publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108/2021 (6253) pod pozycją 36499

publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108/2021 (6253) pod pozycją 36499

Informujemy, że w dn. 8 czerwca 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108/2021 (6253) pod pozycją 36499 ukazała się publikacja o następującej treści:

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie, KRS 0000407094, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 141246690 , NIP 9512244313 , kapitał zakładowy 140.123,20 PLN (w całości opłacony) (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 30 czerwca 2021 roku o godz. 1100, w siedzibie Spółki, to jest w Piasecznie, w lokalu pod adresem: ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Sporządzenie listy obecności.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 wraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 8. a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
 9. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 10. c) podziału zysku Spółkę za rok obrotowy 2020,
 11. d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020,
 12. e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020,
 13. f) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

Sprawozdanie z działalności za 2020r.

Sprawozdanie finansowe za 2020r. (wizualizacja pdf.)

Sprawozdanie biegłego rewidenta

Noty do sprawozdania finansowego

 

 

 

 

Comments are closed.