Bieżące raporty

2024

Raport ESPI 20/2024 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 5 lipca 2024 roku wpłynęło do siedziby Spółki oświadczenie o powołaniu Pana Radosława Koszewskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki sporządzone przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w związku z posiadanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. uprawnieniem osobistym do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Radosław Koszewski został powołany na wspólną, 3-letnią kadencję, która upływa w dniu 31 grudnia 2024 roku. Pan Radosław Koszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Radosław Koszewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Życiorys zawodowy Pana Radosława Koszewskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

CV Radosław Koszewski

Raport ESPI 19/2024 – Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 5 lipca 2024 roku wpłynęło do siedziby Spółki oświadczenie o odwołaniu Pana Pawła Packa z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta sporządzone przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., złożone ze skutkiem na dzień 5 lipca 2024 roku. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w związku z posiadanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. uprawnieniem osobistym do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Raport ESPI 18/2024 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2024 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2024 roku („ZWZ”). Na ZWZ wykonywane było prawo łącznie z 875 061 głosów, stanowiących 36,78 % ogólnej liczby głosów w Spółce. 1. Grzegorz Konrad Brona Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 27,60%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 10,15%; 2. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 233 985, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 233 985, Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 26,74%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 9,83%; 3. Maciej Wiśniewski Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 106 000, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 106 000, Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 12,11%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 4,46% 4. PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 98 372, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 98 372, Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 11,24%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 4,13% 5. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 89 831, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 89 831, Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 10,27%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 3,78% 6. Government of Norway Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 66 600, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 66 600, Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 7,61%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 2,80%

Raport ESPI 17/2024 – Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2024 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbyło się w dniu 24 czerwca 2024 r. wraz z wynikami głosowania. Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.

Podjęte uchwały

Raport ESPI 16/2024 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 15 czerwca 2024 roku, wpłynęło do siedziby Emitenta zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 620 z późn. zm.) w sprawie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzone przez Pana Pawła Kasprowicza. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zawiadomienie

Raport ESPI 15/2024 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 czerwca 2024 roku, wpłynęło do siedziby Emitenta zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 620 z późn. zm.) w sprawie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzone przez Pana Grzegorza Bronę. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zawiadomienie

Raport ESPI 14/2024 – RB informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Creotech Instruments S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14.06.2024 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie artykułu 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. od Prezesa Zarządu Grzegorza Brony. Treść otrzymanego przez Spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie

Raport ESPI 13/2024 – Osiągnięcie kamienia milowego w projekcie PIAST – informacja o zakończeniu etapu 2

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że projekt budowy konstelacji satelitów obserwacyjnych pod nazwą: „Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego PIAST (Polish ImAging SaTellites)” (dalej jako „PIAST”), planowanych do umieszczenia na orbicie okołoziemskiej w 2025 roku, osiągnął kamień milowy. Projekt PIAST realizowany jest przez Spółkę w ramach konsorcjum, którego liderem jest Wojskowa Akademia Techniczna. Dnia 13.06.2024 roku Spółka otrzymała potwierdzenie zakończenia z sukcesem Etapu 2 projektu, kończącego się przeglądem projektu tzw. Critical Design i budowy satelitów, obok tzw. Preliminary Design Review (PDR) i Flight Acceptance Review (FAR). Przeglądy te prowadzone są w oparciu o niezależnych zewnętrznych ekspertów. Zakończenie przeglądu CDR pozwala na przejście projektu do kolejnej fazy, a tym samym istotną redukcję ryzyka technologicznego projektu. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż projekt PIAST jest pierwszym projektem, w którym platforma satelitarna HyperSat zostanie wdrożona w ramach konstelacji, zgodnie z założoną strategią rozwoju.

Raport ESPI 12/2024 – Zawarcie umowy na wyniesienie satelitów na orbitę okołoziemską w ramach projektu PIAST

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 12 czerwca 2024 r. podpisał umowę ze spółką Exolaunch GmbH z siedzibą w Berlinie, zapewniającą pośrednictwo w obsłudze kampanii startowej dla satelitów PIAST (Polish ImAging SaTellites). Wartość umowy wynosi 1  260 000 EUR netto. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, satelity PIAST zostaną wyniesione na orbitę w 2025 roku. Rakietą wynoszącą będzie Falcon 9 firmy Space Exploration Technologies Corporation z siedzibą w Hawthorne, w Kalifornii (Stany Zjednoczone), znanej również pod nazwą SpaceX, dla której spółka Exolaunch GmbH jest partnerem obsługującym. Szczegółowe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Raport ESPI 11/2024 – Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r., na żądanie akcjonariusza Spółki.

Zarząd spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą Piasecznie („Spółka”), niniejszym informuje o dokonaniu zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r., na godzinę 10:00. Zmiana zostaje dokonana na żądanie akcjonariusza Spółki – Pana Grzegorza Brony („Akcjonariusz”) poprzez dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nowego punktu porządku obrad w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki”. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmujący dodany na żądanie Akcjonariusza punkt porządku obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. 8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023; d) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023. e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023; f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023; g) zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Dyskusja i wolne wnioski. 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje dokumentację związaną ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, uaktualnioną o ww. zmianę porządku obrad, a także o treść projektu uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza do nowego punktu porządku obrad wraz z jej uzasadnieniem.

Projekty uchwał Treść ogłoszenia Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Raport ESPI/2024 – Raport kwartalny spółki Creotech Instruments S.A. za I kwartał 2024 roku

Raport kwartalny spółki Creotech Instruments S.A. za I kwartał 2024 roku

Raport ESPI 10/2024 – Zakończenie procedur transportowych satelity EagleEye do USA

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22 maja 2024 roku otrzymał informację o zakończeniu z sukcesem procedury transportowej na teren USA, w tym procesu odprawy celnej satelity EagleEye. Odprawa została przeprowadzona na terenie lotniska w Los Angeles, USA. Po odprawie satelita EagleEye znalazł się na terenie USA, gdzie został odebrany przez spółkę Exolaunch GmbH, która przejęła od Emitenta odpowiedzialność za transport satelity EagleEye do bazy Vandenberg Space Force Base, gdzie przeprowadzona zostanie integracja satelity z rakietą firmy SpaceX – Space Exploration Technologies Corporation. O dacie startu rakiety z satelitą EagleEye Emitent powiadomi w osobnym komunikacie.

Raport ESPI 9/2024 – Odstąpienie od umowy na realizację prac remontowych i adaptacyjnych powierzchni produkcyjnych wynajmowanych przez Spółkę

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2023 z dnia 17 lipca 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 6/2024 z dnia 8 marca 2024 r. informuje, że w dniu 21 maja 2024 roku Emitent złożył oświadczenie o odstąpieniu ze skutkiem natychmiastowym od umowy na realizację prac remontowych i adaptacyjnych w pomieszczeniach o charakterze produkcyjnym wynajmowanych przez Spółkę w Piasecznie zawartej dnia 17 lipca 2023 r. z Emisen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Umowa”). Odstąpienie od Umowy wywołuje skutek co do części robót budowlanych niewykonanych przez Emisen sp. z o.o. do chwili odstąpienia od Umowy przez Spółkę. Odstąpienie od Umowy jest uzasadnione przyczynami, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Emisen sp. z o.o., w tym opóźnieniami w wykonywaniu robót budowlanych o więcej niż 14 dni w stosunku do harmonogramu oraz innymi nieprawidłowościami w toku wykonywania Umowy przez Emisen sp. z o.o. Odstąpienie od Umowy nie wpływa negatywnie na obecnie posiadane przez Emitenta zdolności produkcyjne. Oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest na drugą połowę 2024 roku.

Raport ESPI 8/2024 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A. na dzień 24 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2024 roku, na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu pod adresem: ul. Osmańska 14, bud. Berlin 02-823 Warszawa. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. 8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023; d) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023. e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023; f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023. 10. Dyskusja i wolne wnioski. 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r., sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, a także raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, oraz Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Treść ogłoszenia Formularz pełnomocnictwa Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu Projekty uchwał Informacja o ogólnej liczbie akcji Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Oświadczenie Rady Nadzorczej Raport biegłego rewidenta

Raport ESPI 7/2024 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 kwietnia 2024 roku, wpłynęło do siedziby Emitenta zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 620 z późn. zm.) w sprawie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzone przez Panią Katarzynę Kubrak. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zawiadomienie

Raport ESPI 6/2024 – Zawarcie aneksu do umowy na realizację prac remontowych i adaptacyjnych powierzchni produkcyjnych wynajmowanych przez Spółkę

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2023 z dnia 17 lipca 2023 r. informuje, że dnia 8 marca 2024 roku podpisał z Emisen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy z dnia 17 lipca 2023 r. na realizację prac remontowych i adaptacyjnych w pomieszczeniach o charakterze produkcyjnym wynajmowanych przez Spółkę w Piasecznie. W ramach podpisanej umowy powierzchnia około 2000 m2 zostanie przystosowana do produkcji elektroniki specjalnego zastosowania oraz do integracji satelitów. Konieczność zawarcia aneksu do ww. umowy wynika z modyfikacji harmonogramu robót w zw. ze zwiększeniem zakresu obowiązków wykonawcy. Łączna wartość umowy została zwiększona o kwotę 267 158,00 PLN netto, zaś prace remontowe i adaptacyjne zakończą się w lipcu 2024 roku. Istotne zapisy aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Raport ESPI 5/2024 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie „Spółka”, „Emitent” działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2018 poz. 757 „Rozporządzenie”, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2024 roku: – raport roczny za 2023 r. – 30 kwietnia 2024 r. – raport za I kw. 2024 r. – 29 maja 2024 r. – raport półroczny za I półrocze 2024 r. – 27 września 2024 r. – raport za III kw. 2024 r. – 27 listopada 2024 r. Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2023 r. oraz za II kwartał 2024 r.

Raport ESPI 4/2024 – Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki – uzupełnienie raportu bieżącego

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 50/2023 z dnia 25 października 2023 r., niniejszym przedstawia informacje uzupełniające podsumowanie przeprowadzonej przez Spółkę oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki („Akcje Serii J”), w zakresie pkt 12 i 13 raportu bieżącego, dotyczących kosztów emisji Akcji Serii J. 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii J wyniosła 2 243 036,12 zł, w tym koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 2 243 036,12 zł; b) wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy; c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy; d) promocji oferty – nie dotyczy. Rozliczenie ww. kosztów emisji Akcji Serii J nastąpi poprzez zmniejszenie kapitału własnego (zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartość nominalną). 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii J wyniósł 5,66 zł.

Raport ESPI 3/2024 – Podpisanie umowy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa na realizację projektu dla ESA pt. „THERMOPLASTIC SMALL SATELLITE PLATFORM”

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 24 stycznia 2024 roku podpisał umowę z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, na realizację projektu pt., „THERMOPLASTIC SMALL SATELLITE PLATFORM” („Projekt”) dla Europejskiej Agencji Kosmicznej („ESA”). Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa jest liderem Projektu realizowanego dla ESA, natomiast Emitent pełni rolę podwykonawcy. Wynagrodzenie przewidziane dla Emitenta z tytułu realizacji prac objętych Projektem wynosi około 300 000 EUR netto, zaś realizację przewiduje się do września 2025. Szczegółowe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Projekt dotyczy opracowania nowych metod projektowania i wytwarzania struktur satelitów opartych na tworzywach termoplastycznych. Tworzywa takie nadają się do zastosowania w satelitach klasy 100-200 kg i istotnie podnoszą konkurencyjność technologiczną takich rozwiązań. W ramach realizacji prac objętych Projektem Emitent odpowiada za definicję wymagań dla opracowywanych struktur pod kątem współpracy z małą jednostką satelitarną rzędu 200 kg, integrację prototypów testowych, a także analizę wyników testów. Projektowany satelita będzie zakładał ładunek telekomunikacyjny co dodatkowo umożliwi Spółce zweryfikowanie parametrów platformy satelitarnej Emitenta – HyperSat pod kątem potrzeb misji związanych z komunikacją. Zarząd Emitenta uznał przedmiotową informację za poufną z uwagi na perspektywę chęci dołączenia Spółki do obszaru rynku satelitów klasy 200 kg powiązanych z realizacją Projektu w okresie najbliższych 5 lat i wynikającą z powyższego istotność wykonania prac objętych ww. Projektem w ramach kontraktu dla ESA.

Raport ESPI 2/2024 – Podpisanie umowy na projekt pt.: „PRELIMINARY DESIGN OF IN-SPACE TRANSPORTATION PROOF OF CONCEPT-1: IN-ORBIT RENDEZVOUS AND DOCKING – PHASE-B1”

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2023 z dnia 6 października 2023 roku, informuje, że w dniu 19 stycznia 2024 roku podpisał z OHB-System AG umowę na realizację dla Europejskiej Agencji Kosmicznej projektu „PRELIMINARY DESIGN OF IN-SPACE TRANSPORTATION PROOF OF CONCEPT-1: IN-ORBIT RENDEZVOUS AND DOCKING – PHASE-B1”. Celem projektu jest zaprojektowanie misji polegającej na przeprowadzeniu tankowania satelity na orbicie Ziemi. Creotech Instruments S.A. odpowiedzialny jest za przygotowanie projektu statku kosmicznego „Client Spacecraft Platform”, czyli satelity (ok. 60 kg), który będzie tankowany przez drugiego większego satelitę. Satelita projektowany przez Emitenta zostanie stworzony w oparciu o platformę HyperSat i wykorzysta wiele rozwiązań opracowanych na potrzeby pierwszej misji kosmicznej opracowywanej przez Emitenta EagleEye. Rozwinięcie i wdrożenie technologii tankowania satelitów na orbicie pozwoli wydłużyć okres realizacji misji satelitarnych, realizować trudniejsze misje wymagające dużego zużycia paliwa oraz rozwijać technologie związane z serwisowaniem statków kosmicznych na orbicie. Realizacja projektu zakończy się w połowie bieżącego roku. Udział Emitenta w fazie B1 objętej kontraktem wynosi około 400 000 EUR. Po tym etapie planowane są kolejne rozmowy z ESA w celu zawarcia kontraktu na budowę satelity w oparciu o projekt realizowany w fazie B1. Obecny harmonogram projektu zakłada wyniesienie satelity na orbitę w drugiej połowie 2026 r.

Raport ESPI 1/2024 – Podpisanie umowy na projekt pt.: „Pre-Phase a System Study of a High Resolution Lunar Mineralogy Mapper”

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku, informuje, że w dniu 17.01.2024 roku podpisał z Europejską Agencją Kosmiczną („ESA”) umowę na realizację projektu „Pre-Phase a System Study of a High Resolution Lunar Mineralogy Mapper”. Celem projektu jest zaprojektowanie misji (tzw. Faza 0/A), która zapewni precyzyjne dane pozwalające na wykorzystanie, pod koniec bieżącej dekady, zasobów na powierzchni naturalnego satelity Ziemi. Emitent będzie odpowiedzialny za projektowanie całej misji i satelity opartego na autorskiej platformie mikrosatelitarnej HyperSat. Pozostali konsorcjanci odpowiedzialni za ładunek optyczny to Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN. Wartość Fazy 0/A (objętej kontraktem) wynosi 250 tys. EUR, z czego większość przypadnie na Emitenta. Realizacja projektu potrwa 12 miesięcy. Po tym etapie planowane są kolejne rozmowy z ESA w celu negocjowania kontraktu na budowę satelity w oparciu o projekt realizowany w fazie 0/A.

2023

Raport ESPI 63/2023 – Zakończenie projektu „Przemysłowe studium wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznych Ziemi”

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2023 z dnia 24 maja 2023 roku, informuje, że w dniu 7 grudnia 2023 roku przekazał Agencji Uzbrojenia wyniki projektu pod nazwą: „Przemysłowe studium wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznych Ziemi”. Projekt realizowany był przez konsorcjum, którego liderem był Emitent, zaś członkiem Airbus Defence and Space, spółka z siedzibą we Francji. Całkowita wartość projektu wyniosła 6 509 160,00 PLN brutto. Projekt został przeprowadzony zgodnie z założeniami umowy. Projekt obejmował fazy 0-A programu satelitarnego.

Raport ESPI 62/2023 – Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zawiadomienie otrzymane w dniu 6 grudnia br. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, dotyczące zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, sporządzone w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 396.557 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Treść zawiadomienia

Raport ESPI 61/2023 – Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji akcji serii J Spółki w depozycie papierów wartościowych

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 60/2023 z dnia 30 listopada 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) komunikatu z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie daty rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 396.557 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki („Akcje”). Zgodnie z treścią ww. komunikatu, Akcje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w dniu 5 grudnia 2023 r. W związku z powyższym, wraz z rejestracją Akcji zostanie spełniony warunek wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wynikający z uchwały nr 1306/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o której mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 60/2023. Zgodnie z treścią tej uchwały wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym nastąpi w dniu 5 grudnia 2023 r.

Raport ESPI 60/2023 – Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW. Wyznaczenie ostatniego dnia notowań PDA Spółki

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w dniu 30 listopada 2023 r. uchwały nr 1305/2023 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na głównym rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki oraz uchwały nr 1306/2023 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki („Uchwały”). Zgodnie z treścią Uchwał, Zarząd GPW postanowił: (i) wyznaczyć na 4 grudnia 2023 r. dzień ostatniego notowania na rynku podstawowym GPW 396.557 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki, (ii) stwierdzić dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW 396.557 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki („Akcje”) oraz (iii) wprowadzić z dniem 5 grudnia 2023 r. Akcje do obrotu giełdowego na tym rynku pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w ww. dniu rejestracji Akcji i oznaczenia ich kodem ISIN PLCRTCH00017.

Raport ESPI 59/2023 – Warunkowa rejestracja akcji na okaziciela serii J Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A.

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oświadczenia z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 396.557 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki („Akcje”) pod kodem ISIN PLCRTCH00017. Warunkiem rejestracji Akcji jest wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na który wprowadzone zostały pozostałe akcje Spółki oznaczone ww. kodem. Rejestracja Akcji nastąpi w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu.

Raport ESPI 58/2023 – Podpisanie umowy do projektu pt. „REACTS: Responsive European Architecture for Space” realizowanego w ramach The European Defence Fund

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku, informuje, że w dniu 28 listopada 2023 roku uzyskał informację o zakończeniu procesu podpisywania umowy konsorcjum oraz umowy pomiędzy koordynatorem konsorcjum (DLR Deutsches Zentrum Fur Luft Und Raumfahrt – Niemiecką Agencją Kosmiczną), a Komisją Europejską na realizację projektu pt. „REACTS: Responsive European Architecture for Space”. Projekt finansowany jest w ramach The European Defence Fund (Europejski Fundusz Obrony). Projekt ma na celu zapewnienie europejskim państwom członkowskim nowej, przełomowej i opartej na współpracy zdolności obronnej: odpornej i skalowalnej sieci responsywnych systemów kosmicznych (satelitarnych), w pełni interoperacyjnej zdolności do wystrzelenia satelitów i rozpoczęcia dostarczania danych w ciągu 72 godzin od zaistnienia sytuacji kryzysowej. W ramach projektu zostanie zdefiniowana całościowa architektura systemu oparta na potrzebach użytkowników końcowych z poszczególnych państw europejskich, opracowana zostanie koncepcja działania, stworzony zostanie plan rozwoju technologii, przygotowany zostanie opis wspólnych interfejsów, zaprojektowana zostanie konfiguracja oprogramowania systemu i przeprowadzone zostaną testy symulacyjne. Koordynatorem całego projektu jest DLR Deutsches Zentrum Fur Luft Und Raumfahrt (Niemiecka Agencja Kosmiczna). Projekt zawiera siedem zadań. Koordynatorem jednego z zadań realizowanych w ramach projektu został Emitent. Zadanie koordynowane przez Emitenta dotyczy budowy standardu dla małych satelitów, który w przyszłości ma zostać zaimplementowany w ramach pozyskiwanej zdolności obronnej na poziomie Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi około 19 mln EUR, zaś na Emitenta przypada około 1 mln EUR. Projekt trwać będzie 21 miesięcy, a jego rozpoczęcie planowane jest od stycznia 2024 roku.

