logo
Creo Energy

0
 • Brak produktów na liście życzeń.
0
 • Brak produktów na liście życzeń.

Warning: A non-numeric value encountered in /home/creotech/ftp/main/sklep/wp-content/themes/arlo/framework/modules/title/title-functions.php on line 454

Regulamin

Creotech Sklep / Regulamin

Sklep internetowy powiązany ze stroną internetową www.creotech.pl prowadzony jest przez:

Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie,
05-500, ul. Gen. L. Okulickiego 7/9;
NIP: 951-224-43-13;
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000407094.

Kontakt:

Telefon: +48 22 233 10 27
E-mail: kontakt@creotech.pl

 

Regulam in sklepu internetowego
obowiązujący od dnia 01.04.2018

 

§1
Definicje

 

CTI – Creotech Instruments Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ulicy Gen. Leopolda Okulickiego 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094, o kapitale zakładowym 140 123,20 zł opłaconym w całości, NIP: 9512244313, WWW: www.creotech.pl, telefon: +48 22 233 10 27, e-mail: kontakt@creotech.pl.

Informacja o produkcie – odpowiedź CTI na Zapytanie o cenę i inne pytania Klienta złożone podczas skorzystania przez Klienta z funkcji „kontaktu” lub „koszyka” dostępnych na stronie internetowej Sklepu i po podaniu przez Klienta danych do kontaktu. Informacja o produkcie przekazana jest Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta jako dane do kontaktu.

Klient – przedsiębiorca, instytut naukowy, laboratorium naukowe, laboratorium badawcze lub rozwojowe , które korzysta ze Sklepu w celu zapoznania się z asortymentem Sklepu oraz w celu zawarcia Umowy, na cele związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, naukową, rozwojową lub badawczą.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) z późniejszymi zmianami.

Potwierdzenie zamówienia – potwierdzenie przez CTI przyjęcia zamówienia do realizacji, przekazane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Produkt – rzeczy ruchome oferowane na stronach Sklepu do sprzedaży Klientom.

Przelewy24  serwis wykorzystywany przez spółkę PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Poznania _Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, o kapitale zakładowym 4 500 000,00 zł opłaconym w całości, NIP: 7792369887, wpisaną do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/201, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl., obsługujący płatności dokonywane w wyniku realizacji postanowień Regulaminu.

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz określający zasady zawierania Umowy pomiędzy CTI, a Klientem. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy.

Sklep – Sklep Internetowy CTI powiązany ze stroną internetową www.creotech.pl, umożliwiający Klientom zapoznawanie się z asortymentem Sklepu, oraz kontakt z CTI za pośrednictwem ikonki „kontakt” lub na skutek utworzenia przez Klienta „koszyka” zawierającego Produkty interesujące Klienta i przesłania jego zawartości odpowiednim przyciskiem do wyceny przez CTI.

Umowa – umowa sprzedaży zawierana przez Klienta z CTI w momencie doręczenia Klientowi Potwierdzenia zamówienia.

Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219),

Zapytanie o cenę – zwrócenie się Klienta do CTI z zapytaniem o cenę Produktu za pośrednictwem funkcji „koszyka” lub „kontaktu” zawartego na stronie Sklepu.

Złożenie zamówienia – złożenie przez Klienta zamówienia do CTI na Produkt, dokonane na adres do kontaktu CTI, tj. na adres poczty elektronicznej CTI lub adres siedziby CTI.

 

§2
Postanowienia ogólne

 

