<style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; }</style>

marker

creo_logo_smoke

Pierwsza Oferta Publiczna
akcji Creotech instruments S.A.

W ramach Oferty Publicznej akcji Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie (Emitent) oferowanych jest 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN każda (Akcje Oferowane).
individual investment

Zapisy w Transzy
Małych Inwestorów

calendar icon

29
Marca
2021

calendar icon

12
Kwietnia
2021
institution investment

Zapisy w Transzy
Dużych Inwestorów

calendar icon

14
Kwietnia
2021

calendar icon

16
Kwietnia
2021

marker

Creotech Instruments

Creotech Instruments SA
jest obecnie liderem polskiego sektora kosmicznego.

Od wielu lat z sukcesem realizuje projekty, m.in. dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, jak również podmiotów komercyjnych. Ważnymi obszarami działania spółki jest także produkcja i projektowanie zaawansowanej elektroniki m.in. na potrzeby systemów pomiarowych czy do sterowania procesami kwantowymi. Creotech jest również obecny na rynku bezzałogowych systemów powietrznych, dostarczając urządzenia i oprogramowanie m.in. do nadzoru ruchu dronów. Urządzenia, stworzone przez Creotech Instruments wykorzystywane są w najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie instytucjach badawczych świata, tj. Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, Instytucie Badań Ciężkich Jonów GSI czy Centrum Badawczym DESY w Niemczech.

marker

Cele emisji

shield icon

Finansowanie wkładu własnego Spółki do projektu badawczo-rozwojowego mikrosatelity EagleEye - ok. 77,3%

shield icon

Zakup trzeciej linii produkcyjnej do montażu elektroniki - ok. 13,6%

shield icon

Rozwój zespołu sprzedaży - ok. 9,1%

marker

Materiały do pobrania

marker

Harmonogram
oferty

26 marca 2021 Publikacja Memorandum 12 kwietnia 2021 do godz.18.00 Zakończenie przyjmowania Zapisów w Transzy Małych Inwestorów, w  przypadku Zapisów składanych w wersji papierowej 16 kwietnia 2021 do godz.18.00 Zakończenie przyjmowania Zapisów w  Transzy Dużych Inwestorów i Transzy Pracowniczej w przypadku Zapisów składanych w wersji papierowej 12 kwietnia 2021 do godz. 24.00 Zakończenie przyjmowania wpłat w Transzy Małych Inwestorów Do 14 kwietnia 2021 do godz. 12.00 Ustalenie Ceny Emisyjnej i  ustalenie liczby Akcji Nowych w  podziale na poszczególne transze 16 kwietnia 2021 do godz. 24.00 Zakończenie przyjmowania wpłat w Transzy Dużych Inwestorów i  Transzy Pracowniczej Do 20 kwietnia 2021 Przydział Akcji Nowych oraz  podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej 29 marca 2021 Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Małych Inwestorów 12 kwietnia 2021 do godz.24.00 Zakończenie przyjmowania Zapisów w Transzy Małych Inwestorów, w  przypadku Zapisów składanych elektronicznie 16 kwietnia 2021 do godz. 24.00 Zakończenie przyjmowania Zapisów w Transzy Dużych Inwestorów i  Transzy Pracowniczej w przypadku Zapisów składanych elektronicznie od 8 kwietnia do 13 kwietnia 2021 do godz.15.00 Budowa księgi popytu (book-building) wśród inwestorów wybranych przez  Firmę Inwestycyjną 14 kwietnia 2021 Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów i Transzy Pracowniczej 19 kwietnia 2021 Ewentualne przyjmowanie Zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych Do 23 kwietnia 2021 Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną a Ceną Emisyjną)

marker

Zapisy na akcje Creotech Instruments S.A.

Podmiot przyjmujący zapisy inwestorów indywidualnych

Dom Maklerski Navigator S.A. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, KRS 0000274307

https://www.dmnavigator.pl/ 

Jak zapisać się na akcje Creotech Instruments SA.

Do wzięcia udziału w Ofercie Publicznej oraz złożenia Zapisu na Akcje Nowe są uprawnieni wyłącznie inwestorzy, którzy będą mieli zawartą, z DM NAVIGATOR, umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania, odpowiednio nie później niż ostatniego dnia przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Małych Inwestorów (w przypadku inwestora składającego Zapis w Transzy Małych Inwestorów) albo nie później niż ostatniego dnia przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Dużych Inwestorów (w przypadku inwestora składającego Zapis w Transzy Dużych Inwestorów).
Inwestorzy, którzy nie mają zawartej z DM NAVIGATOR umowy o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania, a zamierzają wziąć udział w Ofercie Publicznej powinni skontaktować się z DM NAVIGATOR pod adresem: https://www.navigatorcapital.pl/formularz-do-bazy-inwestorow/.
Na podstawie Memorandum Informacyjnego w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 185.000 akcji zwykłych na okaziciela CREOTECH serii H (Akcje Oferowane), o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda.