Raport ESPI 57/2023 – Informacja o zakończeniu negocjacji z Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ustalenia warunków kontraktu w przetargu: „Pre-Phase a System Study of a High Resolution Lunar Mineralogy Mapper”

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 24 listopada 2023 roku polskie konsorcjum, którego liderem jest Emitent, zakończyło pomyślnie negocjacje z Europejską Agencją Kosmiczną („ESA”) w sprawie ustalenia warunków kontraktu w przetargu: „Pre-Phase a System Study of a High Resolution Lunar Mineralogy Mapper”. Celem projektu „Pan Twardowski” jest zaprojektowanie misji, która zapewnieni precyzyjne dane pozwalające na wykorzystanie, pod koniec bieżącej dekady, zasobów na powierzchni naturalnego satelity Ziemi. Emitent będzie odpowiedzialny za projektowanie całej misji i satelity opartego na autorskiej platformie mikrosatelitarnej HyperSat. Pozostali konsorcjanci odpowiedzialni za ładunek optyczny to Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN. Wartość Fazy 0/A (projektowej, objętej kontraktem) wyniesie 250 tys. EUR, z czego większość przypadnie na Emitenta. Realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2024 r. i potrwa 12 miesięcy. Po tym etapie planowane są kolejne rozmowy z ESA w celu negocjowania kontraktu na budowę satelity w oparciu o projekt realizowany w fazie 0/A. W opinii Zarządu Emitenta środki na jego realizację mogą pochodzić ze zwiększonej w br. składki opcjonalnej Polski do ESA, w której rekomendowana alokacja dla programu HRE (Human and Robotic Exploration) wynosi 100 mln EUR. Całkowity koszt poprzedniej europejskiej misji Księżycowej Europejskiej Agencji Kosmicznej SMART-1 z 2003 roku wyniósł 110 mln EUR, a misja Twardowski jest planowana jako porównywalny skalą trudności projekt. Podpisanie umowy na realizację ww. kontraktu planowane jest na grudzień 2023 r., o czym Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.

Raport ESPI 56/2023 – Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2023 roku

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie § 80 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku, planowanym terminem publikacji raportu za III kwartał 2023 roku był dzień 27 listopada 2023 roku. Nowy termin publikacji raportu za III kwartał 2023 roku został wyznaczony na dzień 29 listopada 2023 roku.

Raport ESPI 55/2023 – Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza Spółki Pani Katarzyny Kubrak, dotyczące zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez ww. akcjonariusza, sporządzone w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 396.557 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Treść zawiadomienia

Raport ESPI 54/2023 – Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza Spółki, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych: PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus, inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z objęciem akcji Emitenta i rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 396.557 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Zawiadomienie PZU

Raport ESPI 53/2023 – Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza Spółki Pana Pawła Kasprowicza, dotyczące zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez ww. akcjonariusza, sporządzone w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 396.557 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Treść zawiadomienia

Raport ESPI 52/2023 – Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza Spółki Pana Grzegorza Brony, dotyczące zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez ww. akcjonariusza, sporządzone w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 396.557 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Treść zawiadomienia

Raport ESPI 51/2023 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii J oraz rejestracja zmian Statutu Spółki

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, o rejestracji w dniu 15 listopada 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian statutu wynikających z emisji akcji serii J. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta zostało zarejestrowane w związku z emisją 396.557 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 0.10 zł (dziesięć groszy), która została przeprowadzona na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii J, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J i praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki. Kapitał zakładowy Emitenta, który przed emisją wynosił 198.279,00 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych) został podwyższony o kwotę 39.655,70 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy) i wynosi obecnie 237.934,70 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt groszy). W związku z rejestracją akcji serii J kapitał zakładowy Spółki dzieli się obecnie na 2 379 347 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: – 1.000.000 akcji na okaziciela serii A; – 62.752 akcji na okaziciela serii B; – 67.300 akcji na okaziciela serii C; – 102.000 akcji na okaziciela serii D; – 71.000 akcji na okaziciela serii E; – 68.000 akcji na okaziciela serii F; – 30.180 akcji na okaziciela serii G; – 185.000 akcji na okaziciela serii H; – 396.558 akcji na okaziciela serii I; oraz – 396.557 akcji na okaziciela serii J. Po rejestracji ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 2 379 347 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem) głosów. W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki. Zarząd Emitenta, w załączeniu do niniejszego raportu, przedstawia treść zmienionych postanowień Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany.

Creotech – tekst jednolity Treść zmienionych postanowień

Raport ESPI 50/2023 – Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 46/2023 z dnia 12 października 2023 r., niniejszym przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki („Akcje Serii J”). Akcje Serii J zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii J, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J i praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki. 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Umowy objęcia Akcji Serii J były zawierane w dniach 6 – 12 października 2023 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: Objęcie Akcji Serii J nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii J zostały objęte poprzez złożenie przez Zarząd Spółki ofert objęcia akcji inwestorom oraz przyjęcie złożonych ofert przez inwestorów. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii J ani nie dokonywano przydziału Akcji Serii J w rozumieniu art. 434 i nast. Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Emitenta w dniu 12 października 2023 r. podjął uchwałę, na podstawie której określił ostateczną listę subskrybentów Akcji Serii J w związku z zawarciem umów objęcia akcji. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: Subskrypcja obejmowała 396.557 Akcji Serii J. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Z uwagi na rodzaj oferty Akcji Serii J (oferta publiczna w trybie subskrypcji prywatnej) nie składano zapisów na Akcje Serii J, wobec czego redukcja nie wystąpiła. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: W ramach subskrypcji objęto 396.557 Akcji Serii J. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na Akcje Serii J w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji objęto 396.557 Akcji Serii J. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie dokonywano przydziału Akcji Serii J w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Cena emisyjna Akcji Serii J wynosiła 150 zł za jedną Akcję Serii J. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Akcje Serii J zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej 17 inwestorom instytucjonalnym oraz 18 inwestorom indywidualnym. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Umowy objęcia Akcji Serii J zostały zawarte z 17 inwestorami instytucjonalnymi oraz z 18 inwestorami indywidualnymi. 10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Akcje Serii J nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: Wartość subskrypcji Akcji Serii J wyniosła 59.483.550 zł. 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji Serii J, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii J. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji Serii J, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji, w tym średni koszt subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii J, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii J. 14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: Akcje Serii J zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi. Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport ESPI 49/2023 – Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji praw do akcji serii J Spółki

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie [„Spółka”], w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 48/2023 z dnia 20 października 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. [„KDPW”] komunikatu z dnia 23 października 2023 r. w sprawie daty rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 396.557 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki [„PDA”]. Zgodnie z treścią ww. komunikatu, PDA zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w dniu 24 października 2023 r. W związku z powyższym, wraz z rejestracją PDA zostanie spełniony warunek wprowadzenia PDA do obrotu giełdowego wynikający z uchwały nr 1150/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o której mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 48/2023. Zgodnie z treścią tej uchwały wprowadzenie PDA do obrotu giełdowego na rynku podstawowym nastąpi w dniu 25 października 2023 r.

Raport ESPI 48/2023 – Dopuszczenie oraz warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW praw do akcji serii J i warunkowa rejestracja praw do akcji serii J w depozycie papierów wartościowych

Zarząd Creotech Instruments z siedzibą w Piasecznie [„Spółka”], niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu w dniu 20 października 2023 r. uchwały nr 1150/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [„GPW”] w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki [„Uchwała”]. Zgodnie z treścią Uchwały, Zarząd GPW postanowił: (i) dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. [„KDPW”] 396.557 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki [„PDA”] oraz (ii) wprowadzić z dniem 25 października 2023 r. do obrotu giełdowego na tym rynku PDA, pod warunkiem dokonania przez KDPW najpóźniej w dniu 25 października 2023 r. rejestracji PDA i oznaczenia ich kodem „PLCRTCH00041”. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez KDPW oświadczenia z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych PDA. Warunkiem rejestracji PDA było dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym (który to warunek został spełniony w związku z wydaniem Uchwały). Rejestracja PDA pod ww. kodem ISIN nastąpi w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji o dopuszczeniu PDA do obrotu na rynku regulowanym.

Raport ESPI 47/2023 – Zakończenie fazy A1 projektu „Przemysłowe studium wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznych Ziemi”

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2023 z dnia 24 maja 2023 roku, informuje, że w dniu 20 października 2023 roku otrzymał informację z Agencji Uzbrojenia o przyjęciu i akceptacji przez Agencję Uzbrojenia fazy A1 projektu „Przemysłowe studium wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznych Ziemi” realizowanego przez konsorcjum, w którym liderem jest Emitent, zaś członkiem Airbus Defence And Space, spółka z siedzibą we Francji. W związku z powyższym, Emitent rozpoczyna realizację fazy A2 projektu. Fazy A1 i A2 stanowią dwie części fazy A. Całkowita wartość kontraktu wynosi 6 509 160,00 PLN brutto, a projekt (faza 0 i A) realizowany jest do końca 2023 roku.

Raport ESPI 46/2023 – Zawarcie umów objęcia akcji serii J Spółki oraz opłacenie akcji serii J. Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie przydziału akcji serii J.

NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY RAPORT PUBLIKOWANY JEST W CELU REALIZACJI OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH, KTÓRYM PODLEGA CREOTECH INSTRUMENTS S.A. JAKO EMITENT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM, I NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO. Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 44/2023 z dnia 5 października 2023 r., niniejszym informuje o zawarciu umów objęcia łącznie 396.557 (trzystu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset pięćdziesięciu siedmiu) akcji Spółki na okaziciela serii J („Akcje Serii J”), o łącznej wartości nominalnej 39.655,70 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy), emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2023 r. Akcje Serii J zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) za 1 (jedną) Akcję Serii J i zostały w pełni opłacone przez inwestorów wkładami pieniężnymi w łącznej kwocie 59.483.550 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych). W związku z zawarciem umów objęcia Akcji Serii J oraz ich pełnym opłaceniem przez inwestorów, Zarząd Spółki w dniu 12 października 2023 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału Akcji Serii J subskrybentom Akcji Serii J. Następnie, w dniu 13 października 2023 r. Zarząd Spółki złoży oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z zakończoną subskrypcją Akcji Serii J, do kwoty 237.934,70 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt groszy). Zarząd Emitenta podejmie kroki w celu zarejestrowania praw do Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz dopuszczenia praw do Akcji Serii J do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy, Zarząd Emitenta podejmie kroki w celu zarejestrowania Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Zastrzeżenia prawne Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny w wykonaniu przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych wymaganych prawem i nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty, emisji i subskrypcji Akcji Serii J i nie jest materiałem promocyjnym ani reklamą, w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia UE 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”), przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Akcji Serii J lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Niniejszy raport bieżący nie stanowi prospektu ani jakiegokolwiek innego memorandum lub dokumentu informacyjnego ani ofertowego. W związku ze sprawami będącymi przedmiotem niniejszego raportu bieżącego nie będzie udostępniany prospekt a sporządzenie takiego prospektu nie jest wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym. Niniejszy raport bieżący nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży ani objęcia papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych, w tym nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Akcje Serii J nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w tym zakresie. Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego oraz innych informacji z nimi związanych może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym materiale, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego może być niezgodne z prawem. NINIEJSZY RABORT BIEŻĄCY NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (W TYM TERYTORIÓW ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCI ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII), AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW, AKCJE SPÓŁKI NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH. Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty w Akcje Serii J. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym raporcie bieżącym oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości. Niniejszy raport bieżący został opublikowany przez Spółkę, która również ponosi za niego wyłączną odpowiedzialność.

Raport ESPI 45/2023 – Wybór platformy HyperSat przez ESA do przygotowania misji In Space Transportation Proof of Concept-1

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że międzynarodowe konsorcjum, w którego skład wchodzi Emitent, pod przewodnictwem firmy OHB-System AG zakończyło pomyślnie negocjacje z Europejską Agencją Kosmiczną („ESA”) w sprawie ustalenia warunków kontraktu dla projektu „PRELIMINARY DESIGN OF IN-SPACE TRANSPORTATION PROOF OF CONCEPT-1: IN-ORBIT RENDEZVOUS AND DOCKING – PHASE-B1”. Celem projektu jest zaprojektowanie misji polegającej na przeprowadzeniu tankowania satelity na orbicie Ziemi. Creotech Instruments S.A. odpowiedzialny jest za przygotowanie projektu statku kosmicznego „Client Spacecraft Platform”, czyli satelity (ok. 60 kg), który będzie tankowany przez drugiego większego satelitę. Satelita projektowany przez Emitenta zostanie stworzony w oparciu o platformę HyperSat i wykorzysta wiele rozwiązań opracowanych na potrzeby pierwszej misji kosmicznej opracowywanej przez Emitenta EagleEye. Powyższy projekt jest pierwszym, w którym ESA postanowiła wybrać Creotech Instruments S.A. i jego autorską platformę HyperSat jako jeden z kluczowych elementów swojej misji kosmicznej. Rozwinięcie i wdrożenie technologii tankowania satelitów na orbicie pozwoli wydłużyć okres realizacji misji satelitarnych, realizować trudniejsze misje wymagające dużego zużycia paliwa oraz rozwijać technologie związane z serwisowaniem statków kosmicznych na orbicie. Realizacja projektu rozpocznie się w październiku 2023 r. i potrwa ok 5 miesięcy. Po tym etapie planowane są kolejne rozmowy z ESA w celu zawarcia kontraktu na budowę satelity w oparciu o projekt realizowany w fazie B1. Obecny harmonogram projektu zakłada wyniesienie satelity na orbitę w drugiej połowie 2026 r. Udział Emitenta w fazie B1 wynegocjowanego kontraktu wynosi około 400 000 EUR. Podpisanie umowy na realizację ww. kontraktu planowane jest na październik 2023 r., o czym Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.

Raport ESPI 44/2023 – Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu w ramach oferty publicznej nowych akcji na okaziciela serii J Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej akcji Spółki serii J. Zawarcie aneksu cenowego do umowy plasowania akcji.

NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY RAPORT PUBLIKOWANY JEST W CELU REALIZACJI OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH, KTÓRYM PODLEGA CREOTECH INSTRUMENTS S.A. JAKO EMITENT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM, I NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO. Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Emitent”; „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 42/2023 z dnia 27 września 2023 r. informuje, że w dniu 5 października 2023 r. otrzymał informację od Pekao Investment Banking S.A. oraz Trigon Dom Maklerski S.A. (łącznie „Współkoordynatorzy Oferty”) o zakończeniu procesu budowy przyspieszonej księgi popytu na akcje Spółki na okaziciela serii J („Akcje Serii J”), emitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2023 r. („Uchwała Emisyjna”) i oferowane w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zgodnie z postanowieniami Uchwały Emisyjnej. W związku z zakończeniem procesu budowy przyspieszonej księgi popytu, Zarząd Spółki po zapoznaniu się z rekomendacjami Współkoordynatorów Oferty podjął 5 października 2023 r. uchwałę w sprawie m.in. ustalenia ostatecznej liczby Akcji Serii J oraz ceny emisyjnej Akcji Serii J („Uchwała Zarządu”), na podstawie której Zarząd zadecydował, że inwestorom zostanie zaoferowanych 396.557 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) Akcji Serii J („Ostateczna Liczba Akcji Serii J”), po cenie emisyjnej wynoszącej 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) za 1 (jedną) Akcję Serii J („Cena Emisyjna Akcji Serii J”). W związku z podjęciem Uchwały Zarządu, w wykonaniu postanowień umowy plasowania z dnia 27 września 2023 r., Spółka zawarła 5 października 2023 r. wraz ze Współkoordynatorami Oferty oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao aneks cenowy do umowy plasowania, który wskazuje, że w ramach oferty publicznej Akcji Serii J, Spółka zaoferuje Akcje Serii J w liczbie równej Ostatecznej Liczbie Akcji Serii J po Cenie Emisyjnej Akcji Serii J. Zgodnie z treścią Uchwały Emisyjnej Akcje Serii J będą obejmowane przez inwestorów na podstawie umów objęcia Akcji Serii J. Zastrzeżenia prawne Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny w wykonaniu przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych wymaganych prawem i nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty, emisji i subskrypcji Akcji Serii J i nie jest materiałem promocyjnym ani reklamą, w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia UE 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”), przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Akcji Serii J lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję Akcji Serii J lub ich subskrypcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi prospektu ani jakiegokolwiek innego memorandum lub dokumentu informacyjnego ani ofertowego. W związku ze sprawami będącymi przedmiotem niniejszego raportu bieżącego nie będzie udostępniany prospekt a sporządzenie takiego prospektu nie jest wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym. Niniejszy raport bieżący nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży ani objęcia papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych, w tym nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Akcje Serii J nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w tym zakresie. Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego oraz innych informacji z nimi związanych może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym materiale, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego może być niezgodne z prawem. NINIEJSZY RABORT BIEŻĄCY NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (W TYM TERYTORIÓW ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCI ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII), AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW, AKCJE SPÓŁKI NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH. Niniejszy raport bieżący zawiera lub może zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszące się do obecnych oczekiwań i przewidywań Spółki co do przyszłych zdarzeń. Stwierdzenia te, w których czasem używa się słów takich, jak „mieć na celu”, „przewidywać”, „być przekonanym”, „zamierzać”, „planować”, „szacować”, „oczekiwać” i słów o podobnym znaczeniu, odzwierciedlają przekonania i oczekiwania Zarządu Spółki oraz wiążą się z szeregiem ryzyk, niepewności i założeń, które mogą wystąpić w przyszłości, znajdują się poza kontrolą Spółki i mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia będą się znacznie różnić od jakichkolwiek oczekiwanych wyników lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Oświadczenia zawarte w niniejszym raporcie bieżącym dotyczące trendów lub działań z przeszłości nie powinny być uznawane za oświadczenie, że takie trendy lub działania będą kontynuowane w przyszłości. Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym mogą ulec zmianie bez uprzedzenia oraz, za wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Spółka nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana do publicznej aktualizacji lub przeglądu jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które się w nim znajdują, ani też nie zamierza tego robić. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które odzwierciedlają jedynie przekonania na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi ani nie ma na celu stanowić prognozy lub szacunku zysków, ani też nie ma na celu sugerowania, że zyski Spółki w bieżącym lub przyszłym roku obrotowym będą odpowiadały lub przekraczały historyczne lub opublikowane zyski Spółki. W związku ze wspomnianymi ryzykami, niepewnością i założeniami odbiorca nie powinien nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako prognozie rzeczywistych wyników lub w inny sposób. Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty w Akcje Serii J. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym raporcie bieżącym oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości. Niniejszy raport bieżący został opublikowany przez Spółkę, która również ponosi za niego wyłączną odpowiedzialność.