 1. Sprzedaż Produktu odbywa się na podstawie wersji Regulaminu obowiązującej w chwili Złożenia zamówienia.
 2. CTI nie prowadzi sprzedaży Produktów do osób fizycznych.
 3. Klient może kontaktować się z CTI będącym właścicielem Sklepu, korespondencyjnie pod adresem: Gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, pod numerem telefonu: +48 22 233 10 27, pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@creotech.pl, WWW: www.creotech.pl.
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne oraz przeglądarka stron internetowych umożliwiające poprawne otwarcie stron internetowych Sklepu, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie danych przekazanych za pośrednictwem funkcji „koszyka” lub „kontaktu”.
 5. Klient zobowiązany jest do:
  • przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
  • korzystania z usług oferowanych przez CTI w sposób zgodny z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej,
  • niedostarczania na strony Sklepu treści o charakterze niezgodnym z polskim prawem.
 1. CTI podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez Klienta podczas korzystania z funkcji „koszyka” lub „kontaktu”, a także podczas Złożenia zamówienia.
 2. CTI zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez użytkownika Sklepu, w tym Klienta, w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu usług drogą elektroniczną i funkcjonowaniu Sklepu w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni i przekazać informację w tym zakresie za pośrednictwem danych do kontaktu użytkownika Sklepu, jeżeli takie dane zostały podane.
 3. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy Produktów stanowią jedynie informację handlową i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przy czym ceny te są cenami netto, są wyrażone w walucie Euro i nie obejmują kosztów dostawy. CTI zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie Sklepu, przy czym zmiana ceny Produktu nie będzie miała wpływu na zamówienia, co do których zostały już wysłane Potwierdzenia zamówienia.
 4. Zdjęcia Produktów są prezentowane na stronie Sklepu w celach przykładowych mających jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienie sobie ogólnego wyobrażenia
  o właściwościach i wyglądzie Produktu i nie stanowią zapewnienia CTI co do właściwości czy walorów estetycznych Produktu. W szczególności wygląd Produktu na zdjęciach dostępnych na stronach internetowych Sklepu może różnić się w pewnym stopniu od rzeczywistego wyglądu Produktu. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych na stronach internetowych Sklepu specyfikacji technicznych, czy oznaczeń marki i modelu/typu danego Produktu.
 5. Część Produktów oferowanych w Sklepie ma zainstalowane oprogramowanie. W takich wypadkach oprogramowanie Produktu jest objęte licencją otwartą.

 

§3
Zasady korzystania z usług Sklepu

 

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Korzystając z funkcji „kontaktu” lub „koszyka”Klient akceptuje treść
 2. Sklep umożliwia zapoznanie się z opisami Produktów, a poprzez funkcję „kontaktu” lub funkcję „koszyka” Sklep umożliwia także Zapytanie o cenę i dostępność Produktu oraz koszty transportu Produktu. Skorzystanie z funkcji „kontaktu” lub „koszyka” jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem, a CTI umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wygasa z chwilą przekazania Klientowi Informacji o Produkcie. Umowa ta może zostać wypowiedziana przez Klienta lub CTI bez podania przyczyn, poprzez przekazanie drugiej stronie stosownego oświadczenia, z zachowaniem dwutygodniowego wypowiedzenia liczonego od dnia otrzymania przez drugą stronę oświadczenia o wypowiedzeniu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§4
Procedura składania zamówień i zawarcia Umowy

 

