki lub którykolwiek z ich podmiotów powiązanych wymogom w zakresie autoryzacji, notyfikacji, koncesjonowania lub innym wymogom wynikającym z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego oraz innych informacji związanych z Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego może być niezgodne z prawem.

Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, akcjonariuszy lub którykolwiek z ich podmiotów powiązanych oraz ich doradców. W szczególności niniejszy komunikat nie stanowi oferty papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, których dotyczy komunikat nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych Spółki.

ico_newsletter Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości:
ico_newsletterDziękujemy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.