Walne zgromadzenia

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30.06.2020 - Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9 („Siedziba Spółki”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.06.2020r. na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki.   Porządek obrad obejmuje:   Otwarcie Zgromadzenia, Wybór Przewodniczącego, Stwierdzenie ważności zwołania Continue Reading
  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 23.03.2020 - Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094, w nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 27.02.2020 r., nr 40/2020 (5930), pozycja 10583 o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na skutek zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki żądania wprowadzenia zmian w porządku obrad Zgromadzenia, Spółka dokonała zmiany w porządku obrad. Porządek obrad po zmianach obejmuje:   Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności Continue Reading