 1. Po przesłaniu CTI Zapytania o cenę w sposób określony w 2 ust. 1 Regulaminu, CTI – już poza Sklepem – przekazuje KlientowiInformacjeo Produkcie na adres do kontaktu przekazany przez Klienta. W ofercie znajduje się również informacja o kosztach dostawy, terminie realizacji zamówienia oraz terminie płatności. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności Produktu, wybranej formy płatności i wybranej formy dostawy.
 2. W przypadku, gdy po otrzymaniu Informacji o Produkcie Klientwyrażachęć zakupu Produktu, CTI i Klient- poza Sklepem – prowadzą indywidualne negocjacjew celu zawarcia Umowy. W tym celu CTI i Klient kontaktują się ze sobąza pośrednictwem przekazanych sobie danych do kontaktu. Dane do kontaktu CTIw przypadku zainteresowania przekazaną Informacją o Produkcie: e-mail: kontakt@creotech.pl, adres: ul. Gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno.
 3. Klient składa ofertę kupna określonego Produktuwcenie podanej przez CTI w Informacji o Produkcie (udzielonej na skutek Zapytania o cenę), z ustalonym w ofercie przesłanej przez CTI terminem realizacji oraz płatności i o specyfikacji technicznej, oznaczeniach marki i modelu/typu danego Produktu podanych w opisie Produktu na stronie Sklepu – poprzez Złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia odbywa się za pomocą danych do kontaktu ustalonych przez strony. Złożenie zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą rozpatrywane nie wcześniej niż w najbliższym dniu roboczym.
 4. Na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy, cena i opis Produktu oraz termin realizacji zamówienia, o których mowa 3 niniejszego paragrafu,zyskują charakter wiążący dopiero z chwilą Potwierdzenia zamówienia do realizacji przez CTI.
 5. Na żądanie CTI Klient składający zamówienie winien okazać dokumenty wykazujące umocowanie do działania danej osoby/osób w imieniu w Klienta. CTI ma prawo wstrzymać realizację zamówienia, do czasu wykazania przez Klienta, że osoba, która złożyła zamówienie w imieniu Klienta była do tego umocowana.
 6. Klient ma prawo wprowadzić zmiany do dokumentacji technicznej Produktu wyłącznie w formie pisemnej, nadanej na adres siedziby CTI lub na adres e-mail kontakt@creotech.pl (z potwierdzeniem przez CTI). W takim przypadku CTI zweryfikuje Produkt pod względem ceny i terminu realizacji zamówienia. Jeśli zmiany zostaną zgłoszone CTI po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Klient dodatkowo zobowiązany jest pokryć wynikające z tego koszty. Jeśli zamówienie nie zostało zrealizowane z przyczyn leżących po stronie CTI, CTI ponosi koszty zakupionych na rzecz zamówienia Klienta i niewykorzystanych komponentów, materiałów
  i preparatów. W przypadku, gdy przyczyna niezrealizowania zamówienia leży po stronie Klienta, Klient ponosi wszelkie koszty.

 

§5
Płatności

 

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówione Produkty najpóźniej w terminie ustalonym w Potwierdzeniu zamówienia.
 2. Akceptowane są następujące sposoby płatności: przelew na rachunek bankowy podany w Potwierdzeniu zamówienia lub płatność za pomocą serwisu Przelewy24, do którego link jest udostępniany w Potwierdzeniu zamówienia.
 3. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w Potwierdzeniu zamówienia, Klient zgadza się na przekazanie danych Klienta i Złożonego przez Klienta zamówienia firmie windykacyjnej oraz na pokrycie kosztów windykacji, zapłatę odsetek za opóźnienie lub innych kosztów lub opłat przewidzianych polskim prawem.

 

 §6
Odbiór Produktu

 

 1. Zamówiony Produkt można odebrać osobiście w siedzibie CTI (bez ponoszenia kosztów dostawy). Produkt może zostać również dostarczony na adres wskazany
  w Złożeniu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej, według obowiązującego cennika tej firmy (koszt dostawy przedstawiony w ofercie). Po odebraniu zamówienia w siedzibie CTI lub po odebraniu paczki kurierskiej należy sprawdzić stan sprzętu w obecności odpowiednio pracownika CTI albo W razie stwierdzonych uszkodzeń Produktu lub braków ilościowych Produktu reklamacje będą uwzględniane tylko w przypadku spisania z pracownikiem CTI/kurierem protokołu szkody. Braki ilościowe lub jakościowe niemożliwe do stwierdzenia bezpośrednio przy odbiorze Produktu w siedzibie CTI albo od kuriera, Klient zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie do 2 dni roboczych od daty odbioru Produktu. Brak lub wada jakiejkolwiek części dostarczonego Produktu nie upoważnia Klienta do reklamowania całej dostawy.
 1. Klientowi nie przysługują roszczenia przeciwko CTI spowodowane zmianą terminu realizacji lub anulowaniem zamówienia przez CTI w przypadku wystąpienia okoliczności, za które CTI nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności powstałe na skutek działania siły wyższej.
 2. W przypadku, gdy odpowiedzialność za transport leży po stronie CTI, za opóźnienia dostarczenia Produktu do Klienta wynikające z przyczyn leżących po stronie przewoźnika zewnętrznego, CTI odpowiada wyłącznie do wysokości kosztów dostarczenia Produktu.
 3. CTI ma prawo wstrzymać realizację zamówienia lub wydanie gotowego Produktu w przypadku, gdy Klient ma nieuregulowane zobowiązania finansowe wobec CTI. W tym przypadku termin zapłaty za Produkt określony w 3 ust. 1 Regulaminu nie ulega zmianie.
 4. CTI nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania lub przechowywania Produktu, komponentów, materiałów, preparatów
  i innych rzeczy użytych do produkcji Produktu przez Klienta lub osoby trzecie, w tym szkody powstałe podczas przechowywania Produktu w magazynie zewnętrznym po bezskutecznym upływie terminu jego odbioru przez Klienta z przyczyn nie leżących po stronie CTI.