Raport ESPI 43/2023 – Zawarcie umowy lock-up dotyczącej akcji Spółki przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 42/2023 z dnia 27 września 2023 r. informuje, że Spółka otrzymała informację o zawarciu w dniu 28 września 2023 r. przez znaczącego akcjonariusza Spółki, tj. Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”) umowy lock-up z menedżerami oferty akcji Spółki serii J, tj. Pekao Investment Banking S.A., Trigon Dom Maklerski S.A. (łącznie „Współkoordynatorzy Oferty”) oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao (dalej łącznie ze Współkoordynatorami Oferty jako „Menadżerowie Oferty”, „Umowa Lock-Up”). Zgodnie z zawartą Umową Lock-Up, ARP zobowiązała się wobec Menedżerów Oferty do nierozporządzania posiadanymi przez siebie akcjami Spółki w okresie do 31 lipca 2024 r., bez uzyskania uprzedniej zgody Współkoordynatorów Oferty. Umowa Lock-Up przewiduje standardowe dla tego rodzaju umów wyjątki od zakazu rozporządzania akcjami Spółki dotyczące możliwości sprzedaży akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki lub w ramach skupu akcji własnych przez Spółkę. Umowa Lock-Up obowiązuje do 31 lipca 2024 r.

Raport ESPI 42/2023 – Rozpoczęcie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu w ramach oferty publicznej nowych akcji na okaziciela serii J Spółki. Zawarcie umowy plasowania akcji. Umowy lock-up ze Spółką i z niektórymi akcjonariuszami Spółki

NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY MATERIAŁ MA WYŁACZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI ZAPROSZENIA DO ANI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO. Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Emitent”; „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 33/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. oraz nr 39/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., informuje o podjęciu w dniu 27 września 2023 r. uchwały Zarządu w sprawie m.in. rozpoczęcia i ustalenia zasad przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii J Spółki, w tym rozpoczęcia procesu przyspieszonej budowy księgi popytu oraz zawarcia umowy plasowania akcji („Uchwała Zarządu”), w celu zaoferowania objęcia w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach oferty publicznej nie więcej niż 396.557 nowo emitowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii J („Akcje Serii J”). Zgodnie z Uchwałą Zarządu, w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2023 r. („Uchwała Emisyjna”), Zarząd postanowił o rozpoczęciu oferty publicznej Akcji Serii J oraz powierzył pośrednictwo w przeprowadzeniu tej oferty Pekao Investment Banking S.A., Trigon Dom Maklerski S.A. (łącznie „Współkoordynatorzy Oferty”) oraz Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao („Współprowadzący Księgę Popytu i Agent Rozliczeniowy” a łącznie ze Współkoordynatorami Oferty „Menadżerowie Oferty”). Doradcą Investor Relations i finansowym Spółki przy przeprowadzeniu oferty publicznej Akcji Serii J będzie cc group sp. z o.o. Spółka planuje pozyskać z emisji Akcji Serii J środki w wysokości 72,0 – 87,0 mln zł brutto (bez pomniejszania o koszty tej emisji). Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z przeprowadzanej emisji Akcji Serii J (pomniejszone o koszty tej emisji) na: 1. Rozbudowę portfolio produktowego, w tym prace badawczo – rozwojowe nad przeskalowaniem platformy HyperSat do 200kg – w szacowanym przedziale 60%-70%; 2. Rozbudowę zdolności produkcyjnych i laboratoryjnych oraz przystosowanie Spółki do rosnącej skali działalności – w szacowanym przedziale 15%-25%; 3. Rozbudowę działu sprzedażowego i komercjalizację produktów Spółki – w szacowanym przedziale 15%-20%. Przy czym, wskazana powyżej planowana wielkość środków z emisji Akcji Serii J oraz szacowane kwoty ich przeznaczenia na poszczególne cele mają charakter wstępny i indykatywny, zgodnie z aktualnymi planami rozwojowymi i potrzebami Spółki i mogą podlegać zmianom na późniejszym etapie, w tym w zależności od przebiegu i wyniku emisji Akcji Serii J, a także od m.in. sytuacji w sektorze, warunków makroekonomicznych, pozyskanych kontraktów przez Spółkę i harmonogramu realizowanych projektów. W związku z powyższym, w dniu 27 września 2023 r. pomiędzy Spółką a Menadżerami Oferty została zawarta umowa plasowania akcji („Umowa Plasowania”), której przedmiotem jest m.in. zobowiązanie Spółki do oferowania i emisji Akcji Serii J w ramach oferty publicznej Akcji Serii J („Oferta”), a także zobowiązanie każdego z Menadżerów Oferty, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków zawieszających, do dołożenia należytej staranności w celu uplasowania Akcji Serii J wśród określonych inwestorów, zgodnie z Uchwałą Emisyjną. Umowa Plasowania zawiera warunki zawieszające typowe dla umów plasowania zawieranych w ofertach publicznych podobnych do Oferty, w tym uzgodnienie pomiędzy Spółką i Menedżerami Oferty aneksu cenowego do Umowy Plasowania określającego m.in. cenę emisyjną Akcji Serii J i oraz liczbę Akcji Serii J oferowanych w Ofercie. Umowa Plasowania zawiera postanowienia zwyczajowo przyjęte w ofertach podobnych do Oferty, w tym oświadczenia i zapewnienia Spółki. Zgodnie z Umową Plasowania, Spółka zobowiązała się do zwolnienia Menedżerów Oferty oraz innych określonych osób z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia z tytułu określonych roszczeń, zobowiązań lub kosztów, jakie mogą zostać dochodzone lub zostaną poniesione przez Menedżerów Oferty lub określone osoby w związku z Umową Plasowania (tzw. klauzula indemnifikacyjna). Umowa Plasowania przewiduje również okoliczności, w których Menedżerowie Oferty mogą ją wypowiedzieć, w szczególności, jeśli którekolwiek z oświadczeń lub zapewnień Spółki będzie lub stanie się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, lub jeśli sytuacja na rynkach finansowych ulegnie znaczącej negatywnej zmianie. Niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego, w wykonaniu Umowy Plasowania, Menadżerowie Oferty, rozpoczną proces przyspieszonej budowy księgi popytu na Akcje Serii J („Proces Budowy Księgi Popytu”), a jego zakończenie planowane jest w dniu 5 października 2023 roku, przy czym termin końcowy może ulec zmianie. Proces Budowy Księgi Popytu zostanie przeprowadzony wśród: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani oraz (iii) inwestorów, którzy nabędą akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora („Uprawnieni Inwestorzy”). W celu wzięcia udziału w Procesie Budowy Księgi Popytu, Uprawnieni Inwestorzy powinni pozostawać stroną umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych zawartej z jednym z Menadżerów Oferty. Ponadto, na zasadach szczegółowo określonych w Uchwale Emisyjnej oraz przy spełnieniu warunków określonych w tej uchwale, Zarząd Spółki podjął decyzję o przyznaniu prawa pierwszeństwa w objęciu Akcji Serii J akcjonariuszom Spółki posiadającym co najmniej 0,5% akcji Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2023 r., tj. na dzień 15 sierpnia 2023 r. Akcjonariusze Objęci Pierwszeństwem w rozumieniu Uchwały Emisyjnej będą uprawnieni do udziału w Procesie Budowy Księgi Popytu i skorzystania z Prawa Pierwszeństwa w objęciu Akcji Serii J na zasadach przewidzianych w Uchwale Emisyjnej. Po przeprowadzeniu Procesu Budowy Księgi Popytu nastąpi w szczególności ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii J oraz Zarząd Emitenta dokona wyboru inwestorów, do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Serii J i zostaną zawarte umowy objęcia Akcji Serii J. Przeprowadzenie Oferty oraz dopuszczenie Akcji Serii J i jeśli zostaną spełnione odpowiednie wymogi wynikające z regulacji GPW i KDPW, praw do Akcji Serii J (PDA) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia ani publikacji prospektu ani żadnego innego dokumentu informacyjnego (ofertowego). Oferta zostanie przeprowadzona w oparciu o przysługujące zwolnienia z wymogów dotyczących rejestracji przewidzianych w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended; „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”), zgodnie z wydaną na jej podstawie Regulacją S (ang. Regulation S, as amended). Akcje Serii J nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani do inwestorów, którzy są „osobami amerykańskimi” (ang. U.S. persons) oraz takich, którzy działają na rachunek lub na rzecz osób amerykańskich zgodnie z definicją tego terminu w Regulacji S, ani w Australii, Kanadzie lub Japonii, czy też w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub sprzedaż byłyby sprzeczne z prawem. Oferta zostanie przeprowadzona w zgodzie z innymi, właściwymi przepisami prawa, w tym Akcje Seri J nie są i nie będą oferowane podmiotom objętym sankcjami nakładanymi lub egzekwowany przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki (w tym przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (ang. Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of Treasury) lub Departament Stanu USA (ang. U.S. Department of State), Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub inne właściwe organy ds. sankcji („Sankcje”), a w szczególności Akcje Serii J nie są i nie będą oferowane podmiotom z siedzibą lub miejscem zamieszkania w kraju, regionie lub na terytorium objętym Sankcjami, w tym między innymi w obwodzie krymskim w Ukrainie, zw. Donieckiej Republice Ludowej, tzw. Ługańskiej Republice Ludowej, na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Syrii, Sudanie, Sudanie Południowym, Rosji i Białorusi, w tym wynikających z przepisów Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi (ze zm.). Ponadto, Umowa Plasowania zawiera zobowiązanie Emitent typu lock-up, zgodnie z którym Emitent zobowiązał się do nierozporządzania akcjami Spółki, w tym nieemitowania nowych akcji, przez okres od dnia zawarcia Umowy Plasowania do upływu 12 miesięcy od pierwszego dnia notowania Akcji Serii J na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW („Dzień Notowania”) bez uzyskania zgody Współkoordynatorów Oferty. Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że wybrani akcjonariusze Spółki tj., Pan Grzegorz Brona, Pani Katarzyna Kubrak oraz Pan Paweł Kasprowicz zawrą w dniu 13 października 2023 r. lub w zbliżonym terminie, tj. po wygaśnięciu obecnego zobowiązania lock-up wynikającego z umowy akcjonariuszy, umowy typu lock-up z Menedżerami Oferty (każda umowa zostanie zawarta indywidualnie pomiędzy danym akcjonariuszem a Menedżerami Oferty), zgodnie z którymi zobowiążą się do nierozporządzania, w okresie do dnia 31 lipca 2024 r., posiadanych przez siebie na dzień zawarcia umów lock-up akcji w Spółce bez uzyskania zgody Współkoordynatorów Oferty, w szczególności zobowiążą się, że nie będą zbywać tych akcji ani oferować ich zbycia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ww. umowach. Wyjątki od zakazu rozporządzenia akcjami obejmują standardowe dla tego rodzaju umów postanowienia dotyczące możliwości sprzedaży akcji Spółki m.in. w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki lub w ramach skupu akcji własnych przez Spółkę, a także możliwość zbycia nie więcej niż 30.000 akcji Spółki przez każdego z ww. akcjonariuszy, po dniu 31 stycznia 2024 r., m.in. pod warunkiem że środki pozyskane ze sprzedaży takich akcji zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na rozliczenie i spłatę wierzytelności danego akcjonariusza sprzedającego wobec Agencji Rozwoju Przemysłu S.A, a sprzedaż takich akcji zostanie przeprowadzona po cenie emisyjnej sprzedaży nie niższej niż cena emisyjna Akcji Serii J w Ofercie oraz nastąpi za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, z udziałem Menadżerów Oferty (jeśli zdecydują się na udział w takiej transakcji sprzedaży), w formie transakcji zorganizowanej na rynku regulowanym (np. procesu przyspieszonego budowania księgi popytu na akcje lub tzw. transakcji klubowej wśród ograniczonej liczby inwestorów) tak, aby zminimalizować ryzyko negatywnego wpływu sprzedaży takich akcji na kurs notowań akcji Spółki (w szczególności wyklucza to możliwość sprzedaży takich akcji Spółki poprzez składanie zleceń sprzedaży na rynku giełdowym adresowanych do nieoznaczonych kupujących). Jednocześnie zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr 19/2023 akcje Spółki posiadane przez p. Grzegorza Kasprowicza są objęte zobowiązaniem typu lock-up wynikającym z umowy akcjonariuszy do dnia 12 października 2024 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE: Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny w wykonaniu przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych wymaganych prawem i nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty, emisji i subskrypcji akcji nowej emisji serii J Emitenta (dalej „Akcje Nowej Emisji”) i nie jest materiałem promocyjnym ani reklamą, w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia UE 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”), przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Akcji Nowej Emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję Akcji Nowej Emisji lub ich subskrypcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi prospektu ani jakiegokolwiek innego memorandum lub dokumentu informacyjnego ani ofertowego. W związku ze sprawami będącymi przedmiotem niniejszego raportu bieżącego nie będzie udostępniany prospekt a sporządzenie takiego prospektu nie jest wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym. Niniejszy raport bieżący nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży ani objęcia papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych, w tym nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Akcje Nowej Emisji nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w tym zakresie. Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego oraz innych informacji z nimi związanych może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym materiale, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego może być niezgodne z prawem. NINIEJSZY RABORT BIEŻĄCY NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (W TYM TERYTORIÓW ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCI ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII), AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW, AKCJE SPÓŁKI NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH. Niniejszy raport bieżący zawiera lub może zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszące się do obecnych oczekiwań i przewidywań Spółki co do przyszłych zdarzeń. Stwierdzenia te, w których czasem używa się słów takich, jak „mieć na celu”, „przewidywać”, „być przekonanym”, „zamierzać”, „planować”, „szacować”, „oczekiwać” i słów o podobnym znaczeniu, odzwierciedlają przekonania i oczekiwania Zarządu Spółki oraz wiążą się z szeregiem ryzyk, niepewności i założeń, które mogą wystąpić w przyszłości, znajdują się poza kontrolą Spółki i mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia będą się znacznie różnić od jakichkolwiek oczekiwanych wyników lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Oświadczenia zawarte w niniejszym raporcie bieżącym dotyczące trendów lub działań z przeszłości nie powinny być uznawane za oświadczenie, że takie trendy lub działania będą kontynuowane w przyszłości. Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym mogą ulec zmianie bez uprzedzenia oraz, za wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Spółka nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana do publicznej aktualizacji lub przeglądu jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które się w nim znajdują, ani też nie zamierza tego robić. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które odzwierciedlają jedynie przekonania na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi ani nie ma na celu stanowić prognozy lub szacunku zysków, ani też nie ma na celu sugerowania, że zyski Spółki w bieżącym lub przyszłym roku obrotowym będą odpowiadały lub przekraczały historyczne lub opublikowane zyski Spółki. W związku ze wspomnianymi ryzykami, niepewnością i założeniami odbiorca nie powinien nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako prognozie rzeczywistych wyników lub w inny sposób. Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty w Akcje Nowej Emisji. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym raporcie bieżącym oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości. Niniejszy raport bieżący został opublikowany przez Spółkę, która również ponosi za niego wyłączną odpowiedzialność.

Raport ESPI 41/2023 – Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego Spółki za I półrocze 2023 r.

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), informuje o zmianie terminu publikacji raportu półrocznego Spółki za I półrocze 2023 r., którego publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym Spółki nr 9/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r., miała nastąpić w dniu 2 października 2023 r. Nowy termin publikacji raportu półrocznego Spółki za I półrocze 2023 r. został wyznaczony na dzień 19 września 2023 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych Spółki wskazane w raporcie bieżącym Spółki nr 9/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. nie ulegają zmianie.

Raport ESPI 40/2023 – Wykaz akcjonariuszy Creotech Instruments S.A. posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2023 r. co najmniej 5% liczby głosów

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2023 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Wykaz akcjonariuszy posiadający ponad 5% na NWZ

Raport ESPI 39/2023 – Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Instruments S.A. w dniu 31 sierpnia 2023 r. oraz o projektach uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2023 r. („NWZ”) wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, a także informację o projekcie uchwały poddanym pod głosowanie, w przypadku którego uchwała nie została podjęta. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad NWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu obrad, a NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Załącznik do RB w sprawie przebiegu NWZ

Raport ESPI 38/2023 – Zakończenie fazy 0 projektu „Przemysłowe studium wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznych Ziemi”

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2023 z dnia 24 maja 2023 roku, informuje, że w dniu 28 sierpnia 2023 roku otrzymał informację z Agencji Uzbrojenia o przyjęciu i akceptacji przez Agencję Uzbrojenia fazy 0 projektu „Przemysłowe studium wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznych Ziemi” realizowanego przez konsorcjum, w którym liderem jest Emitent, zaś członkiem Airbus Defence And Space, spółka z siedzibą we Francji. W związku z powyższym, Emitent rozpoczyna realizację fazy A projektu. Całkowita wartość kontraktu wynosi 6 509 160,00 PLN brutto, a projekt (faza 0 i A) realizowany jest do końca 2023 roku.

Raport ESPI 37/2023 – Podpisanie umowy z Centrum Badań Kosmicznych PAN na montaż elektroniki dla sondy kosmicznej NASA – IMAP

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25.08.2023 r. zawarł z Centrum Badań Kosmicznych PAN umowę na montaż elektroniki dla sondy kosmicznej IMAP. Wartość umowy opiewa na około 300 tyś. złotych, zaś przewidywany termin wykonania to rok 2023. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną z racji finalnego odbiorcy elektroniki, którym jest The National Aeronautics and Space Administration (NASA), rządowy podmiot amerykański. Niniejsze zlecenie jest pierwszym w historii Spółki zleceniem wykonania elektroniki przeznaczonej dla misji kosmicznej NASA. W opinii Zarządu Emitenta prawidłowa realizacja projektu umożliwi Spółce wejście we współpracę z NASA w przyszłych potencjalnych projektach.

