Spółka Creotech Instruments zdecydowała o czasowym zawieszeniu Oferty publicznej

chart-1905225_1280

Zarząd spółki Creotech Instruments zdecydował o czasowym zawieszeniu publicznej emisji akcji serii I. Decyzja ta związana jest z bieżącą, niekorzystną sytuacją na rynkach finansowych, skutkującą negatywnym sentymentem inwestorów dotyczącym inwestycji w akcje. Spadki indeksów giełdowych w ostatnich dniach spowodowały, iż uległ on dalszemu pogorszeniu i w konsekwencji mógłby mieć niekorzystny wpływ na ostateczne parametry emisji akcji Spółki. Creotech Instruments podtrzymuje jednak plany przeprowadzenia Oferty, która poprzedzać będzie zamiar ubiegania się o przeniesienie notowań akcji spółki z NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Intencją Spółki jest wznowienie realizacji emisji po ustabilizowaniu się sytuacji na rynkach kapitałowych.

Niesprzyjająca w ostatnich dniach sytuacja na rynkach giełdowych spowodowała, że wraz z naszymi doradcami, zdecydowaliśmy się czasowo zawiesić naszą Ofertę. Nowy harmonogram nie został jeszcze ustalony, jednak na bieżąco przyglądamy się sytuacji na rynkach finansowych i w przypadku jej ustabilizowania zamierzamy wrócić do naszych planów związanych z przeprowadzeniem emisji. Tym samym podtrzymujemy zamiary realizacji Oferty oraz przeniesienia notowań akcji Creotech na główny rynek GPW. – mówi Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A. – W dalszym ciągu liczymy, że konsekwentnie realizowana strategia opracowania i komercjalizacji własnej platformy satelitarnej, nowe projekty w obszarze komputerów kwantowych i kryptografii kwantowej, jak i zaawansowane usługi przetwarzania danych geoprzestrzennych do obsługi UAV przekonają inwestorów o istotnym potencjale wzrostu wartości firmy w ciągu najbliższych lat. Co ważne, już na obecnym etapie spółka osiąga wysoką pozytywną EBITDA (5,6 mln zł w 2021 r. EBITDA skorygowana o wynik na działalności R&D), która dzięki bieżącym inwestycjom ma potencjał wielokrotnego wzrostu. Szacujemy cenę sprzedaży jednego mikrosatelity na poziomie 1 – 4 mln USD przy oczekiwanej marży EBITDA (bez kosztów stałych) na poziomie 60-70%. Już teraz nasze moce produkcyjne pozwalają na produkcję do 10 takich satelitów rocznie, a zostaną jeszcze zwiększone dzięki wpływom z planowanej emisji akcji – dodaje Grzegorz Brona.    

25 kwietnia 2022 r. spółka Creotech Instruments opublikowała Prospekt dotyczący nowej Oferty publicznej nie więcej niż 396.558 akcji serii I. Zapisy w ramach Transzy Inwestorów Detalicznych jeszcze się nie rozpoczęły, miały ruszyć 12 maja 2022 r. Koordynatorem procesu jest Dom Maklerski Navigator S.A. Rolę Współkoordynatora pełni Noble Securities S.A. Funkcję doradcy Zarządu Spółki pełni CC Group. Doradztwo prawne zapewnia kancelaria WBW Weremczuk, Bobeł & Wspólnicy.

Creotech Instruments to największa polska firma produkująca i dostarczająca dla globalnych partnerów technologie kosmiczne. Jednocześnie spółka rozwija swoją działalność na rynku dronowym oraz w branży systemów kwantowych. Podwarszawska firma jako pierwsza w Europie rozpoczęła produkcję elektroniki sterującej komputerami nowej generacji.

Część dotychczasowych projektów Creotech Instruments była finansowana z ubiegłorocznego IPO spółki, w ramach której to Oferty firma z sukcesem pozyskała od Inwestorów ponad 11 mln zł.

Zrealizowane kontrakty z obszaru technologii kosmicznych i branży kwantowej zapewniają spółce wzrost wyników finansowych. W 2021 r. firma wypracowała przychody ogółem na poziomie ponad 40 mln zł (wzrost r/r o 20 proc.). Marża EBITDA, skorygowana o wynik na działalności B+R, również wzrosła – do poziomu ok. 17 proc.

***

Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu akcji spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”). Oferta publiczna akcji Spółki, o której mowa w niniejszym materiale („Oferta”) przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu w rozumieniu art. 6 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 25 kwietnia 2022 r. („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie oraz o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). KNF zatwierdza Prospekt wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności nałożone Rozporządzeniem 2017/1129. Zatwierdzając Prospekt, KNF nie weryfikuje, ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia przez nią działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym dokumencie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem akcji Spółki. Dla celów Oferty w Polsce oraz dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Spółka udostępniła Prospekt na stronie internetowej Spółki (https://creotech.pl/ipo/), oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych DM Navigator (https://dmnavigator.pl/oferty) oraz Noble Securities (https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/emisje-akcji/prospektyemisyjne/2266-prospekt-emisyjny-creotech-instruments-s-a) zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa europejskiego i polskiego. Wszelkie inwestycje związane z Ofertą powinny być realizowane wyłącznie na podstawie informacji, które są zawarte w zatwierdzonym i opublikowanym Prospekcie oraz we wszelkich zmianach lub suplementach do Prospektu. Prospekt może zawierać informacje, które różnią się od informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym.

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie poglądowy i informacje w nim zawarte mogą nie być uznawana za pełne czy kompletne. Ani niniejszy komunikat prasowy, ani żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechniania, nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub jakąkolwiek decyzją inwestycyjną.

Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które poddałyby Spółkę lub akcjonariuszy Spółki lub którykolwiek z ich podmiotów powiązanych wymogom w zakresie autoryzacji, notyfikacji, koncesjonowania lub innym wymogom wynikającym z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego oraz innych informacji związanych z Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego może być niezgodne z prawem.

Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, akcjonariuszy lub którykolwiek z ich podmiotów powiązanych oraz ich doradców. W szczególności niniejszy komunikat nie stanowi oferty papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, których dotyczy komunikat nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych Spółki.

ico_newsletter Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości:
ico_newsletterDziękujemy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.