Inwestor składający Zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w dowolnej firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunki papierów wartościowych.
Zapisy na Akcje Oferowane inwestorzy powinni składać w formie pisemnej, w postaci Formularza Zapisu, zgodnie ze wzorem wskazanym w punkcie 7.3.1 lub 7.3.2 Memorandum Informacyjnego. Formularz Zapisu dostępny jest do pobrania ze strony internetowej Emitenta (www.creotech.pl) i Firmy Inwestycyjnej (www.dmnavigator.pl).
Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane w siedzibie Domu Maklerskiego Navigator S.A., adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa (Firma Inwestycyjna). Zapis na Akcje Oferowane będzie składany w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach lub w formie elektronicznej, jeśli zostanie ona udostępniona. Na dowód przyjęcia Zapisu w formie dokumentu osoba zapisująca się na Akcje Oferowane otrzyma jeden egzemplarz złożonego Formularza Zapisu, potwierdzony przez podmiot przyjmujący Zapis.

Zapisy można składać:

Elektronicznie – poprzez przesłanie Formularza Zapisu pocztą elektroniczną na adres email: creotech@dmnavigator.pl. Formularz Zapisu powinien być podpisany odręcznie i osobiście lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP i przesłany na ww. adres email nie później niż do godz. 23.59 ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem (zob. pkt. 4.5.2. Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej) i jest różny dla Transzy Małych Inwestorów oraz dla Transzy Dużych Inwestorów;

Osobiście – poprzez osobiste doręczenie, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach powinien być dostarczony do DM NAVIGATOR, nie później niż do godz. 18.00, ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem (zob. pkt. 4.5.2. Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej) i jest różny dla Transzy Małych Inwestorów oraz dla Transzy Dużych Inwestorów;

Korespondencyjnie – poprzez przesłanie kurierem, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, do siedziby DM NAVIGATOR, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał Formularza Zapisu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach powinien być dostarczony do DM NAVIGATOR, nie później niż do godz. 18.00, ostatniego dnia przyjmowania Zapisów. Termin przyjmowania Zapisów upływa zgodnie z harmonogramem (zob. pkt. 4.5.2. Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej) i jest różny dla Transzy Małych Inwestorów oraz dla Transzy Dużych Inwestorów. W przypadku zamiaru korespondencyjnego dostarczenia przez inwestora do DM NAVIGATOR Formularza Zapisu, w celu terminowego jego dostarczenia, zaleca się skorzystanie z profesjonalnych usług kurierskich.
Dopuszczalne jest składanie Zapisu za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W razie składania Zapisu przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Memorandum Informacyjnym (pkt 2.5.3).

  • Minimalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisem wynosi 165 (sto sześćdziesiąt pięć) Akcji Oferowanych. Maksymalna liczba Akcji Oferowanych objęta Zapisami jednego inwestora (posiadacza rachunku papierów wartościowych) nie może być większa niż 185.000 Akcji Oferowanych. Inwestorzy są uprawnieni do składania dowolnej liczby Zapisów. Zapis (lub łączne Zapisy jednego inwestora lub posiadacza rachunku papierów wartościowych) opiewający na liczbę Akcji Oferowanych większą niż liczba Akcji Oferowanych przeznaczonych do objęcia będzie traktowany jako Zapis na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych. Inwestorzy składający Zapis w Transzy Małych Inwestorów powinni opłacić Akcje Oferowane w momencie składania Zapisu w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką inwestor składa Zapis oraz Ceny Maksymalnej. Inwestorzy składający Zapis na Akcje Oferowane w Transzy Dużych Inwestorów oraz w Transzy Pracowniczej powinni opłacić Akcje Oferowane w momencie składania Zapisu w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką inwestor składa Zapis oraz Ceny Emisyjnej dla jednej Akcji Oferowanej.

Płatność za Akcje Oferowane musi być dokonana w złotych polskich, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w firmie inwestycyjnej przyjmującej Zapis na Akcje Oferowane. Brak opłacenia Zapisu w całości powoduje jego nieważność. Dokonanie wpłaty na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w Zapisie (lecz nie mniejszą niż minimalna liczba Akcji Oferowanych określona w Memorandum Informacyjnym (pkt Minimalna i maksymalna wielkość zapisu) nie oznacza automatycznie nieważności Zapisu. Może on być traktowany jak złożony na liczbę Akcji Oferowanych mającą pokrycie we wpłaconej kwocie (z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części Akcji Oferowanych), jednak w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji Emitent będzie miał także prawo w ogóle nie uwzględniać takiego Zapisu przy przydziale Akcji Oferowanych. Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu.

Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek Domu Maklerskiego Navigator S.A. prowadzony przez PKO Bank Polski S.A., o numerze: 66 1020 1068 0000 1602 0346 7602.
Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby została zaksięgowana na rachunku Firmy Inwestycyjnej wskazanym powyżej nie później niż w terminach określonych w Memorandum Informacyjnym (pkt Termin otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej).

Tytuł wpłaty powinien zawierać:
1. numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny),
2. imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) inwestora,
3. adnotację „Wpłata na akcje CREOTECH INSTRUMENTS S.A.”

Zwraca się uwagę inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu pełnego i terminowego wniesienia wpłat na Akcje Oferowane. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów.

Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły (zostały zaksięgowane) na rachunku bankowym Firmy Inwestycyjnej.

Kontakt dla inwestorów

Dom Maklerski Navigator S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
tel.: +48 22 202 68 81
email: biuro@navigatorcapital.pl
http://www.dmnavigator.pl/