Raport ESPI 36/2023 – Informacja o projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymanym od grupy akcjonariuszy mniejszościowych Spółki

Zarząd spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą Piasecznie („Spółka”) informuje, że 14 sierpnia 2023 r. wpłynęła do Spółki korespondencja od grupy 6 akcjonariuszy mniejszościowych Spółki („Korespondencja”) („Grupa Akcjonariuszy”). Załącznik do Korespondencji stanowił projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii J, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J i praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki („Projekt Uchwały”). Projekt Uchwały zgłoszony przez Grupę Akcjonariuszy przewiduje jedną zmianę w stosunku do Projektu Uchwały ogłoszonego przez Zarząd Spółki, tj. zmianę w §5 ust. 2 Projektu Uchwały o treści: „Prawo Pierwszeństwa będzie przysługiwać akcjonariuszom Spółki spełniającym kryteria Uprawnionych Inwestorów, którzy według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Dzień Pierwszeństwa”) posiadali co najmniej 9.914 akcji Spółki uprawniających do wykonywania co najmniej 0,5% (pięć dziesiątych procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz akcjonariuszom, którzy zarejestrowali swoje uczestnictwo w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcjonariusze Objęci Pierwszeństwem”).” Projekt Uchwały Grupy Akcjonariuszy przewiduje, że prawo pierwszeństwa może przysługiwać również akcjonariuszom, którzy zarejestrowali swoje uczestnictwo na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 sierpnia 2023 r. Grupie Akcjonariuszy nie przysługuje jedna dwudziesta udziału w kapitale zakładowym Spółki, która daje podstawę do formalnego zgłaszania projektów uchwał przed Walnym Zgromadzeniem Spółki (w trybie art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych), natomiast Korespondencja wskazuje, że Projekt Uchwały zostanie zgłoszony formalnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (w trybie art. 401 §5 Kodeksu spółek handlowych). Mając na uwadze zamiar formalnego zgłoszenia Projektu Uchwały w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 sierpnia 2023 r. oraz znaczenie opisywanej kwestii dla spraw Spółki (przebieg najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz kształt potencjalnej oferty publicznej Spółki) i jej akcjonariuszy, Zarząd Spółki uznał Korespondencję za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

Raport ESPI 35/2023 – Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2023 r., na żądanie akcjonariusza Spółki

Zarząd spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą Piasecznie („Spółka”), niniejszym informuje o dokonaniu zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2023 r., na godzinę 14:00. Zmiana zostaje dokonana na żądanie akcjonariusza Spółki – Pana Grzegorza Brony („Akcjonariusz”) poprzez dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nowego punktu porządku obrad w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki”. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmujący dodany na żądanie Akcjonariusza punkt porządku obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, a także sporządzenie listy obecności. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii J, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J i praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje dokumentację związaną z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, uaktualnioną o ww. zmianę porządku obrad, a także o treść projektu uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza do nowego punktu porządku obrad wraz z jej uzasadnieniem.

Uaktualniona treść ogłoszenia Uaktualnione projekty uchwał Uaktualniony formularz pełnomocnictwa

Raport ESPI 34/2023 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. na dzień 31 sierpnia 2023 r.

Zarząd spółki pod firmą Creotech Instruments S.A. z siedzibą Piasecznie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2023 r., na godzinę 14:00, w Warszawie, w lokalu przy ul. Osmańskiej 14, bud. Berlin, II piętro, 02-823 Warszawa, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, a także sporządzenie listy obecności. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii J, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J i praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie NWZ Projekty uchwał Załącznik nr. 1 Formularz pełnomocnictwa Formularz do wykonywania prawa głosu Informacja o ogólnej liczbie akcji

Raport ESPI 33/2023 – Strategia finansowania projektów kosmicznych. Podjęcie decyzji o zamiarze emisji akcji

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Creotech”) informuje o podjęciu decyzji o zamiarze emisji nowych akcji Spółki w związku z wypracowaniem strategii finansowania projektów kosmicznych związanych z wykorzystaniem produkowanych przez Spółkę platform mikrosatelitarnych. Etap rozwoju działalności Spółki pozwala na realizację pierwszych dużych projektów komercyjnych. Spółka dąży do tego, aby uczestniczyć w istotnych projektach kosmicznych w kraju i zagranicą. Spółka jest zainteresowana uczestnictwem w projektach krajowych jako dostawca technologii satelitarnych zaspokajających potrzeby publiczne oraz w projektach obronnych. Na terenie UE będzie dążyć do zdobycia pozycji regionalnego lidera i firmy skupiającej kompetencje konieczne do realizacji znaczących projektów oraz uczestniczyć w projektach obronnych. W projektach finansowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną („ESA”) Spółka jest zainteresowana zwiększeniem swojego udziału w dostawach satelitów dla ESA, stając się firmą pierwszego wyboru w technologiach mikrosatelitarnych (dostawca własnych platform w 1 etapie do 100kg, z możliwością przeskalowania do 200kg). Ponadto, Spółka będzie intensyfikować swój udział w międzynarodowych projektach komercyjnych z zamiarem osiągnięcia statusu wiodącego dostawcy platform satelitarnych do zastosowań biznesowych. Realność powyższych założeń potwierdzają dotychczasowe osiągniecia Spółki m.in.: (i) realizacja projektów EagleEye i PIAST, (ii) zawarcie umowy ze Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia na realizację projektu „Przemysłowe studium wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznych Ziemi”; (projekt wykonywany jest w konsorcjum, w którym liderem jest Spółka, zaś członkiem Airbus Defence And Space z siedzibą we Francji), oraz (iii) realizacja projektu pt. „REACTS: Responsive European Architecture for Space” zgłoszonego przez konsorcjum z udziałem Spółki, którego celem jest zapewnienie państwom członkowskim UE nowej, przełomowej i opartej na współpracy zdolności obronnej. Spółka prowadzi również rozmowy na różnym poziomie zaawansowania z ESA, Ministerstwem Obrony Narodowej w Polsce, UE i podmiotami komercyjnymi na dostawę platform i udział w szeregu różnych projektów naukowych i komercyjnych. W szczególności w ramach ogłoszonego budżetu ESA Spółka zidentyfikowała 8 projektów, w ramach których mogłaby dostarczyć własną platformę satelitarną. Zgodnie z przyjętą strategią wkład Polski do ESA zostanie istotnie zwiększony w latach 2023-2025 r. Mechanizm składki krajowej do ESA polega na odzyskiwaniu wpłaconych przez dany kraj środków poprzez przyszłe projekty i zlecenia od ESA dla krajowych przedsiębiorców, którzy mają zrealizować dane misje kosmiczne samodzielnie lub w konsorcjach. W przypadku wybrania Spółki do udziału w realizacji tych projektów, Creotech szacuje, że jego udział mógłby sięgnąć poziomu 30 – 50 mln EUR rocznie. Aktualnie Creotech prowadzi rozmowy z ESA na temat czterech różnych misji kosmicznych opartych na jej autorskiej platformie HyperSat. W opinii Zarządu Creotech jest w Europie Środkowej firmą pierwszego wyboru dla ESA (ponad 25 wspólnie zrealizowanych projektów na przestrzeni ostatnich 10 lat od momentu przystąpienia Polski do ESA w 2012 roku). Szacowany udział Creotech w projektach będących przedmiotem rozmów z ESA (o których mowa powyżej), MON i UE może osiągnąć kwotę do ok. 300 mln EUR w okresie najbliższych lat, w zależności od wielu różnych zmiennych czynników. Creotech rozpoczął również rozmowy z podmiotami komercyjnymi na dostawę platform mikrosatelitarnych. Dla efektywnej realizacji zakładanej strategii rozwoju, Zarząd podjął decyzję o konieczności wzmocnienia kapitałowego Spółki, w szczególności z przeznaczeniem pozyskanych środków na: (i) rozbudowę portfolio produktowego, w tym prace badawczo – rozwojowe nad przeskalowaniem platformy HyperSat do 200kg, która będzie stanowiła odpowiedź na oczekiwania rynkowe, (ii) rozwój zdolności produkcyjnych i przystosowanie firmy do rosnącej skali działalności, oraz (iii) rozbudowę działu sprzedażowego i komercjalizację produktów Spółki. Dla realizacji powyższych celów, Zarząd Spółki zamierza zwołać Walne Zgromadzenie, którego punktem porządku obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Doradcą Spółki przy przeprowadzeniu planowanej emisji nowych akcji będzie CC Group – stały doradca IR oraz doradca finansowy Spółki, a do roli menadżerów oferty zostali wybrani Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao, Pekao Investment Banking S.A. oraz TRIGON Dom Maklerski S.A. Możliwość przeprowadzenia planowanej emisji akcji będzie zależała m.in. od podjęcia przez Walne Zgromadzenie i Zarząd Spółki stosownych uchwał oraz warunków rynkowych.

Raport ESPI 32/2023 – Podpisanie umowy z Europejską Agencją Kosmiczną na realizację projektu zaprojektowania i wykonania prototypów detektorów o dużej powierzchni opartych na technologii nadprzewodzących nanoprzewodów (superconducting nanowire)

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2023 z dnia 25 maja 2023 roku, informuje, że w dniu 18.07.2023 roku podpisał z Europejską Agencją Kosmiczną („ESA”) umowę na realizację projektu zaprojektowania i wykonania prototypów detektorów o dużej powierzchni opartych na technologii nadprzewodzących nanoprzewodów (superconducting nanowire). Projekt będzie realizowany z zagranicznymi podwykonawcami. Emitent będzie pełnił rolę lidera projektu i będzie odpowiedzialny za elektronikę oraz testy. Całkowita wartość projektu wynosi około 1 milion EUR, w tym około 400 tyś. EUR przypada na Emitenta. Termin zakończenia realizacji projektu został określony na wrzesień 2025. Istotne zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Detektor, który zostanie wykonany w ramach projektu ma dwa zastosowania. Po pierwsze, jest kluczowym elementem sieci kwantowej dystrybucji klucza (Quantum Key Distribution, QKD) i będzie wykorzystywany w stacjach naziemnych do odbioru klucza z satelity. Po drugie, znajdzie zastosowanie w komunikacji optycznej. Obie technologie są rozwijane i wdrażane w Europie w ramach dedykowanych programów ESA i Komisji Europejskiej, w szczególności EuroQCI, ARTES, SAGA i ScyLight. Docelowo kwantowa dystrybucja klucza ma zostać wdrożona w infrastrukturach krytycznych w całej Europie w ciągu najbliższych lat i ma obejmować zarówno sieci naziemne, jak i połączenia satelitarne. Komunikacja optyczna natomiast pozwala na znacznie bardziej efektywne przesyłanie danych niż radiowa. W opinii Zarządu Emitenta prawidłowa realizacja projektu umożliwi Spółce wejście na oba te przyszłościowe rynki.

Raport ESPI 31/2023 – Podpisanie umowy na realizację prac remontowych i adaptacyjnych powierzchni produkcyjnych wynajmowanych przez Spółkę

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 17 lipca 2023 roku podpisał z Emisen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na realizację prac remontowych i adaptacyjnych w pomieszczeniach o charakterze produkcyjnym wynajmowanych przez Spółkę w Piasecznie na mocy umowy najmu obowiązującej do dnia 31.12.2029 r. W ramach podpisanej umowy powierzchnia około 2000 m2 zostanie przystosowana do produkcji elektroniki specjalnego zastosowania oraz do integracji satelitów. W ramach prac powstaną dodatkowe przestrzenie czyste (typu clean-room) o powierzchni około 250 m2. Łączna wartość umowy wynosi 3,7 mln PLN, zaś prace remontowe i adaptacyjne zakończą się w grudniu 2023 roku. Istotne zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. W opinii Zarządu Emitenta, dzięki przeprowadzonym pracom Spółka zwiększy istotnie swój potencjał produkcji systemów kosmicznych.

Raport ESPI 30/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku („ZWZ”). Na ZWZ wykonywane było prawo łącznie z 607 257 głosów, stanowiących 30,63% ogólnej liczby głosów w Spółce. 1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 271 180, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 271 180, Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 44,66%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 13,68%. 2. PTE Allianz Polska S.A.; Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 196 000, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 196 000, Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 32,28%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 9,89%; 3. Maciej Wiśniewski; Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 79 000, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 79 000, Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 13,01%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 3,98%. 4. Piotr Karpiesiuk; Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 33 819, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 33 819, Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 5,57%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 1,71%.

Raport ESPI 29/2023 – Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2023 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r. wraz z wynikami głosowania. Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Raport ESPI 28/2023 – Otrzymanie informacji o wyborze projektu pt. „REACTS: Responsive European Architecture for Space” zgłoszonego przez konsorcjum z udziałem Emitenta

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 26 czerwca 2023 roku pozyskał wiedzę o wyborze projektu o tytule „REACTS: Responsive European Architecture for Space” zgłoszonego przez konsorcjum, którego jednym z uczestników jest Emitent do finansowania w ramach The European Defence Fund (Europejski Fundusz Obrony). Projekt ma na celu zapewnienie europejskim państwom członkowskim nowej, przełomowej i opartej na współpracy zdolności obronnej: odpornej i skalowalnej sieci responsywnych systemów kosmicznych (satelitarnych), w pełni interoperacyjnej zdolności do wystrzelenia satelitów i rozpoczęcia dostarczania danych w ciągu 72 godzin od zaistnienia sytuacji kryzysowej. W ramach projektu zostanie zdefiniowana całościowa architektura systemu oparta na potrzebach użytkowników końcowych z poszczególnych państw europejskich, opracowana zostanie koncepcja działania, stworzony zostanie plan rozwoju technologii, przygotowany zostanie opis wspólnych interfejsów, zaprojektowana zostanie konfiguracja oprogramowania systemu i przeprowadzone zostaną testy symulacyjne. Koordynatorem całego projektu jest DLR Deutsches Zentrum Fur Luft Und Raumfahrt (Niemiecka Agencja Kosmiczna). Projekt zawiera siedem zadań. Koordynatorem jednego z zadań realizowanych w ramach projektu został Emitent. Zadanie koordynowane przez Emitenta dotyczy budowy standardu dla małych satelitów, który w przyszłości ma zostać zaimplementowany w ramach pozyskiwanej zdolności obronnej na poziomie Unii Europejskiej. W projekcie uczestniczy łącznie 38 europejskich podmiotów. Całkowita wartość projektu wynosi 19 261 887 EUR, zaś na Emitenta przypada ponad 1 054 264 EUR. Projekt trwać będzie 21 miesięcy, a jego rozpoczęcie planowane jest od stycznia 2024 roku. Zarząd Emitenta uważa niniejszy projekt za istotny, gdyż jego realizacja pozwoli na wprowadzenie standardu satelitarnego HyperSat opracowywanego przez Spółkę, jako jednej z podstaw systemu bezpieczeństwa w Europie w obszarze kosmicznym.

Raport ESPI 27/2023 – Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2023 r.

Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał, przekazuje w załączeniu dokumenty, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktów 7-9 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.: (i) oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022, (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 oraz (iv) raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. Wszystkie cztery wyżej wymienione dokumenty znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://creotech.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/.

Oświadczenie RN w sprawie oceny wniosku Zarządu Sprawozdanie z działalności RN za 2022 Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania RN o wynagrodzeniach

Raport ESPI 26/2023 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku, na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu pod adresem: ul. Osmańska 14, bud. Berlin 02-823 Warszawa. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Sporządzenie listy obecności; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku; 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2022, oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; 8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022; d) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2022; e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022; f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022. 10. Dyskusja i wolne wnioski; 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Ogłoszenie ZWZ Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Formularz do wykonywania prawa głosu Informacja o ogólnej liczbie akcji

Raport ESPI 25/2023 – Zawarcie umowy na wyniesienie pierwszego mikrosatelity Spółki na orbitę okołoziemską w ramach projektu EagleEye

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2022 z dnia 26 lipca 2022 r., informuje, że dnia 30 maja 2023 r. podpisał umowę z niemiecką spółką Exolaunch GmbH z siedzibą w Berlinie, zapewniającą pośrednictwo w obsłudze kampanii startowej dla satelity EagleEye. Kwota umowy wynosi 641 400 EUR netto. Zgodnie z planami Emitenta, satelita EagleEye uzyska gotowość do przekazania do integracji z rakietą do końca 2023 roku, zaś sam start rakiety przewidziany jest na 2024 roku (konkretna data zależy od dostawcy usługi wystrzelenia i zostanie podana w terminie późniejszym). Rakietą wynoszącą będzie Falcon 9 firmy Space Exploration Technologies Corporation z siedzibą w Hawthorne, w Kalifornii (Stany Zjednoczone), znanej również pod nazwą SpaceX, dla której spółka Exolaunch GmbH jest partnerem obsługującym. Szczegółowe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Raport ESPI 24/2023 – Wybór oferty Emitenta na zaprojektowanie i wykonanie prototypów detektorów opartych na technologii nadprzewodzących nanodrutów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 24 maja 2023 roku zakończył negocjacje dotyczące oferty na zaprojektowanie i wykonanie prototypów detektorów o dużej powierzchni opartych na technologii nadprzewodzących nanoprzewodów (superconducting nanowire) dla Europejskiej Agencji Kosmicznej („ESA”). Projekt będzie realizowany z zagranicznymi podwykonawcami. Emitent będzie pełnił rolę lidera projektu i będzie odpowiedzialny za elektronikę oraz testy. Całkowita wartość projektu wynosi około 1 milion EUR, w tym około 400 tyś. EUR przypada na Emitenta. Detektor, który zostanie wykonany w ramach projektu ma dwa zastosowania. Po pierwsze, jest kluczowym elementem sieci kwantowej dystrybucji klucza (Quantum Key Distribution, QKD) i będzie wykorzystywany w stacjach naziemnych do odbioru klucza z satelity. Po drugie, znajdzie zastosowanie w komunikacji optycznej. Obie technologie są rozwijane i wdrażane w Europie w ramach dedykowanych programów ESA i Komisji Europejskiej, w szczególności EuroQCI, ARTES, SAGA i ScyLight. Docelowo kwantowa dystrybucja klucza ma zostać wdrożona w infrastrukturach krytycznych w całej Europie w ciągu najbliższych lat i ma obejmować zarówno sieci naziemne, jak i połączenia satelitarne. Komunikacja optyczna natomiast pozwala na znacznie bardziej efektywne przesyłanie danych niż radiowa. W opinii Zarządu Emitenta prawidłowa realizacja projektu umożliwi Spółce wejście na oba te przyszłościowe rynki. O finalnym podpisaniu umowy z ESA lub o istotnych zdarzeniach związanych z realizacją ww. projektu Emitent będzie niezwłocznie informował w formie odrębnych raportów bieżących.

Raport ESPI 23/2023 – Korekta raportu bieżącego nr 23/2023

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że z powodu oczywistej pomyłki pisarskiej w treści raportu bieżącego nr 23/2023 z dnia 24 maja 2023 roku omyłkowo dodano skrót „mln” do wartości kontraktu określonej na kwotę 6 509 160,00 PLN brutto. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta przekazuje poniżej pełną treść raportu bieżącego nr 23/2023 uwzględniającą ww. zmianę „Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 24.05.2023 roku podpisał z Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia umowę na realizację projektu „Przemysłowe studium wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznych Ziemi”, obejmujące fazę 0 i A przygotowania konstelacji zgodnie z metodologią ECSS (European Collaboration for Space Standarization). Fazy 0 i A są pierwszymi fazami projektów kosmicznych w nomenklaturze ECSS. Projekt wykonywany jest w konsorcjum, w którym liderem jest Emitent, zaś członkiem Airbus Defence And Space, spółka z siedzibą we Francji. Wartość kontraktu wynosi 6 509 160,00 PLN brutto, z czego większa część wynagrodzenia przypada na Emitenta. Projekt realizowany będzie w 2023 roku. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.”

