Creotech Instruments: Start zapisów w ramach Oferty publicznej przesunięty na 12 maja 2022 r.

Creotech-debiut

Spółka Creotech Instruments zaktualizowała harmonogram publicznej Oferty Nowych Akcji. Zgodnie z aktualizacją, zapisy dla Inwestorów Detalicznych (TID) ruszą 12 maja br. i potrwają do 23 maja br. Wcześniej, do 11 maja br., spółka poinformuje o ustaleniu ceny maksymalnej. Rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych zaplanowano na 18 maja br. Ustalenie Ceny Emisyjnej przewidziano na 24 maja br. Zapisy w TII zaplanowano na dni 25 – 27 maja br. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na ukończenie kluczowych projektów R&D oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej i sprzedażowej. Spółka zamierza ubiegać się o przeniesienie notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW jeszcze w tym półroczu.

– Pod koniec kwietnia br. opublikowaliśmy Prospekt w związku z publiczną Ofertą akcji. Road show jeszcze nie ruszył, natomiast obserwujemy już pierwsze zainteresowanie zarówno naszą spółką, jak i emisją akcji. Zaplanowane zostały również pierwsze spotkania z Inwestorami. Jednak by umożliwić zapisy na akcje Creotech Instruments jak najszerszemu gronu Inwestorów, razem z naszymi doradcami, zdecydowaliśmy się przesunąć o kilka dni termin rozpoczęcia Oferty. Tym samym zapisy w transzy dla Inwestorów Detalicznych rozpoczną się 12 maja br. Wcześniej, do 11 maja, podamy cenę maksymalną. Zapisy w transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych potrwają od 25 do 27 maja br. Środki z emisji przeznaczymy na dalszy rozwój naszej firmy. Jedną z naszych ambicji jest umocnienie pozycji CRI na globalnych rynkach technologii kosmicznych. Aktualnie trwają rozmowy z pierwszymi podmiotami – mówi Grzegorz Brona, Prezes Zarządu w Creotech Instruments S.A. – Biorąc to wszystko pod uwagę, jesteśmy dobrej myśli i liczymy na pomyślne zakończenie emisji – dodaje Grzegorz Brona.

Emisja Nowych Akcji  obejmuje nie mniej niż 99.140 i nie więcej niż 396.558 akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję. Środki z Oferty publicznej zostaną przeznaczone na ukończenie kluczowych projektów R&D oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej i sprzedażowej spółki. Wszelkie szczegóły Oferty dostępne są na stronie internetowej: https://creotech.pl/pl/, w zakładce ,,Oferta Publiczna’’ lub na: https://creotech.pl/ipo/.

Koordynatorem Oferty jest Dom Maklerski Navigator S.A. Rolę Współkoordynatora pełni Noble Securities S.A. Funkcję doradcy Zarządu pełni cc group sp. z o.o. Doradztwo prawne zapewnia kancelaria WBW Weremczuk, Bobeł & Wspólnicy.

Creotech Instruments S.A. to największa polska firma produkująca i dostarczająca na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii.

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM OFERTY:

Termin Czynność
do 11 maja 2022 roku Opublikowanie Ceny Maksymalnej w formie Suplementu do Prospektu
12 maja – 23 maja roku;
w dniu 23 maja
zapisy do godz. 23:59
Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Detalicznych
18 maja 2022 roku Rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
24 maja 2022 roku
do godz. 16:00
Zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
24 maja 2022 roku Ustalenie i opublikowanie: (i) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych; (ii) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych inwestorom w poszczególnych transzach; oraz (iii) Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych
25 maja – 27 maja 2022 roku do godz. 23:59 Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
2 czerwca 2022 roku Przydział Akcji Oferowanych
około 20 czerwca 2022 roku Rejestracja PDA na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych, którym przydzielone zostały Akcje Serii I
około 20 czerwca 2022 roku Dopuszczenie Akcji Istniejących oraz Praw do Nowych Akcji oraz Nowych Akcji* do obrotu na GPW
około 21 czerwca 2022 roku Zakładany pierwszy dzień notowań Akcji Istniejących oraz PDA, na rynku regulowanym GPW (dzień ten jest zależny od decyzji GPW i KDPW)

***

Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu akcji spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”). Oferta publiczna akcji Spółki, o której mowa w niniejszym materiale („Oferta”) przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu w rozumieniu art. 6 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 25 kwietnia 2022 r. („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie oraz o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). KNF zatwierdza Prospekt wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności nałożone Rozporządzeniem 2017/1129. Zatwierdzając Prospekt, KNF nie weryfikuje, ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia przez nią działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym dokumencie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem akcji Spółki. Dla celów Oferty w Polsce oraz dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Spółka udostępniła Prospekt na stronie internetowej Spółki (https://creotech.pl/ipo/), oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych DM Navigator (https://dmnavigator.pl/oferty) oraz Noble Securities (https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/emisje-akcji/prospektyemisyjne/2266-prospekt-emisyjny-creotech-instruments-s-a) zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa europejskiego i polskiego. Wszelkie inwestycje związane z Ofertą powinny być realizowane wyłącznie na podstawie informacji, które są zawarte w zatwierdzonym i opublikowanym Prospekcie oraz we wszelkich zmianach lub suplementach do Prospektu. Prospekt może zawierać informacje, które różnią się od informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym.

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie poglądowy i informacje w nim zawarte mogą nie być uznawana za pełne czy kompletne. Ani niniejszy komunikat prasowy, ani żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechniania, nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub jakąkolwiek decyzją inwestycyjną.

Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które poddałyby Spółkę lub akcjonariuszy Spółki lub którykolwiek z ich podmiotów powiązanych wymogom w zakresie autoryzacji, notyfikacji, koncesjonowania lub innym wymogom wynikającym z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego oraz innych informacji związanych z Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego może być niezgodne z prawem.

Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, akcjonariuszy lub którykolwiek z ich podmiotów powiązanych oraz ich doradców. W szczególności niniejszy komunikat nie stanowi oferty papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, których dotyczy komunikat nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych spółki.

ico_newsletter Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości:
ico_newsletterDziękujemy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.