Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 23.03.2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 23.03.2020

Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094, w nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 27.02.2020 r., nr 40/2020 (5930), pozycja 10583 o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na skutek zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki żądania wprowadzenia zmian w porządku obrad Zgromadzenia, Spółka dokonała zmiany w porządku obrad.

Porządek obrad po zmianach obejmuje:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Omówienie stanu negocjacji z inwestorami i dyskusja na temat procesu upubliczniania Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 50% kapitału własnego Spółki poprzez wystawienie na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju weksla in blanco w projekcie o numerze POIR.01.01.01-00-0820/19 ("System mikrosatelitarny EagleEye").
 7. Omówienie działalności Zarządu Spółki wraz z ewentualnym podjęciem uchwał dot. zmian w składzie Zarządu Spółki.
 8. Dyskusja na temat zmian w statucie Spółki wraz z ewentualnym podjęciem uchwał dot. zmian statutu Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §24 Statutu Spółki.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

=============

Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 7/9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 23.03.2020 na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Omówienie stanu negocjacji z inwestorami i dyskusja na temat procesu upubliczniania Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 50% kapitału własnego Spółki poprzez wystawienie na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju weksla in blanco w projekcie o numerze POIR.01.01.01-00-0820/19 ("System mikrosatelitarny EagleEye").
 7. Omówienie działalności Zarządu Spółki wraz z ewentualnym podjęciem uchwał dot. zmian w składzie Zarządu Spółki.
 8. Dyskusja na temat zmian w statucie Spółki wraz z ewentualnym podjęciem uchwał dot. zmian statutu Spółki.
 9. Dyskusja i wolne wnioski.

Zakończenie obrad.

Comments are closed.