Raport ESPI 23/2023 – Podpisanie umowy z Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia na realizację projektu „Przemysłowe studium wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznych Ziemi”

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 24.05.2023 roku podpisał z Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia umowę na realizację projektu „Przemysłowe studium wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznych Ziemi”, obejmujące fazę 0 i A przygotowania konstelacji zgodnie z metodologią ECSS (European Collaboration for Space Standarization). Fazy 0 i A są pierwszymi fazami projektów kosmicznych w nomenklaturze ECSS. Projekt wykonywany jest w konsorcjum, w którym liderem jest Emitent, zaś członkiem Airbus Defence And Space, spółka z siedzibą we Francji. Wartość kontraktu wynosi 6 509 160,00 mln PLN brutto, z czego większa część wynagrodzenia przypada na Emitenta. Projekt realizowany będzie w 2023 roku. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Raport ESPI 22/2023 – Podpisanie umowy z Europejską Agencją Kosmiczną na realizację projektu „QUANTUM KEY DISTRIBUTION HIGH RATE DETECTOR PREDEVELOPMENT”

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku, informuje, że w dniu 27.04.2023 roku podpisał z Europejską Agencją Kosmiczną („ESA”) umowę na realizację projektu „QUANTUM KEY DISTRIBUTION HIGH RATE DETECTOR PREDEVELOPMENT”. Celem projektu jest opracowanie detektora pojedynczych fotonów z wysoką wydajnością kwantową. Projekt rozwijany będzie z myślą o potrzebach projektu SAGA (Security And cryptoGrAphic mission). Detektor znajdzie zastosowanie w stacjach naziemnych w systemach kwantowej dystrybucji klucza (QKD, quantum key distribution) oraz komunikacji optycznej, w szczególności w komunikacji z misjami w daleki kosmos. Projekt prowadzony jest w konsorcjum z partnerem z Niemiec, którego liderem jest Emitent. Wartość podpisanej umowy wynosi 799 128 EUR z czego 399 734 EUR przypada na Emitenta. Projekt realizowany będzie przez okres 33 miesięcy. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną z uwagi na wartość projektu oraz jednocześnie fakt, że jego realizacja rozszerza portfolio Emitenta w obszarze kwantowej dystrybucji kluczy o segment komunikacji z satelitami.

Raport ESPI 21/2023 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 kwietnia 2023 roku, wpłynęło do siedziby Emitenta zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 2554 z późn. zm.) w sprawie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzone przez Pana Grzegorza Kasprowicza. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zawiadomienie o zmianie

Raport ESPI 20/2023 – Wpłynięcie od akcjonariusza pana Grzegorza Kasprowicza zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej akcji

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od jej akcjonariusza Pana Grzegorza Kasprowicza o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej akcji Spółki. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie Grzegorz Kasprowicz

Raport ESPI 19/2023 – Podpisanie aneksu do umowy akcjonariuszy z dnia 26 lutego 2021 r. oraz aneksu do umowy lock-up z dnia 25 marca 2021 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2023 r. podpisał aneks nr 2 do umowy akcjonariuszy zawartej w dniu 26 lutego 2021 r. przez Emitenta oraz niektórych akcjonariuszy Spółki, a w szczególności pana Grzegorza Bronę, pana Grzegorza Kasprowicza, pana Pawła Kasprowicza, panią Katarzynę Kubrak i spółkę pod firmą Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. („Umowa akcjonariuszy”), która przewiduje m.in., że w okresie 24 miesięcy od dnia wprowadzenia akcji Emitenta do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, tj. od dnia 12 października 2021 r. („Okres lock-up”) główni akcjonariusze Emitenta, tj. pan Grzegorz Brona, pan Paweł Kasprowicz, pani Katarzyna Kubrak i pan Grzegorz Kasprowicz („Akcjonariusz”) nie będą w żaden sposób rozporządzać posiadanymi przez siebie akcjami Spółki, która to umowa została następnie zmieniona aneksem, który wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w prospekcie emisyjnym Emitenta z dnia 25 kwietnia 2022 r. Zgodnie z treścią podpisanego aneksu strony Umowy akcjonariuszy wyraziły zgodę na dokonanie zbycia przez Akcjonariusza nie więcej niż 50.000 akcji Emitenta w Okresie lock-up i upoważniły tym samym firmę inwestycyjną, jaką jest Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie („DM Navigator”) do zwolnienia Akcjonariusza z ograniczeń wynikających z zawartej w dniu 25 marca 2021 r. umowy ograniczającej rozporządzanie posiadanymi akcjami („Umowa lock-up”) w części odnoszącej się do nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki. Jednocześnie strony uzgodniły, że w przypadku dokonania sprzedaży akcji Spółki, o których mowa powyżej przez Akcjonariusza, Okres lock-up odnoszący się do pozostałych po sprzedaży akcji Emitenta znajdujących się w posiadaniu Akcjonariusza zostanie wydłużony o dodatkowe 12 miesięcy. W związku z zawarciem powyższego aneksu do Umowy akcjonariuszy, strony Umowy lock-up, tj.: Emitent, Akcjonariusz i DM Navigator, zawarły również w dniu 14 kwietnia 2023 r. aneks nr 1 do Umowy lock-up. Zgodnie z treścią przedmiotowego aneksu DM Navigator udzielił Akcjonariuszowi zgody na zbycie 50.000 akcji Emitenta oraz, w przypadku dokonania sprzedaży ww. akcji Spółki przez Akcjonariusza, wydłużono o dodatkowe 12 miesięcy Okres lock-up w stosunku do wszystkich pozostałych po sprzedaży akcji Emitenta znajdujących się w posiadaniu Akcjonariusza.

Raport ESPI 18/2023 – Osiągnięcie kamienia milowego w projekcie PIAST

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że projekt budowy konstelacji satelitów obserwacyjnych pod nazwą: „Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego PIAST (Polish ImAging SaTellites)” (dalej jako „PIAST”), planowanych do umieszczenia na orbicie okołoziemskiej w 2025 roku, osiągnął kamień milowy. Projekt PIAST realizowany jest przez Spółkę w ramach konsorcjum, którego liderem jest Wojskowa Akademia Techniczna. Dnia 5 kwietnia 2023 roku zakończony został przegląd projektu tzw. Preliminary Design Review (PDR), który jest jednym z trzech głównych przeglądów w procesie projektowania i budowy satelitów, obok tzw. Critical Design Review (CDR) i Flight Acceptance Review (FAR). Przeglądy te prowadzone są w oparciu o niezależnych zewnętrznych ekspertów. Zakończenie przeglądu PDR pozwala na przejście projektu do kolejnej fazy, a tym samym istotną redukcję ryzyka technologicznego projektu. O zakończeniu kolejnych przeglądów (CDR i FAR) Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż projekt PIAST jest pierwszym projektem, w którym platforma satelitarna HyperSat zostanie wdrożona w ramach konstelacji, zgodnie z założoną strategią rozwoju.

Raport ESPI 17/2023 – Podpisanie umowy wykonawczej z Komisją Europejską na realizację pierwszego etapu pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2022 z dnia 30 września 2022 roku, informuje, że 31 marca podpisał umowę wykonawczą z Komisją Europejską na realizację pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej. W ramach umowy realizowanej przez międzynarodowe konsorcjum pod przewodnictwem Uniwersytetu w Innsbrucku, powstanie 100-kubitowy komputer – jest to pierwszy etap programu objętego umową ramową o zawarciu której Emitent informował w treści ww. raportu bieżącego. W ramach realizacji pierwszego etapu Emitent będzie odpowiedzialny za opracowanie i dostarczenie systemu kontrolnego dla pułapek jonowych projektowanych w ramach projektu, opierającego się o nową koncepcję układu scalonego docelowo kompatybilnego z warunkami kriogenicznymi. Układ scalony będzie kluczowy do skalowalnego zarządzania procesorem kwantowym, umożliwiając przygotowanie do implementacji 1000 kubitów w drugiej fazie projektu. Umowa realizowana będzie do sierpnia 2026 r. Całkowity budżet konsorcjum, w skład którego wchodzi Emitent, przeznaczony na realizację przedmiotowej umowy wykonawczej dotyczącej pierwszego etapu to ok. 20 mln EUR, z czego na Emitenta przypada ok. 2,2 mln EUR. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Projekt będzie finansowany na poziomie 100% z Quantum Flagship, dedykowanego programu dla rozwoju technologii kwantowych w ramach Horyzontu Europa. Po zakończeniu pierwszego etapu objętego umową wykonawczą, Emitent spodziewa się podpisania umowy na drugi etap, w którym powstanie 1000-kubitowy komputer.

Raport ESPI 16/2023 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 marca 2023 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 kwietnia 2023 roku do Zarządu Spółki Pana Pawła Górnickiego i powierzeniu mu sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Wykształcenie Pana Pawła Górnickiego: Doktor nauk fizycznych – Instytut Fizyki PAN, Warszawa; Magister fizyki – Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski. Certyfikaty posiadane przez Pana Pawła Górnickiego: Specjalista ds. podatków – ADN Akademia biznesu, Warszawa: VAT, CIT, PIT; Lean Six Sigma – EY Academy, Warszawa: Szkolenie oraz praca zaliczeniowa, zainicjowanie wdrożenia metodologii Lean w grupie Ceramiki Nowej Gali, Black Belt; ACCA / The Association of Chartered Certified Accountants: Przygotowanie do egzaminów: kursy prowadzone przez Ernst & Young w Warszawie, Coroczne szkolenia w ramach programu ciągłego rozwoju zawodowego, Tytuł Fellow Member (FCCA). Doświadczenie zawodowe Pana Pawła Górnickiego: 2020 – obecnie: Dyrektor, współwłaściciel Inquiry sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie; 2001-2019: Wiceprezes, dyrektor finansowy Ceramika Nowa Gala S.A., Końskie; Jednocześnie: członek / wiceprezes zarządu spółek grupy kapitałowej: – Ceramika Gres S.A. (2007 – 2019), – Ceramika Nowa Gala II sp. z o. o. (2004 – 2018), – Energia Park Trzemoszna sp. z o. o. (2013 – 2019), – CNG Luxembourg S.a.r.l. (2010 – 2019); 1995-2001: Dyrektor inwestycyjny Trinity Management sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie; Do 1995: Praca naukowa / fizyka teoretyczna: Adiunkt – Instytut Fizyki PAN, Stypendysta – Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg, Niemcy, Visiting Scholar – University of Arizona, Tucson, USA, Adiunkt – Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa. Pan Paweł Górnicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Raport ESPI 15/2023 – Podpisanie umowy na realizację kolejnych faz misji kosmicznej Comet Interceptor

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku informuje, że dnia 20 marca 2023 podpisał z Europejską Agencją Kosmiczną („ESA”) umowę na realizację kontraktu obejmującego fazy C oraz D opracowania i produkcji kluczowego podzespołu instrumentu pomiarowego dla misji kosmicznej Comet Interceptor, która jest automatyczną sondą planowaną do wystrzelenia w przestrzeń kosmiczną w 2029 roku. Projekt prowadzony jest jako misja klasy F w ramach programu Cosmic Vision przez ESA we współpracy z Japońską Agencją Aerokosmiczną (JAXA). Głównym celem misji jest poznanie komet od strony naukowej, w tym ich składu chemicznego i fizycznego, ale również przygotowanie się do potencjalnych przyszłych misji, których celem mogłaby być np. zmiana trajektorii komety czy wydobywanie surowców z komet. Cały projekt został podzielony na szereg faz, a aktualnie realizowane fazy obejmować będą produkcję systemu lotnego. Wartość kontraktu wynosi 1.798.519 EUR. Planowany termin zakończenia realizacji projektu przypada na 31 lipca 2025 roku. Szczegółowe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Raport ESPI 14/2023 – Informacja o zmianie adresu siedziby

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że decyzją Zarządu Emitenta od dnia 1 marca 2023 r. nastąpiła zmiana adresu siedziby Emitenta z dotychczasowego, tj. ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, na nowy tj. ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno.

Raport ESPI 13/2023 – Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 lutego 2023 roku wpłynęło do siedziby Emitenta oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych sporządzone przez Pana Macieja Kielka. Oświadczenie zostało złożone ze skutkiem na dzień 31 marca 2023 roku. Jako przyczynę rezygnacji Pan Maciej Kielek wskazał chęć podjęcia nowych wyzwań zawodowych poza strukturami Spółki.

Raport ESPI 12/2023 – Informacja o zakończeniu negocjacji z Europejską Agencją Kosmiczną dotyczących projektu Quantum Key Distribution High Rate Detector Predevelopment

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14.02.2023 roku zakończył pomyślnie negocjacje z Europejską Agencją Kosmiczną („ESA”) w sprawie ustalenia warunków kontraktu dla projektu „QUANTUM KEY DISTRIBUTION HIGH RATE DETECTOR PREDEVELOPMENT”. Celem projektu jest opracowanie detektora pojedynczych fotonów z wysoką wydajnością kwantową. Projekt rozwijany będzie z myślą o potrzebach projektu SAGA (Security And cryptoGrAphic mission). Detektor znajdzie zastosowanie w stacjach naziemnych w systemach kwantowej dystrybucji klucza (QKD, quantum key distribution) oraz komunikacji optycznej, w szczególności w komunikacji z misjami w daleki kosmos. Projekt prowadzony jest w konsorcjum z partnerem z Niemiec, którego liderem jest Emitent. Wartość wynegocjowanego kontraktu wynosi 799 128,07 EUR z czego 399 734,58 EUR przypada na Emitenta. Projekt realizowany będzie przez okres 33 miesięcy. Podpisanie umowy na realizację ww. kontraktu planowane jest na marzec 2023 roku, o czym Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną z uwagi na wartość projektu oraz jednocześnie fakt, że jego realizacja rozszerza portfolio Emitenta w obszarze kwantowej dystrybucji kluczy o segment komunikacji z satelitami.

Raport ESPI 11/2023 – Podpisanie umowy na projekt „New imaging and control solutions for quantum and metrology”

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku, informuje, że podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pt. „New imaging and control solutions for quantum and metrology” zgłoszonego w ramach programu QuantERA European Research Area Network (ERA-NET) Cofund. Celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, wytworzenie prototypu i walidacja nowej superczułej kamery dostosowanej do wymagań odczytu i sterowania kubitami w systemach kwantowych. Opracowana kamera, wraz z dedykowanym systemem sterowania, będzie kluczowym urządzeniem umożliwiającym realizację zaawansowanych algorytmów kwantowych, operacji na wielu kubitach i wdrożenie protokołu korekcji błędów w komputerach kwantowych opartych na architekturze zimnych atomów lub pułapek jonowych. Projekt realizowany jest we współpracy z niemieckim Instytutem Maxa-Plancka i chorwackim Instytutem Fizyki w Zagrzebiu (Spółka jest liderem projektu). Projekt potrwa do kwietnia 2025, budżet po stronie Creotech Instruments wynosi około 2,4 mln PLN, finansowanie w ramach programu QuantERA wynosi 75%. Po zakończeniu prac badawczych i rozwojowych, Emitent zajmie się komercjalizacją i sprzedażą systemu.

Raport ESPI 10/2023 – Informacja o zakończeniu negocjacji z Europejską Agencją Kosmiczną dotyczących kolejnych faz misji kosmicznej Comet Interceptor

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 3 grudnia 2021 roku oraz nr 4/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku, informuje, że w dniu 7 lutego 2023 roku zakończył pomyślnie negocjacje prowadzone w trybie tzw. bezpośrednich negocjacji z Europejską Agencją Kosmiczną („ESA”) w sprawie ustalenia warunków kontraktu obejmującego kolejne fazy (fazę C oraz fazę D) opracowania i produkcji kluczowego podzespołu instrumentu pomiarowego dla misji kosmicznej Comet Interceptor, która jest automatyczną sondą planowaną do wystrzelenia w przestrzeń kosmiczną w 2029 roku. Projekt prowadzony jest jako misja klasy F w ramach programu Cosmic Vision przez ESA we współpracy z Japońską Agencją Aerokosmiczną (JAXA). Głównym celem misji jest poznanie komet od strony naukowej, w tym ich składu chemicznego i fizycznego, ale również przygotowanie się do potencjalnych przyszłych misji, których celem mogłaby być np. zmiana trajektorii komety czy wydobywanie surowców z komet. Cały projekt został podzielony na szereg faz. Pierwsza faza (obejmująca jedynie prace nad prototypem) realizowana była przez Spółkę od grudnia 2021 roku. Kolejne fazy, których dotyczyły powyższe negocjacje obejmują produkcję systemu lotnego. Wartość wynegocjowanego kontraktu wynosi 1.798.518,64 EUR. Podpisanie umowy na realizację ww. faz kontraktu planowane jest na początek marca 2023 roku, o czym Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego. Planowany termin realizacji projektu przypada na przełom 2024 i 2025 roku. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż pomyślne zakończenie negocjacji wiąże się z rozszerzeniem dotychczasowej współpracy z ESA, a pozyskany kontrakt, jest największym kontraktem związanym z produkcją systemu lotnego wynegocjowanym do tej pory przez Spółkę z ESA.

Raport ESPI 9/2023 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757, „Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2023 roku: raport roczny za rok 2022 – 28 kwietnia 2023 r., raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 30 maja 2023 r., raport za I półrocze 2023 r. – 2 października 2023 r., raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 27 listopada 2023 r. Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 r. oraz za II kwartał 2023 r.

Raport ESPI 8/2023 – Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „European, Certifiable, Affordable, User-oriented, Secure, Integration-able, Scalable quantum key distribution solutions”

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku, informuje, że powziął informację o podpisaniu umowy na realizację projektu pt. „European, Certifiable, Affordable, User-oriented, Secure, Integration-able, Scalable quantum key distribution solutions”, zgłoszonego w ramach programu Digital Europe Programme Komisji Europejskiej realizowanego w ramach Horizon Europe („Projekt”). Projekt jest elementem europejskiej inicjatywy EuroQCI wspierającej rozwój kompetencji, produktów i infrastruktury do komunikacji kwantowej. Celem projektu jest opracowanie, walidacja, certyfikacja i uzyskanie możliwości seryjnej produkcji przez Emitenta technologicznie dojrzałych, zaawansowanych systemów kwantowej dystrybucji klucza (Quantum Key Distribution, QKD). Projekt, z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwo ID Quantique Europe nie spełniło wymogów weryfikacji formalnej przeprowadzanej przez Komisję Europejską, będzie realizowany przez dotychczasowych członków konsorcjum w zmniejszonym składzie, pod przewodnictwem Emitenta. Partnerami Spółki w projekcie będą Austriacki Instytut Technologiczny oraz Instytut Fraunhofera w Niemczech, z którymi Emitent podzielił się pracami, które miały być dotychczas realizowane przez ID Quantique Europe. Rolą Emitenta w ramach konsorcjum będzie zatem wykonanie projektu architektury systemu oraz elektroniki, a także systemu monitorowania sieci QKD. Emitent weźmie również udział w procesie certyfikacji opracowywanych systemów QKD oraz wytworzy specjalistyczną infrastrukturę, procesy i kompetencje do wielkoskalowej produkcji i testowania poprodukcyjnego systemów do QKD. Projekt potrwa 30 miesięcy, całkowity budżet wynosi około 7 mln EUR, z czego około 4,2 mln EUR przypada na Emitenta i jest finansowane w 75% ze środków europejskich. Rozpoczęcie projektu planowane jest na 1 marca 2023 r. Po zakończeniu prac badawczych i rozwojowych, Emitent planuje wdrożyć rezultaty projektu do własnej seryjnej produkcji. Realizacja projektu umożliwi Spółce wejście na dynamicznie rosnący rynek systemów bezpieczeństwa opartych o kwantową dystrybucję klucza.

