Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30.06.2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30.06.2020

Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9 („Siedziba Spółki”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.06.2020r. na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

 

Porządek obrad obejmuje:

 

 • Otwarcie Zgromadzenia,
 • Wybór Przewodniczącego,
 • Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 • Przyjęcie porządku obrad,
 • Wybór komisji skrutacyjnej,
 • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia
  do 31 grudnia 2019r. oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia tego sprawozdania,
 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r.
  do 31 grudnia 2019r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania,
 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty Spółki za rok obrotowy
  od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
  z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2019r.
  do 31 grudnia 2019r.,
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
  z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.,
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki lub zarejestrowaniu akcji w depozycie papierów wartościowych,
 • Omówienie założeń biznesplanu Spółki na lata 2020-2025,
 • Sprawy różne,
 • Zakończenie obrad.

Comments are closed.