 

§7
Gwarancja

 

 1. CTI udziela Klientowi gwarancji jakości na Produkt i zobowiązuje się do bezpłatnych napraw lub wymiany Produktu na wolny od wad w przypadku wad Produktu powstałych z przyczyn leżących po stronie CTI. Gwarancja obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty realizacji zamówienia określonej w Potwierdzeniu zamówienia.
 2. Gwarancją nie są objęte:
  • uszkodzenia na skutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej instalacji, nieprawidłowego podłączenia Produktu bądź też montażu / instalacji wykonanej niezgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji, na skutek wprowadzania modyfikacji oraz niewłaściwego przechowywania Produktu przez Klienta lub osoby trzecie;
  • uszkodzenia mechaniczne lub wywołane nimi wady, uszkodzenia powstałe w czasie transportu (chyba że zostanie ustalone inaczej w warunkach dostawy) oraz uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą, zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub kondensację pary wodnej w zmiennych temperaturach), zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania atmosferyczne, pożar, nieprawidłowe napięcie w sieci, niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych, a także innych będących poza kontrolą CTI;
  • uszkodzenia powstające w czasie eksploatacji (przez Klienta lub osoby trzecie) jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcia Produktu
 3. Wada Produktu dostarczonego Klientowi powinna być potwierdzona przez CTI. Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego Produktu na pisemne żądanie CTI. W przypadku sporu co do istnienia wady, decyduje rzeczoznawca powołany przez CTI oraz Klienta. Koszty ekspertyzy rzeczoznawcy ponosi Klient, chyba
  że rzeczoznawca stwierdzi istnienie wady powstałej z przyczyn leżących po stronie CTI. W tym przypadku koszty ekspertyzy pokrywa CTI.
 4. CTI ma obowiązek poinformowania Klienta, który zgłosił reklamację, o podjętej decyzji o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego Produktu lub jego części wystarczającej do rozpatrzenia od Klienta.
 5. CTI nie odpowiada względem Klienta z przepisów dotyczących rękojmi sprzedanej rzeczy w odniesieniu do wad fizycznych lub prawnych Produktu,ani za utratę korzyści, jakie Klient mógłby odnieść, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność CTI ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.

 

§8
Postanowienia końcowe

 

 1. Klient i CTI zobowiązują się dążyć do kompromisowego rozstrzygania sporów, które mogłyby powstać w związku z wykonywaniem Umowy.
 2. W przypadku nierozwiązania sporu w drodze kompromisu, spory pomiędzy Klientem i CTI będą podlegały rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego według siedziby CTI.
 3. CTI nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta jako dane do kontaktu oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i w związku z tym wiąże Klienta oraz CTI jako strony Umowy.
 6. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. CTI dołoży starań, aby nieważne postanowienia zastąpić nowymi, niewadliwymi prawnie.
 7. W przypadku niezgodności pomiędzy wersją polskojęzyczną i angielskojęzyczną Regulaminu, wiążącą jest wersja polskojęzyczna.
 8. CTI zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po 2 dniach od daty ich opublikowania przez CTI na stronie creotech.pl w postaci ujednoliconego tekstu i nie działa wstecz.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2018.