Raport ESPI 7/2023 – Zawarcie aneksów do umów o kredyt odnawialny

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, informuje, że powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy o kredyt odnawialny z dnia 9 marca 2020 r. („Aneks 1”) oraz aneksu do umowy o kredyt odnawialny datowanej na dzień 20 stycznia 2022 r. („Aneks 2”), które zostały zawarte z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”). Zgodnie z treścią Aneksu 1 zmianie uległa wysokość udzielonego kredytu odnawialnego – z maksymalnej kwoty 3.500.000 zł do dnia 30 stycznia 2023 roku, do maksymalnej kwoty 2.900.000 zł od dnia 28 grudnia 2023 r. Okres udostępnienia kredytu został wydłużony do dnia 17 stycznia 2024 r., a termin ostatecznej spłaty do dnia 17 lipca 2024 r. Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Zgodnie z treścią Aneksu 1 Emitent jest zobowiązany m.in. do niedokonywania wypłaty dywidendy bez zgody Banku. Pozostałe istotne zapisy umowy o kredyt odnawialny z dnia 9 marca 2020 r. pozostają bez istotnych zmian. Zgodnie z treścią Aneksu 2 zmianie uległa wysokość udzielonego kredytu odnawialnego – z maksymalnej kwoty 2.500.000 zł do dnia 30 stycznia 2023 roku, do maksymalnej kwoty 1.900.000 zł od dnia 28 grudnia 2023 r. Okres udostępnienia kredytu został wydłużony do dnia 17 stycznia 2024 r., a termin ostatecznej spłaty do dnia 17 lipca 2024 r. Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie bieżącej działalności Spółki. Zgodnie z treścią Aneksu 2 Emitent jest zobowiązany m.in. do niedokonywania wypłaty dywidendy bez zgody Banku. Pozostałe istotne zapisy umowy o kredyt odnawialny datowanej na dzień 20 stycznia 2022 r. pozostają bez istotnych zmian.

Raport ESPI 6/2023 – Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2023 r. powziął informację o wpłynięciu do Spółki zawiadomienia od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A., zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz zarządzającego Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, sporządzonego na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Treść zawiadomienia

Raport ESPI 5/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 14 grudnia 2022 r., które wznowiło obrady po przerwie w dniu 5 stycznia 2023 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na dzień 14 grudnia 2022 roku, które wznowiło obrady po przerwie w dniu 5 stycznia 2023 roku. („NWZ”). Na NWZ wykonywane było prawo łącznie z 817 919 głosów, stanowiących 41,25% ogólnej liczby głosów w Spółce. 1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 271 180, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 271 180, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 33,15%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 13,68%; 2. Grzegorz Kasprowicz Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 29,53%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 12,18%; 3. PTE Allianz Polska S.A. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 196 000, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 196 000, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 23,96%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 9,89%; 4. Maciej Wiśniewski Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 60 434, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 60 434, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 7,39%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 3,05%.

Raport ESPI 4/2023 – Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) zwołane na dzień 14 grudnia 2022 roku, które wznowiło obrady po przerwie w dniu 5 stycznia 2023 roku podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Waldemara Maja na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Waldemar Maj został powołany na wspólną, 3-letnią kadencję, która upływa w dniu 31 grudnia 2024 roku. Pan Waldemar Maj nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Waldemar Maj nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Życiorys zawodowy Pana Waldemara Maj stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Życiorys członka Rady Nadzorczej

Raport ESPI 3/2023 – Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 grudnia 2022 r., które wznowiło obrady po przerwie w dniu 5 stycznia 2023 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) zwołane na dzień 14 grudnia 2022 roku, które wznowiło obrady po przerwie w dniu 5 stycznia 2023 roku. Zarząd Emitenta informuje, że po przerwie w obradach NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętej uchwały oraz nie było projektów uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w ramach punktu 8 porządku obrad: „Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie zmian w zasadach wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej”, przeprowadzono dyskusję, natomiast nie poddano pod głosowanie żadnej uchwały.

Treść podjętych uchwał podczas obrad

Raport ESPI 2/2023 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 4 stycznia 2023 roku wpłynęło do siedziby Spółki oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta sporządzone przez Pana Jana Linke, złożone ze skutkiem na dzień 4 stycznia 2023 roku. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w związku z utratą przez akcjonariusza Spółki – Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. uprawnienia osobistego do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Emitenta, w wyniku zmniejszenia udziału ww. akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki poniżej 15% akcji.

Raport ESPI 1/2023 – Otrzymanie zamówienia na dostawę urządzeń White Rabbit Switch dla holenderskiego instytutu radioastronomii ASTRON

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 03 stycznia 2023 roku otrzymał zamówienie na dostawę urządzeń White Rabbit Switch dla holenderskiego instytutu radioastronomii ASTRON. Wartość zamówienia wynosi ok. 600 000 PLN. Zamówienie zostanie zrealizowane w całości w 2023 roku, przy czym ostateczny termin realizacji zamówienia będzie zależeć od dostępności poszczególnych komponentów. Szczegółowe warunki zamówienia nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku. Urządzenia White Rabbit Switch pozwalają na dystrybucję wzorca czasu i częstotliwości na odległości rzędu setek kilometrów z dokładnością poniżej nanosekundy. Urządzenia dostarczane przez Emitenta będą stanowić kluczowy komponent systemu synchronizacji czasu w radioteleskopach LOFAR 2.0 (Low Frequency Array) i WSRT (Westerbork Synthesis Radio Telescope), rozwijanych w celu badania Wszechświata w widmie radiowym częstotliwości od 10 MHz do 6 GHz. ASTRON prowadzi program badań technologicznych mający na celu opracowanie nowego oprzyrządowania i aplikacji dla istniejących teleskopów, a także fundamentów dla rozwoju przyszłych teleskopów i przetwarzania sygnału. W opinii Zarządu Emitenta niniejsza informacja stanowi informację poufną z uwagi na fakt, że realizacja ww. zamówienia umożliwi przeprowadzenie kolejnego wdrożenia urządzeń White Rabbit Switch, a jednocześnie pozwoli na prezentację własnych produktów na rynku dużych infrastruktur naukowych Big Science, w szczególności w systemach radioteleskopów, która może skutkować otrzymaniem kolejnych zamówień w przyszłości.

2022

Raport ESPI 37/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 grudnia 2022r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2022 roku („NWZ”). Na NWZ wykonywane było prawo łącznie z 817 919 głosów, stanowiących 41,25% ogólnej liczby głosów w Spółce. 1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 271 180, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 271 180, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 33,15%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 13,68%; 2. Grzegorz Kasprowicz – Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 29,53%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 12,18%; 3. PTE Allianz Polska S.A. – Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 196 000, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 196 000, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 23,96%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 9,89%; 4. Maciej Wiśniewski – Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 60 434, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 60 434, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 7,39%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 3,05%.

Raport ESPI 36/2022 – Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią uchwał podjętych do przerwy

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 14 grudnia 2022 roku („NWZ”) podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Obrady NWZ zostaną wznowione 5 stycznia 2023 roku, o godz. 13:00, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno. Treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowania, do momentu ogłoszenia przerwy w obradach NWZ, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że do momentu ogłoszenia przerwy w obradach nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.

Treść podjętych uchwał podczas obrad

Raport EBI 13/2022 – Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Creotech Instruments S.A. przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021. WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI 4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem. Zasada została naruszona incydentalnie. Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: W związku ze zgłoszeniem projektu uchwały dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta przez akcjonariusza Spółki w dniu 13 grudnia 2022 r. doszło do incydentalnego naruszenia zasady 4.8. Dobrych Praktyk 2021. Spółka opublikowała niezwłocznie raport bieżący oraz zamieściła stosowne dokumenty na swojej stronie internetowej niezwłocznie po ich otrzymaniu. W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady: Od momentu debiutu Spółki na rynku regulowanym tj. od dnia 11 lipca 2022 roku do dzisiaj nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady 4.8. 4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki; Zasada została naruszona incydentalnie. Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: W związku ze zgłoszeniem kandydata na członka Rady Nadzorczej Emitenta przez akcjonariusza Spółki w dniu 13 grudnia 2022 r. doszło do incydentalnego naruszenia zasady 4.9.1. Dobrych Praktyk 2021. Spółka zamieściła komplet materiałów dotyczących zgłoszonego kandydata na swojej stronie internetowej niezwłocznie po ich otrzymaniu. W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady: Od momentu debiutu Spółki na rynku regulowanym tj. od dnia 11 lipca 2022 roku do dzisiaj nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady 4.9.1.

Raport ESPI 35/2022 – Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 grudnia 2022 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Spółki – Allianz Polska OFE wpisany do rejestru funduszy pod poz. RFe 17 reprezentowany przez PTE Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), zgłoszenia projektu uchwały dokonanego w trybie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych w sprawie powołania Pana Waldemara Maj na funkcję członka Rady Nadzorczej, dotyczącego sprawy wprowadzonej do punktu 7 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 14 grudnia 2022 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku. Treść projektu uchwały, a także otrzymany od Akcjonariusza życiorys kandydata wraz z oświadczeniem i zgodą na kandydowanie stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Projekt uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Raport ESPI/2022 – Raport kwartalny spółki Creotech Instruments S.A. za III kwartał 2022 roku

Raport kwartalny spółki Creotech Instruments S.A. za III kwartał 2022 roku

Raport ESPI 34/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. na dzień 14 grudnia 2022 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 roku, o godzinie 13:00, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 7. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie zmian w zasadach wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 9. Dyskusja i wolne wnioski. 10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne) wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Ogłoszenie NWZA Projekty uchwał NWZA Formularz pełnomocnictwa .pdf Formularz pełnomocnictwa .doc Formularz do wykonywania prawa głosu .pdf Formularz do wykonywania prawa głosu .doc Informacja o ogólnej liczbie akcji

Raport ESPI 33/2022 – Informacja o wyborze ofert Emitenta przez Polską Agencję Kosmiczną

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o rozstrzygnięciu przetargu na „Opracowanie koncepcji nowatorskich projektów badawczych i użytkowych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną ich wykonalności”, który prowadzony był przez Polską Agencję Kosmiczną. Oferta złożona przez konsorcjum w skład, którego wchodziły: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa – lider konsorcjum, GMV Innovating Solutions Sp. z o.o. – konsorcjant nr 1, Creotech Instruments S.A. – konsorcjant nr 2, uznana została za najkorzystniejszą w części II w ramach przetargu na „Opracowanie koncepcji nowatorskiego projektu technologicznego w obszarze deorbitacji, wraz z oceną jej wykonalności”. Wartość oferty wynosi 216 100,00 zł. Oferta złożona przez konsorcjum Thorium Space sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu – lider konsorcjum i Creotech Instruments S.A. z siedziba w Piasecznie – konsorcjant, uznana została za najkorzystniejszą w części IV – „Opracowanie koncepcji nowatorskiego projektu z obszaru telekomunikacji i nawigacji satelitarnej, wraz z oceną jej wykonalności”. Wartość oferty wynosi 203 319,00 zł. W obu konsorcjach Creotech Instruments S.A. odpowiedzialny jest za prace związane z platformą satelitarną, która będzie nośnikiem satelity (część IV) i modułu (część II) opisanych w pracach koncepcyjnych. O podpisaniu ostatecznych umów na realizację ww. zamówień Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż projekty te zwiększają prawdopodobieństwo realizacji misji kosmicznych opartych na głównym produkcie Spółki, jakim jest platforma mikrosatelitarna HyperSat.

Raport ESPI 32/2022 – Otrzymanie informacji o wyborze lokalizacji sieci komputerów kwantowych

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał informacje o wyborze przez EuroHPC JU (The European High Performance Computing Joint Undetaking, tj. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali) sześciu lokalizacji dla rozproszonej sieci komputerów kwantowych obejmującej następujące państwa: Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy i Polska. Planowana infrastruktura komputerów kwantowych będzie wspierać rozwój szerokiej gamy zastosowań o znaczeniu przemysłowym, naukowym i społecznym dla Europy, dodając nowe możliwości do europejskiej infrastruktury superkomputerowej, która zmaga się obecnie ze złożonymi problemami obliczeniowymi. Przykłady takich złożonych problemów obejmują kwestie optymalizacji kombinatorycznej, kontroli ruchu oraz podstawowe problemy numeryczne w chemii, biologii i fizyce związane z opracowywaniem nowych leków i materiałów, których rozwiązanie może zostać przyspieszone poprzez wykorzystanie obliczeń kwantowych. Integracja możliwości obliczeń kwantowych w zastosowaniach High Performance Computing („HPC”), czyli obliczeniach o wysokiej wydajności może umożliwić odkrycia naukowe, dalsze badania i rozwój oraz znalezienie nowych możliwości dla innowacji przemysłowych. Program integracji 6 komputerów kwantowych w wymienionych lokalizacjach opiewa na łączną sumaryczną kwotę 100 mln EUR. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, że z uwagi na udział w konsorcjum, w skład którego wchodzą m.in. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe („PCSS”) i austriackie przedsiębiorstwo AQT, Emitent będzie pełnił rolę partnera w projekcie umieszczenia i integracji komputera kwantowego w infrastrukturze HPC PCSS, który jest afiliowany przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, w ramach inicjatywy EuroHPC JU. Spodziewany udział Emitenta w łącznej kwocie budżetu programu powinien wynosić około 1 mln EUR. Jednocześnie informujemy, że obecnie trwają szczegółowe ustalenia związane z budżetem, finansowaniem, a także kwestią niezbędnego dofinansowania umożliwiającego realizację projektu oraz harmonogramem jego realizacji. O dalszych istotnych etapach powyższego procesu Emitent będzie niezwłocznie informował w formie odrębnych raportów bieżących.

Raport ESPI 31/2022 – Zawarcie z Komisją Europejską umowy ramowej dotyczącej budowy pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 13 maja 2022 roku, informuje, że podpisał 4-letnią umowę ramową z Komisją Europejską na budowę pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej. Celem projektu jest budowa 100-kubitowego komputera kwantowego do 2025 roku oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku. Projekt będzie realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum pod przewodem Uniwersytetu w Innsbrucku. Podpisanie umowy z Komisją Europejską zapewnia Emitentowi dostęp do narzędzi finansowania przeznaczonych na realizację celów projektu. Złożenie wniosku o finansowanie pierwszego 3,5-letniego etapu projektu odbędzie się w najbliższych dniach. Spodziewany budżet tego etapu projektu dla konsorcjum, w którego skład wchodzi Emitent, to 18-20 mln EUR. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Projekt będzie finansowany na poziomie 100% z Quantum Flagship, dedykowanego programu dla rozwoju technologii kwantowych w ramach Horyzontu Europa.

Raport ESPI 30/2022 – Zawarcie umowy na realizację dostawy systemów synchronizacji czasu dla Orange Polska S.A

Zarząd spółki Creotech Instruments („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę na realizacje dostawy systemów synchronizacji czasu ze spółką Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Wartość zamówienia wynosi ok. 20.000,00 EUR netto. Termin realizacji zamówienia został określony na IV kwartał 2022 r. Szczegółowe warunki zamówienia nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. W opinii Zarządu Emitenta niniejsza informacja stanowi informację poufną z uwagi na fakt, że jest to pierwsza istotna umowa na dostawę systemów synchronizacji czasu opracowanych przez Spółkę poza sektor naukowy, w tym do rynku telekomunikacyjnego, która może skutkować otrzymaniem kolejnych zamówień w przyszłości, co mogłoby mieć pozytywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

Raport ESPI 29/2022 – Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zawiadomienia otrzymane od akcjonariuszy Spółki: Pani Katarzyny Anny Kubrak, Pana Grzegorza Kasprowicza, Pana Pawła Kasprowicza oraz Pana Grzegorza Brony, dotyczące zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez ww. akcjonariuszy, wynikającego z podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją 396.558 akcji na okaziciela serii I.

Zawiadomienie Grzegorz Brona Zawiadomienie Grzegorz Kasprowicz Zawiadomienie Paweł Kasprowicz Zawiadomienie Katarzyna Kubrak

Raport ESPI 28/2022 – Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zawiadomienie otrzymane od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, dotyczące zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, wynikającego z podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji 396.558 akcji na okaziciela serii I.

Zawiadomienie ARP do KNF

Raport ESPI 27/2022 – Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zawiadomienie otrzymane od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A., zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz zarządzającego Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta wynikającej z zamiany posiadanych przez akcjonariusza praw do akcji na akcje Spółki, która nastąpiła w dniu 29 lipca 2022 r.

Zawiadomienie PTE Allianz

Raport ESPI 26/2022 – Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii I

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 27 lipca 2022 r. komunikatu w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 396.558 akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta („Akcje”). Akcje zostaną zarejestrowane pod kodem PLCRTCH00017. Datą rejestracji Akcji w depozycie papierów wartościowych KDPW będzie dzień 29 lipca 2022 r. W związku z powyższym, z dniem 29 lipca 2022 r. pod kodem PLCRTCH00017 zarejestrowanych będzie łącznie 1.982.790 akcji zwykłych na okaziciela Spółki.

Raport ESPI 24/2022 – Korekta raportu bieżącego nr 24/2022

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że z powodu oczywistej pomyłki pisarskiej w treści raportu bieżącego nr 24/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. błędnie wskazano dzień rozstrzygnięcia postępowanie przetargowego, którego celem był wybór usługodawcy zapewniającego wyniesienie pierwszego mikrosatelity Emitenta jako 11 lipca 2022 r. zamiast 26 lipca 2022 r. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta ponownie przekazuje pełną treść ww. raportu bieżącego uwzględniającą przedmiotową zmianę. „Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 26.07.2022 r. Spółka rozstrzygnęła postępowanie przetargowe, którego celem był wybór usługodawcy zapewniającego wyniesienie pierwszego mikrosatelity Emitenta (EagleEye) na orbitę okołoziemską. W ramach przetargu wybrana została niemiecka spółka Exolaunch GMBH z siedzibą w Berlinie, zapewniająca pośrednictwo w obsłudze kampanii startowej. Kwota wybranej oferty wynosi 641 400 EUR netto i będzie to największy jednostkowy wydatek w ramach programu EagleEye, który wsparty jest 50% dofinansowaniem z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zgodnie z planami Emitenta, satelita EagleEye trafi na orbitę w IV kwartale 2023 r., zaś rakietą wynoszącą będzie najprawdopodobniej Falcon 9 firmy Space Exploration Technologies Corporation z siedzibą w Hawthorne, w Kalifornii (Stany Zjednoczone), znanej również pod nazwą SpaceX, dla której spółka Exolaunch GMBH jest partnerem obsługującym. O podpisaniu umowy na realizację ww. projektu Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.”

