Creotech Instruments S.A. w 2021 r. zwiększyła marżę i odnotowała wzrost przychodów ogółem o 20%

entrepreneur-1340649_1280

Creotech Instruments, wiodący polski producent systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki, w okresie od stycznia do grudnia 2021 r., osiągnął przychody ogółem na poziomie ponad 40 mln zł. To wzrost o 20% w porównaniu do przychodów ogółem osiągniętych w 2020 r. W raportowanym okresie spółce udało się zwiększyć marżę EBITDA skorygowaną o wynik na działalności B+R do poziomu ok. 17%. Na wyniki finansowe wpływ miały zrealizowane kontrakty z obszaru technologii kosmicznych i branży kwantowej. W ub. roku spółka przeprowadziła IPO i zadebiutowała na NewConnect. Aktualnie firma stara się pozyskać dodatkowy kapitał w ramach nowej Oferty Publicznej Nowych Akcji o wartości 55,7 mln zł netto. W I połowie roku spółka planuje zadebiutować na rynku regulowanym GPW w Warszawie.

Konsekwentnie realizowane założenia rozwoju spółki, pozwalają nam systematycznie zwiększać poziom przychodów i generowanych marż, alokując praktycznie całość wygenerowanych środków na działania B+R. Dzięki temu w 2021 r., zgodnie z założeniami, udało nam się zwiększyć wyniki r/r. W raportowanym okresie osiągnęliśmy ponad 40 mln zł przychodów ogółem (przychody ze sprzedaży netto w wysokości około 33 mln zł powiększone o przychody z dotacji na projekty B+R w wysokości około 7 mln zł), co oznacza wzrost o 20% względem roku 2020. EBITDA wyniosła ponad 3 mln zł. EBITDA skorygowana o wynik na działalności B+R to 5,6 mln zł  – mówi Maciej Kielek, Wiceprezes ds. Finansowych w Creotech Instruments S.A.

Spółka Creotech Instruments powstała w 2012 r. Firma specjalizuje się przede wszystkim w sektorze kosmicznym oraz w branży aparatury naukowej, m.in. opracowuje i produkuje urządzenia do komputerów kwantowych jako jedna z pierwszych w Europie. Firma dotychczas stworzyła m.in. 37 zaawansowanych systemów dla aplikacji kwantowych, które dostarcza do blisko 50 laboratoriów naukowych, takich jak Uniwersytet Oxford, czy Berkley. W 2021 roku spółka pozyskała dodatkowe 5 mln zł na rozwój produktów w obszarze technologii kwantowej. Środki te pochodziły z dofinansowania NCBiR i były przeznaczone na rozwój projektu B+R ‘Elektronika w odpowiedzi na wyzwania Technologii Kwantowych’.

W 2013 r. Creotech Instruments rozpoczęła współpracę z Centrum Badań Kosmicznych oraz Europejską Agencją Kosmiczną (European Space Agency), rozpoczynając w ten sposób działalność w obszarze kosmicznym. Jednym z programów, w których aktualnie firma uczestniczy, jest strategiczny projekt PIAST (Polish Imaging Satellites) dla polskiego sektora obronnego. W kwietniu br. spółka zakończyła pierwszy przegląd tego projektu pod nazwą System Requirements Review. Celem całego przedsięwzięcia jest umieszczenie trzech mikrosatelitów obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej w 2024 r.

Jednocześnie spółka pracuje nad projektem EagleEye, w ramach którego opracowywany jest mikrosatelita obserwacyjny Ziemi. Jego wyniesienie na niską orbitę okołoziemską planowane jest w latach 2023 – 2024.

Creotech Instruments od dwóch lat intensywnie rozwija także obszar systemów dla bezzałogowych statków powietrznych, który zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Szacuje się, że w 2026 r. światowy rynek dronowy będzie wyceniany na ok. 41,3 mld USD.

25 kwietnia br. rozpoczęła się oferta publiczna Creotech Instruments, obejmująca nie mniej niż 99.140 i nie więcej niż 396.558 akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję oraz sprzedaż do 100.000 akcji istniejących. Sprzedaż akcji przez kluczowych akcjonariuszy związana jest jedynie z koniecznością rozliczenia ich zobowiązań względem Agencji Rozwoju Przemysłu – pierwszego istotnego zewnętrznego akcjonariusza spółki. Pozyskane środki – w kwocie do 55,7 mln zł netto – zostaną przeznaczone przede wszystkim na ukończenie kluczowych projektów B+R oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej i sprzedażowej spółki. Zapisy w Transzy Inwestorów Detalicznych prowadzone będą od 9 do 17 maja br. Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane będą od 19 do 23 maja. Globalnym Koordynatorem Oferty jest Dom Maklerski Navigator S.A., zaś Współkoordynatorem Oferty odpowiedzialnym m.in. za koordynację pracy Konsorcjum Detalicznego jest Noble Securities S.A. Wszelkie szczegóły Oferty są dostępne na stronie internetowej spółki: https://creotech.pl/pl/, w zakładce ,,Oferta Publiczna’’ lub bezpośrednio na stronie internetowej: https://creotech.pl/ipo/.

Środki z Oferty pozwolą nam przede wszystkim na optymalizację i finalizację projektów z obszaru kosmicznego oraz umożliwią zwiększenie zdolności produkcyjnych w tym obszarze nawet do 20 satelitów rocznie. Będzie to miało znaczący wpływ na zwiększenie skali naszego biznesu i tym samym przyszłe wyniki finansowe – mówi Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A. – Oferta publiczna poprzedza nasze plany giełdowe, związane z przeniesieniem akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW. Wejście na główny parkiet planowane jest w połowie tego roku – dodaje Grzegorz Brona.

Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu akcji spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”). Oferta publiczna akcji Spółki, o której mowa w niniejszym materiale („Oferta”) przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu w rozumieniu art. 6 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 25 kwietnia 2022 r. („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie oraz o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). KNF zatwierdza Prospekt wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności nałożone Rozporządzeniem 2017/1129. Zatwierdzając Prospekt, KNF nie weryfikuje, ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia przez nią działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym dokumencie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem akcji Spółki. Dla celów Oferty w Polsce oraz dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Spółka udostępniła Prospekt na stronie internetowej Spółki (https://creotech.pl/ipo/), oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych DM Navigator (https://dmnavigator.pl/oferty) oraz Noble Securities (https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/emisje-akcji/prospektyemisyjne/2266-prospekt-emisyjny-creotech-instruments-s-a) zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa europejskiego i polskiego. Wszelkie inwestycje związane z Ofertą powinny być realizowane wyłącznie na podstawie informacji, które są zawarte w zatwierdzonym i opublikowanym Prospekcie oraz we wszelkich zmianach lub suplementach do Prospektu. Prospekt może zawierać informacje, które różnią się od informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym.

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie poglądowy i informacje w nim zawarte mogą nie być uznawana za pełne czy kompletne. Ani niniejszy komunikat prasowy, ani żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechniania, nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub jakąkolwiek decyzją inwestycyjną.

Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które poddałyby Spółkę lub akcjonariuszy Spółki lub którykolwiek z ich podmiotów powiązanych wymogom w zakresie autoryzacji, notyfikacji, koncesjonowania lub innym wymogom wynikającym z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego oraz innych informacji związanych z Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego może być niezgodne z prawem.

Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, akcjonariuszy lub którykolwiek z ich podmiotów powiązanych oraz ich doradców. W szczególności niniejszy komunikat nie stanowi oferty papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, których dotyczy komunikat nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych Spółki.

ico_newsletter Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości:
ico_newsletterDziękujemy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.