Raport ESPI 25/2022 – Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego w związku ze zmianą rynku notowań oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 716/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I Spółki w związku ze zmianą rynku notowań. Na podstawie powyższej uchwały Zarząd GPW postanowił dopuścić z dniem 29 lipca 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda: 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, 62.752 (sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje serii B, 67.300 (sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji serii C, 102.000 (sto dwa tysiące) akcji serii D, 71.000 (siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii E, 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii F, 30.180 (trzydzieści tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji serii G, 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii H, 396.558 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii I (dalej łącznie jako „Akcje”). Jednocześnie w dniu 26 lipca 2022 r. Zarząd GPW podjął uchwałę nr 717/2022 w sprawie w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I Spółki w związku ze zmianą rynku notowań. Na podstawie powyższej uchwały Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 29 lipca 2022 r. Akcje Emitenta oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem „PLCRTCH00017” do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, przy czym w odniesieniu do 396.558 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki, zostaną one wprowadzone do obrotu giełdowego pod warunkiem dokonania w dniu 29 lipca 2022 r. rejestracji tych akcji przez KDPW i oznaczenia ich kodem „PLCRTCH00017”. Akcje Emitenta będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „CREOTECH” i oznaczeniem „CRI”. Zgodnie z treścią uchwały Zarządu GPW nr 717/2022 ostatnim dniem obrotu giełdowego akcjami Spółki serii A-H na rynku równoległym będzie dzień 28 lipca 2022 r. W dniu 26 lipca 2022 r. Zarząd GPW podjął również uchwałę nr 718/2022 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki. Zgodnie z treścią powyższej uchwały Zarząd GPW wyznaczył na dzień 28 lipca 2022 roku dzień ostatniego notowania 396.558 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez KDPW kodem „PLCRTCH00033”.

Raport ESPI 24/2022 – Wybór kontrahenta na wyniesienie pierwszego mikrosatelity Spółki na orbitę okołoziemską w ramach projektu EagleEye

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 11.07.2022 r. Spółka rozstrzygnęła postępowanie przetargowe, którego celem był wybór usługodawcy zapewniającego wyniesienie pierwszego mikrosatelity Emitenta (EagleEye) na orbitę okołoziemską. W ramach przetargu wybrana została niemiecka spółka Exolaunch GMBH z siedzibą w Berlinie, zapewniająca pośrednictwo w obsłudze kampanii startowej. Kwota wybranej oferty wynosi 641 400 EUR netto i będzie to największy jednostkowy wydatek w ramach programu EagleEye, który wsparty jest 50% dofinansowaniem z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zgodnie z planami Emitenta, satelita EagleEye trafi na orbitę w IV kwartale 2023 r., zaś rakietą wynoszącą będzie najprawdopodobniej Falcon 9 firmy Space Exploration Technologies Corporation z siedzibą w Hawthorne, w Kalifornii (Stany Zjednoczone), znanej również pod nazwą SpaceX, dla której spółka Exolaunch GMBH jest partnerem obsługującym. O podpisaniu umowy na realizację ww. projektu Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.

Raport ESPI 23/2022 – Warunkowa rejestracja akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) nr 658/2022 z dnia 22 lipca 2022 r., na podstawie którego KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 396.558 akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta o wartości nominalnej 0,10 PLN każda oraz oznaczyć je kodem PLCRTCH00017 („Akcje”), pod warunkiem wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym. Zarejestrowanie Akcji nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do Akcji oznaczonych kodem PLCRTCH00033, w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym. Akcje serii I zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Raport ESPI 22/2022 – Otrzymanie informacji o wyborze projektu pt. „European, Certifiable, Affordable, User-oriented, Secure, Integration-able, Scalable quantum key distribution solutions” zgłoszonego przez konsorcjum z udziałem Emitenta

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że pozyskał informację, iż projekt pt. „European, Certifiable, Affordable, User-oriented, Secure, Integration-able, Scalable quantum key distribution solutions”, zgłoszony w ramach programu Digital Europe Programme Komisji Europejskiej realizowanego w ramach Horizon Europe, został wybrany do finansowania. Projekt będzie realizowany w konsorcjum pod przewodnictwem austriackiego przedsiębiorstwa ID Quantique Europe, a oprócz Emitenta partnerami w projekcie będą Austriacki Instytut Technologiczny oraz Instytut Fraunhofera w Niemczech. Będzie on elementem inicjatywy rozbudowy europejskiej infrastruktury komunikacji kwantowej (EuroQCI) wspierającej rozwój kompetencji, produktów i infrastruktury do komunikacji kwantowej. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie, walidacja, certyfikacja i uzyskanie możliwości seryjnej produkcji w Unii Europejskiej technologicznie dojrzałych, zaawansowanych systemów kwantowej dystrybucji klucza (Quantum Key Distribution, QKD). Rolą Spółki w ramach realizacji projektu będzie udział w projektowaniu i testach modułów elektronicznych, w procesie certyfikacji, a przede wszystkim – wytworzenie specjalistycznej infrastruktury, procesów i kompetencji do wielkoskalowej produkcji i testowania poprodukcyjnego systemów do QKD. Projekt ten jest synergiczny z obszarem komputerów kwantowych, w którym Emitent się do tej pory specjalizował. Projekt ten pozwoli Emitentowi wejść w obszar telekomunikacji kwantowej, a w szczególności w obszar dystrybucji kluczy kwantowych w sieci naziemnej. Projekt potrwa 30 miesięcy. Całkowity budżet projektu wynosi około 6,5 mln EUR, z czego około 1,7 mln EUR przypada na Spółkę i zostanie on sfinansowany w 75% ze środków europejskich. W ramach realizacji projektu zostanie m.in. rozbudowana infrastruktura produkcyjna Emitenta. Emitent planował niezależnie rozbudowę tej infrastruktury w oparciu o środki pozyskane z emisji akcji, a dzięki temu projektowi istotnie zmniejszona zostanie inwestycja środków własnych Emitenta. Podpisanie umowy na realizację projektu odbędzie się w najbliższych miesiącach, a rozpoczęcie prac planowane jest na Q4 2022 roku. W wyniku projektu Emitent pozyska zdolności do produkcji i testowania systemów dystrybucji kluczy kwantowych dla rynku europejskiego. O fakcie zawarcia umowy na realizację projektu Emitent niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.

Raport ESPI 21/2022 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie § 80 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757, „Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2022 roku: – raport za I półrocze 2022 r. – 28 września 2022 r., – raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 25 listopada 2022 r. Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z treścią § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku.

Raport ESPI 20/2022 – Rejestracja zmiany statutu Emitenta

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 lipca 2022 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 12 lipca 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Emitenta wynikającej z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta zostało zarejestrowane w związku z emisją 396.558 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł, która została przeprowadzona na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. Kapitał zakładowy Emitenta, który przed emisją akcji wynosił 158 623,20 zł został podwyższony o kwotę 39 655,80 zł i wynosi obecnie 198 279,00 zł. W związku z rejestracją akcji serii I kapitał zakładowy Spółki dzieli się obecnie na 1.982.790 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: – 1.000.000 akcji na okaziciela serii A; – 62.752 akcji na okaziciela serii B; – 67.300 akcji na okaziciela serii C; – 102.000 akcji na okaziciela serii D; – 71.000 akcji na okaziciela serii E; – 68.000 akcji na okaziciela serii F; – 30.180 akcji na okaziciela serii G; – 185.000 akcji na okaziciela serii H; oraz – 396.558 akcji na okaziciela serii I. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi obecnie 1.982.790. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport ESPI 19/2022 – Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zawiadomienie otrzymane od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A., zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz zarządzającego Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, w sprawie zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Komunikat Allianz

Raport EBI 12/2022 – Podsumowanie oferty publicznej akcji serii I

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku, przekazuje informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii I wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: subskrypcja Akcji serii I rozpoczęła się w dniu 6 czerwca 2022 r. i zakończyła się w dniu 20 czerwca 2022 r.; 2) Data przydziału Akcji serii I: 24 czerwca 2022 r.; 3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 396.558 Akcji serii I; 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: w transzy inwestorów instytucjonalnych nie wystąpiła redukcja, natomiast poziom redukcji zapisów w transzy inwestorów detalicznych wyniósł: 40%; 5) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 396.558 Akcji serii I; 6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 100,00 zł; 6a) Opis sposobu pokrycia akcji: wkłady pieniężne; 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: 337; 8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 337; 8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Nie; 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy – Emitent nie zawierał umów o subemisję; 10) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii I: 2.301.630,00 zł netto, w tym koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 2.131.930,00 zł; b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – Nie dotyczy; c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 150.000,00 zł; d) promocji oferty – 19.700,00 zł. Informacja o metodach rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy (agio) Emitenta.

Raport ESPI 18/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku („ZWZ”). Na ZWZ wykonywane było prawo łącznie z 561 603 głosów, stanowiących 35,40 % ogólnej liczby głosów w Spółce. 1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 271 180, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 271 180, Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 48,29%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 17,10%; 2. Grzegorz Kasprowicz Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 43,01%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 15,23%; 3. Piotr Karpiesiuk Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 33 819, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 33 819, Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 6,02%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 2,13%.

Raport ESPI 17/2022 – Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2022 r.

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r. wraz z wynikami głosowania. Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport EBI 11/2022 – Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2022 r.

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r. wraz z wynikami głosowania. Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport EBI 10/2022 – Zmiany w Statucie Spółki

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku, informuje, że w związku z podjęciem przez Zarząd Emitenta w dniu 24 czerwca 2022 roku uchwały w sprawie dokonania przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz zgodnie z treścią § 47 Statutu Spółki, z dniem podjęcia ww. uchwały utraciły moc zapisy § 24 ust. 3 oraz § 30 ust. 3 Statutu Spółki. Dotychczasowa treść § 24 ust. 3 Statutu Spółki posiadała następujące brzmienie: „Do czasu, gdy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. („Agencja”) posiada co najmniej 5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach: (i) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, (ii) emisji obligacji zamiennych na akcje, (iii) zmiany statutu Spółki, (iv) upoważnienia do nabywania akcji własnych, (v) umorzenia akcji, (vi) odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, (vii) odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Rady Nadzorczej, powoływanego przez Walne Zgromadzenie, – wymagają większości co najmniej 85% głosów.” Dotychczasowa treść § 30 ust. 3 Statutu Spółki posiadała następujące brzmienie: „Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Do czasu, gdy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada co najmniej 10 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, następujące uchwały Rady Nadzorczej wymagają większości 4 (czterech) głosów oddanych „za” podjęciem uchwały, w tym o ile głosowanie nie jest tajne, głosu oddanego „za” przez co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.: a) powołanie i odwołanie oraz zawieszenie Członków Zarządu, b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, c) wyrażenie zgody na pozbawienie przez Zarząd prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, d) wyrażenie zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, e) dotyczące udzielania zgody na powołanie spółki zależnej, f) dotyczące udzielania zgody na powołanie członków zarządu w spółkach zależnych g) dotyczące udzielania zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników (Walnych Zgromadzeniach) spółek zależnych w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 ppkt m) powyżej, h) delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji w Zarządzie, i) zawierania przez Spółkę umów i dokonywanie transakcji z akcjonariuszami, członkami organów lub ich podmiotami powiązanymi, z wyłączeniem umów stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia dla z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie, j) przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej.”

Raport ESPI 16/2022 – Przydział Akcji serii I

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 czerwca 2022 roku dokonał przydziału 396.558 akcji zwykłych na okaziciela serii I na podstawie art. 439 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o upoważnienie wynikające z treści § 3 lit. f_ Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Emisja Akcji serii I została przeprowadzona w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w drodze oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zarząd dokonał przydziału łącznie 396.558 Akcji serii I, w tym: a) 20.710 akcji w ramach transzy inwestorów detalicznych; poziom redukcji zapisów wyniósł 39,999%, oraz b) 375.848akcji w ramach transzy inwestorów instytucjonalnych. Cena emisyjna jednej Akcji serii I wynosiła 100,00 zł (słownie: sto złotych). Łączna wartość wpłat wyniosła 39.655.800 zł. W związku z powyższym, oferta publiczna Akcji serii I doszła do skutku. Zgodnie z treścią ww. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcje serii I i Prawa do Akcji serii I będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport ESPI 15/2022 – Zawarcie umowy z Politechniką Wrocławską na pełnienie roli podwykonawcy w projekcie „MEMS Based Mass Spectrometry” realizowanym dla Europejskiej Agencji Kosmicznej

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 19 maja 2022 roku, informuje, że podpisał umowę z Politechniką Wrocławską na pełnienie roli podwykonawcy w projekcie, który będzie realizowany dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Projekt nosi nazwę „MEMS Based Mass Spectrometry” (realizacja w ramach programu ESA EXPRO+). Projekt dotyczy zaprojektowania spektrometru masowego dla przyszłych misji kosmicznych ESA. Spektrometr jest urządzeniem pozwalającym na identyfikację mieszanek gazowych i substancji organicznych obecnych na badanych przez sondy kosmiczne ciałach – np. Marsie, Wenus, Księżycu. W porównaniu do istniejących na rynku rozwiązań, projektowany spektrometr będzie charakteryzował się niespotykaną miniaturyzacją i wysoką czułością. Creotech Instruments S.A. za wykonanie swojego zakresu zadań otrzyma wynagrodzenie w wysokości 149 535,77 EUR netto (183 929,00 EUR brutto). Czas realizacji umowy jest tożsamy z czasem realizacji projektu, który został ustalony na okres 15 miesięcy. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Projekt zakończy się na poziomie gotowości technologicznej 4, ale Zarząd Spółki spodziewa się kontynuacji projektu w ramach kolejnych zleceń. Emitent w ramach projektu odpowiedzialny jest za opracowanie i wyprodukowanie elektroniki kontroli i odczytu systemu spektrometru wraz z oprogramowaniem oraz za prowadzenie testów środowiskowych systemu. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż zawarcie umowy stanowi rozszerzenie dotychczasowej współpracy z ESA, a właściwa realizacja obecnej fazy projektu może mieć pozytywny wpływ na kontynuowanie prac nad rozwiązaniem, które może znaleźć zastosowanie w wielu kosmicznych misjach m.in. na Księżyc, Marsa czy Wenus.

Raport ESPI 14/2022 – Ustalenie ostatecznej ceny Akcji serii I oraz ostatecznej liczby Akcji serii I

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) na podstawie upoważnienia wynikającego z § 3 lit. a_ i b_ Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”), postanowił, co następuje: – Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii I _”Akcje serii I”_ w wysokości 100 zł za każdą z Akcji serii I; – Zarząd Spółki postanowił, że nie będzie korzystał z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy, zgodnie z treścią art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii I, a tym samym do określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji serii I w granicach określonych w § 1 ust. 2 Uchwały. W związku z powyższym, stosownie do treści § 3 lit. b_ Uchwały Spółka zaoferuje łącznie 396.558 Akcji serii I, tj. maksymalną liczbę Akcji serii I określoną w § 1 ust. 2 Uchwały, w tym: 1_ 20.710 Akcji serii I w ramach transzy inwestorów detalicznych; oraz 2_ 375.848 Akcji serii I w ramach transzy inwestorów instytucjonalnych.

Raport ESPI 13/2022 – Zatwierdzenie suplementu nr 3 do Prospektu Spółki Creotech Instruments S.A.

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiadomość o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 do prospektu Spółki z dnia 25 kwietnia 2022 r. („Prospekt”) sporządzanego w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 99.140 i nie więcej niż 396.558 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii I Spółki („Akcje Oferowane”) oraz ofertą publiczną nie więcej niż 100.000 akcji istniejących serii A Spółki („Akcje Sprzedawane”), a także w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Spółki, tj. akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H i I oraz praw do akcji serii I Emitenta. Suplement został sporządzony w związku z ustaleniem przez Zarząd Spółki i Oferujących ceny maksymalnej Akcji Oferowanych w kwocie 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych 00/100) za każdą Akcję Oferowaną i Akcję Sprzedawaną.

Raport EBI 09/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku, o godzinie 14:00, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2021. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, c. przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021, d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021, e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. 8. Zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne) wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Ogłoszenie ZWZ ZWZ projekty uchwał Formularz prawa głosu Formularz pełnomocnictwa Liczba akcji

Raport ESPI 12/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku, o godzinie 14:00, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2021. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, c. przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021, d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021, e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. 8. Zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika _osoby fizyczne/osoby prawne_ wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Ogłoszenie ZWZ ZWZ – Projekty uchwał Formularz prawa głosu Formularz pełnomocnictwa Liczba akcji

Raport ESPI 11/2022 – Wybór Emitenta jako podwykonawcy w projekcie „MEMS Based Mass Spectrometry” realizowanym dla Europejskiej Agencji Kosmicznej

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 19 maja 2022 roku został wybrany jako podwykonawca Politechniki Wrocławskiej w projekcie, który będzie realizowany dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Projekt nosi nazwę „MEMS Based Mass Spectrometry” (realizacja w ramach programu ESA EXPRO+). W związku z wybraniem Emitenta przez Politechnikę Wrocławską do współpracy w projekcie, podmioty zamierzają podpisać umowę wykonawczą, a następnie przystąpić do realizacji projektu dla ESA (Politechnika Wrocławska jako lider, Emitent w roli partnera). Projekt dotyczy zaprojektowania spektrometru masowego dla przyszłych misji kosmicznych ESA. Spektrometr jest urządzeniem pozwalającym na identyfikację mieszanek gazowych i substancji organicznych obecnych na badanych przez sondy kosmiczne ciałach – np. Marsie, Wenus, Księżycu. W porównaniu do istniejących na rynku rozwiązań, projektowany spektrometr będzie charakteryzował się niespotykaną miniaturyzacją i wysoką czułością. Budżet całego projektu wynosi 449 172,54 EUR netto, zaś na Emitenta przypada 149 535,77 EUR netto. Czas realizacji projektu ustalony został na 15 miesięcy. Projekt zakończy się na poziomie gotowości technologicznej 4, ale Zarząd Spółki spodziewa się kontynuacji projektu w ramach kolejnych zleceń. Emitent w ramach projektu odpowiedzialny jest za opracowanie i wyprodukowanie elektroniki kontroli i odczytu systemu spektrometru wraz z oprogramowaniem oraz za prowadzenie testów środowiskowych systemu. O podpisaniu umowy na realizację projektu Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż udział w projekcie wiąże się z rozszerzeniem współpracy z ESA, a właściwa realizacja pierwszej fazy projektu może mieć pozytywny wpływ na uczestnictwo Spółki w kolejnych fazach projektu, włączając potencjalnie możliwą produkcję urządzania na potrzeby misji kosmicznych np. na Marsie, Wenus czy Księżycu.

Raport EBI 08/2022 – Raport kwartalny spółki Creotech Instruments S.A. za I kwartał 2022 roku

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2022 roku.

Raport kwartalny spółki Creotech Instruments S.A. za I kwartał 2022 rok

Raport ESPI 10/2022 – Otrzymanie zaproszenia do podpisania umowy ramowej z Komisją Europejską dotyczącej budowy pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 13 maja 2022 roku otrzymał zaproszenie do podpisania 4-letniej umowy ramowej z Komisją Europejską na budowę pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej. Celem projektu jest budowa 100-kubitowego komputera kwantowego do 2025 roku oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku. Projekt będzie realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum pod przewodem Uniwersytetu w Innsbrucku. Emitent będzie odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie elektroniki sterującej komputerem kwantowym, w tym: podsystemu odczytu stanu kubitów, podsystemu kriogenicznego odpowiedzialnego za dostarczenie sygnałów do pułapki jonowej oraz dedykowanych kriogenicznych układów scalonych ASIC do sterowania pozycją i transportem kubitów pomiędzy sekcjami procesora kwantowego. Układy te są niezbędne do dalszego skalowania mocy obliczeniowej komputera kwantowego. Podpisanie umowy z Komisją Europejską zapewni dostęp do narzędzi finansowania przeznaczonych tylko dla dwóch konsorcjów wybranych do podpisania umowy ramowej. Złożenie wniosku o finansowanie pierwszego 3,5-letniego etapu projektu planowane jest na Q2/Q3 2022 r. i zostanie poprzedzone zawarciem umowy ramowej. Spodziewany budżet tego etapu projektu dla konsorcjum, w którego skład wchodzi Emitent, to 18-20 mln EUR. Projekt będzie finansowany na poziomie 100% z Quantum Flagship, dedykowanego programu dla rozwoju technologii kwantowych w ramach Horyzontu Europa. O podpisaniu umowy ramowej oraz o innych istotnych etapach lub zdarzeniach związanych z realizacją ww. projektu Emitent będzie niezwłocznie informował w formie odrębnych raportów bieżących.

Raport EBI 07/2022 – Raport roczny spółki Creotech Instruments S.A. za 2021 rok

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2021 rok.

Sprawozdanie z badania Sprawozdanie z działalności 2021 Raport roczny za 2021 Sprawozdanie finansowe za 2021

Raport EBI 06/2022 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok Creotech Instruments Spółka Akcyjna

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż zmianie ulegnie termin publikacji raportu rocznego za 2021 rok. Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 2/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r., dzień publikacji raportu rocznego za 2021 rok został określony na 29 kwietnia 2022 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2021 rok został wyznaczony na dzień 28 kwietnia 2022 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w ww. raporcie bieżącym pozostają bez zmian.

Raport ESPI 09/2022 – Zatwierdzenie Prospektu Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu Emitenta sporządzanego w związku z ofertą publiczną akcji serii A oraz I, a także zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Spółki, tj. akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H i I oraz praw do akcji serii I Emitenta.

Raport ESPI 08/2022 – Osiągnięcie kamienia milowego w projekcie PIAST – zakończenie przeglądu projektu

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 5 kwietnia 2022 roku osiągnięto kamień milowy w programie budowy satelitów obserwacyjnych w programie PIAST, planowanych do umieszczenia na orbicie okołoziemskiej w 2024 roku. Projekt ten, pod nazwą „Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego PIAST (Polish ImAging SaTellites)” realizowany jest przez Spółkę w ramach konsorcjum, którego liderem jest Wojskowa Akademia Techniczna. Kamieniem milowym osiągniętym przez Emitenta jest zakończenie przeglądu projektu tzw. System Requirements Review („SRR”), który stanowi jeden z czterech głównych przeglądów w procesie projektowania i budowy konstelacji satelitarnej PIAST obok tzw. Preliminary Design Review, Critical Design Review i Flight Readiness Review. Przeglądy te prowadzone są w oparciu o metodologię NASA/ESA. Zakończenie przeglądu SRR pozwala na przejście projektu do kolejnej fazy, a tym samym istotną redukcję ryzyka technologicznego projektu. O zakończeniu kolejnych istotnych przeglądów Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż projekt realizacji misji PIAST jest pierwszym projektem, w którym platforma satelitarna HyperSat zostanie wdrożona w ramach konstelacji. Ostatecznym odbiorcą rezultatów projektu jest Ministerstwo Obrony Narodowej.

Raport ESPI 07/2022 – Odbiór końcowy projektu Molecular Contamination Handheld Cleaning Device realizowanego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 18.03.2022r. nastąpił odbiór końcowy projektu Molecular Contamination Handheld Cleaning Device realizowanego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej wspólnie z Fine Bubble Technologies Sp. z o.o. począwszy od stycznia 2018 r. Celem projektu było opracowanie technologii czyszczenia wymagających powierzchni optycznych i elektronicznych w urządzeniach kosmicznych za pomocą mikro-nanopęcherzyków gazów w cieczy. Odbiór końcowy potwierdził uzyskanie rezultatów projektu na poziomie jakości, zbliżonym do wyników osiąganych jedynie przez NASA, wykonanie prototypu urządzenia MOC Handheld Cleaning Device oraz dokumentacji technicznej. Wynik odbioru końcowego projektu potwierdza uzyskanie przez Spółkę know-how w ww. zakresie, a także stanowi podstawę do formalnego zakończenia projektu i wystawienia faktury końcowej dla Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Raport ESPI 06/2022 – Zakończenie projektu RENESANS dotyczącego platformy satelitarnej w standardzie HyperCub (HyperSat)

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał informację z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o zatwierdzenie wniosku o płatność końcową w projekcie pt. „Projekt RENESANS, platforma satelitarna w nowym standardzie HyperCube”. Projekt realizowany był przez Emitenta w okresie 1.07.2017 r. – 31.10.2021 r., a jego celem było stworzenie uniwersalnej platformy satelitarnej w opracowanym przez spółkę standardzie HyperSat (pierwotna nazwa HyperCube), służącej do realizacji misji kosmicznych w optymalnym czasie i kosztach, w szczególności zaś do budowy konstelacji satelitarnych. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych objętych wszystkimi zatwierdzonymi w ramach realizacji projektu wnioskami o płatność wynosi 15 204 159,62 zł. W ramach projektu wytworzono i przetestowano technologię na 6 i 7 poziomie gotowości technologicznej, tym samym istotnie redukując ryzyko rozwoju kluczowej dla Creotech Instruments S.A. linii produktowej związanej z mikrosatelitami. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta uznaje, że zakończenie realizacji projektu stanowi dla Spółki istotny krok na drodze do komercyjnego wprowadzenia na rynek mikrosatelitów bazujących na standardzie HyperSat. Emitent planuje umieszczenie pierwszego satelity bazującego na standardzie HyperSat (EagleEye) w przestrzeni kosmicznej do końca 2023 roku, podnosząc tym samym poziom gotowości technologii na finalny poziom 9, co umożliwi sprzedaż produktu na rynku.

Raport EBI 05/2022 – Podpisanie umowy na badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok 2021 i 2022

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o podpisaniu z UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 3115, umowy o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2021 i 2022.

Raport EBI 04/2022 – Raport kwartalny spółki Creotech Instruments S.A. za IV kwartał 2021 roku

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku.

Raport kwartalny spółki Creotech Instruments S.A. za IV kwartał 2021 rok

Raport EBI 03/2022 – Rejestracja zmian w Statucie

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) , informuje, że w dniu 27 stycznia 2021 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 stycznia 2022 roku.

Zmiany w Statucie

Raport EBI 02/2022 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku: – Raport za IV kwartał 2021 r. – 14.02.2022 r. – Raport roczny za 2021 r. – 29.04.2022 r. – Raport za I kwartał 2022 r. – 16.05.2022 r. – Raport za II kwartał 2022 r. – 16.08.2022 r. – Raport za III kwartał 2022 r. – 14.11.2022 r. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Raport ESPI 05/2022 – Zawarcie umowy o kredyt odnawialny

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o podpisaniu Umowy o kredyt odnawialny z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”). Zgodnie z treścią zawartej umowy, Bank udzielił Emitentowi kredytu odnawialnego do limitu 2.500.000 zł, z oprocentowaniem w wysokości WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Warunkiem zawarcia aneksu było m.in. złożenie przez Zarząd Emitenta oświadczenia o niewypłacaniu zysku netto osiągniętego w latach ubiegłych do momentu całkowitego pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w bilansie przez okres trwania umowy kredytowej. Kredyt został udostępniony do dnia 18 stycznia 2023 r., a termin ostatecznej spłaty przypada na dzień 17 lipca 2023 r., jednakże istnieje możliwość wcześniejszej spłaty i przedterminowego rozwiązania umowy. Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie bieżącej działalności Spółki. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco, wystawiony przez Emitenta, wraz z deklaracją wekslową oraz gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Głównym celem kredytu jest umożliwienie Spółce bardziej elastycznego reagowania na zmienną sytuację na rynku komponentów elektronicznych, poprzez zabezpieczenie niezbędnych dostaw.

Raport ESPI 04/2022 – Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej misji kosmicznej Comet Interceptor z Europejską Agencją Kosmiczną

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 3 grudnia 2021 roku, informuje, że podpisał aneks stanowiący rozszerzenie umowy zawartej z Europejską Agencją Kosmiczną („ESA”) na opracowanie kluczowego podzespołu instrumentu pomiarowego dla misji kosmicznej Comet Interceptor, która jest automatyczną sondą planowaną do wystrzelenia w przestrzeń kosmiczną w 2029 roku. Projekt prowadzony jest jako misja klasy F w ramach programu Cosmic Vision przez ESA we współpracy z Japońską Agencją Aerokosmiczną (JAXA). Głównym celem misji jest poznanie komet od strony naukowej, w tym ich składu chemicznego i fizycznego, ale również przygotowanie się do potencjalnych przyszłych misji, których celem mogłaby być zmiana trajektorii komety. Cały projekt został podzielony na szereg faz. Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z potrzebą rozszerzenia zakresu prac w ramach pierwszej fazy projektu, a tym samym wydłużenia terminu ich wykonania. W związku z zawarciem powyższego aneksu zwiększeniu uległa wartości umowy z kwoty 165 000 EUR do kwoty 299 875 EUR i wydłużony został ostateczny termin zakończenia prac Emitenta nad pierwszą fazą projektu z czerwca do grudnia 2022 roku. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż zawarcie aneksu stanowi rozszerzenie dotychczasowej współpracy z ESA, a właściwa realizacja pierwszej fazy projektu może mieć pozytywny wpływ na uczestnictwo Spółki w kolejnych fazach misji, włączając potencjalnie możliwą produkcję szeregu dalszych modeli, w tym kwalifikowanych modeli lotnych zaprojektowanego podzespołu.

Raport ESPI 03/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2022 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 14 stycznia 2022 roku („NWZ”). Na NWZ wykonywane było prawo łącznie z 872 174 głosów, stanowiących 54,98% ogólnej liczby głosów w Spółce. 1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 271 180, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 271 180, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 31,09%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 17,10%; 2. Grzegorz Kasprowicz Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 27,69%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 15,23%; 3. Kasprowicz Paweł Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 27,69%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 15,23%; 4. Aleksander Szalecki Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 69 043, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 69 043, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 7,92%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 4,35%

Raport ESPI 02/2022 – Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 stycznia 2022 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbyło się w dniu 14 stycznia 2022 r. wraz z wynikami głosowania. Podczas obrad NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wśród podjętych uchwał znajduje się m.in. Uchwała nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uchwały NWZ Creotech Instruments

Raport EBI 01/2022 – Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 stycznia 2022 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbyło się w dniu 14 stycznia 2022 r. wraz z wynikami głosowania. Podczas obrad NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wśród podjętych uchwał znajduje się m.in. Uchwała nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) oraz 7) – 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Uchwały NWZ Creotech Instruments

Raport ESPI 01/2022 – Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym i aneksu do umowy na kredyt odnawialny

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o podpisaniu Umowy o kredyt w rachunku bieżącym, która zastąpi dotychczasową umowę na kredyt odnawialny z dnia 12 lipca 2018 r. oraz Aneksu do umowy o kredyt odnawialny z dnia 9 marca 2020 r., które zostały zawarte z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”). Zgodnie z treścią zawartej umowy, Bank udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000 zł, z oprocentowaniem w wysokości WIBOR O/N powiększonej o marżę Banku. Warunkiem udzielenia kredytu było m.in. złożenie przez Zarząd Emitenta oświadczenia o niewypłacaniu zysku netto osiągniętego w latach ubiegłych do momentu całkowitego pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w bilansie przez okres trwania niniejszej umowy kredytowej. Kredyt został udostępniony do dnia 20 grudnia 2022 r., a termin ostatecznej spłaty przypada na dzień 21 grudnia 2022 r., jednakże istnieje możliwość wcześniejszej spłaty i przedterminowego rozwiązania umowy. Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na spłatę dotychczasowego zadłużenia wynikającego z umowy na kredyt odnawialny z dnia 12 lipca 2018 r. oraz na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco, wystawiony przez Emitenta, wraz z deklaracją wekslową oraz gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z treścią Aneksu do umowy o kredyt odnawialny z dnia 9 marca 2020 r., zmianie do kwoty 3.500.000 zł uległa wysokość udzielonego kredytu odnawialnego. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w wysokości WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Warunkiem zawarcia aneksu było m.in. złożenie przez Zarząd Emitenta oświadczenia o niewypłacaniu zysku netto osiągniętego w latach ubiegłych do momentu całkowitego pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w bilansie przez okres trwania umowy kredytowej. Kredyt został udostępniony do dnia 17 stycznia 2023 r., a termin ostatecznej spłaty przypada na dzień 17 lipca 2023 r., jednakże istnieje możliwość wcześniejszej spłaty i przedterminowego rozwiązania umowy. Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco, wystawiony przez Emitenta, wraz z deklaracją wekslową oraz gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a także cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Emitentowi z tytułu umowy z kontrahentem Spółki i niepotwierdzona cesja globalna wierzytelności od pozostałych odbiorców, wymienionych w załączniku do umowy cesji. Powyższe umowy zostały zawarte w celu przedłużenia i zmiany limitów linii kredytowych uruchomionych w latach ubiegłych.

2021

Raport ESPI 18/2021 – Wybór projektu „New imaging and control solutions for quantum and metrology” do dofinansowania CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że pozyskał informację, że projekt pt. „New imaging and control solutions for quantum and metrology” zgłoszony w ramach programu QuantERA Eropean Research Area Network (ERA-NET) Cofund, został wybrany do finansowania. Celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, wytworzenie prototypu i walidacja nowej superczułej kamery dostosowanej do wymagań odczytu i sterowania kubitami w systemach kwantowych. Opracowana kamera, wraz z dedykowanym systemem sterowania, będzie kluczowym urządzeniem umożliwiającym realizację zaawansowanych algorytmów kwantowych, operacji na wielu kubitach i wdrożenie protokołu korekcji błędów w komputerach kwantowych opartych na architekturze zimnych atomów lub pułapek jonowych. Projekt realizowany jest we współpracy z niemieckim Instytutem Maxa-Plancka i chorwackim Instytutem Fizyki w Zagrzebiu (Creotech jest liderem projektu). Projekt potrwa 36 miesięcy, całkowity budżet wynosi około 5 mln PLN, z czego około 2 mln PLN przypada na Creotech Instruments, finansowanie w ramach programu QuantERA wynosi 75%. Po zakończeniu prac badawczych i rozwojowych, Creotech zajmie się komercjalizacją i sprzedażą systemu. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że pomimo rekomendowania projektu na poziomie Quantum ERA-NET uruchomienie projektu uzależnione jest jeszcze od skutecznego przeprowadzenia procedur i uzyskania stosownych zgód u krajowych operatorów programu w tym w Polsce w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Spodziewane uruchomienie projektu nastąpi w połowie 2022 roku.

Raport EBI 9/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. na dzień 14 stycznia 2022r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („NWZ”), które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 roku, o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał oraz informacjami o proponowanych zmianach Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Ogłoszenie o NWZ NWZ Formularz Pełnomocnictwa NWZ Formularz prawa głosu

Raport ESPI 17/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. na dzień 14 stycznia 2022r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („NWZ”), które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 roku, o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał oraz informacjami o proponowanych zmianach Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Ogłoszenie o NWZ NWZ Formularz Pełnomocnictwa NWZ Formularz prawa głosu

Raport ESPI 16/2021 – Otrzymanie zgody na przyszłą emisję akcji od Domu Maklerskiego Navigator S.A.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał od Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie („DM Navigator”) zgodę na emisję akcji, a tym samym został zwolniony z wybranych postanowień umów lock-up zawartych pomiędzy Emitentem, akcjonariuszami Spółki, a DM Navigator w związku z emisją akcji serii H oraz wprowadzeniem akcji Emitenta do obrotu na rynku zorganizowanym. Przedmiotowe umowy lock-up dotyczyły m.in. czasowego ograniczenia zbywalności akcji Emitenta przez jej akcjonariuszy oraz ustanawiały ograniczenia w emitowaniu nowych akcji przez Spółkę. W ramach udzielonego zwolnienia DM Navigator wyraził zgodę wyłącznie na przeprowadzenie nowej emisji akcji Spółki na szczegółowych warunkach opisanych w zwolnieniu oraz zwolnił akcjonariuszy objętych lock-upem z zakazu głosowania „za” podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwał koniecznych do przeprowadzenia potencjalnej nowej emisji akcji.

Raport ESPI 15/2021 – Zawarcie aneksu do umowy konsorcjum realizującego projekt PIAST

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że podpisał aneks do umowy konsorcjum realizującego projekt pt. „Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego PIAST (Polish ImAging SaTellites)”, którego liderem jest Wojskowa Akademia Techniczna, a odbiorcą Ministerstwo Obrony Narodowej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”), w ramach programu Szafir. Projekt ma na celu dostarczenie i przetestowanie na orbicie konstelacji małych satelitów przeznaczonych dla celów wojskowego rozpoznania obrazowego. Zgodnie z podpisanym aneksem, Emitent zrealizuje część zadań przypisanych wcześniej do Centrum Badań Kosmicznych. Zadania te dotyczą dostarczenia kluczowego systemu satelity, jakim jest system orientacji orbitalnej i w przestrzeni (AOCS). Jednocześnie udział Emitenta w projekcie ulegnie zwiększeniu z kwoty 21 786 250,00 zł do kwoty 28 429 687,00 zł (wzrost o 30,49%). Dodatkowy budżet projektu po stronie Spółki wynosi 6 643 437,00 zł, przy czym wartość finansowania przyznanego z NCBiR wyniesie ok. 92,2%. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od kwietnia 2021 roku do marca 2025 roku. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż projekt „Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego PIAST (Polish ImAging SaTellites)” jest jednym z kluczowych technologicznych projektów realizowanych przez Spółkę oraz istotnym ze względu na końcowego użytkownika systemu, którym jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Zawarty aneks pozwala na sfinansowanie wypracowania przez Emitenta know-how w kluczowym obszarze systemów satelitarnych i jest zgodny ze strategią Spółki.

Raport ESPI 14/2021 – Zawarcie umowy dotyczącej misji kosmicznej Comet Interceptor z Europejską Agencją Kosmiczną

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku, informuje, że podpisał umowę z Europejską Agencją Kosmiczną („ESA”) na opracowanie kluczowego podzespołu instrumentu pomiarowego dla misji kosmicznej Comet Interceptor, która jest automatyczną sondą planowaną do wystrzelenia w przestrzeń kosmiczną w 2029 roku. Projekt prowadzony jest jako misja klasy F w ramach programu Cosmic Vision przez ESA we współpracy z Japońską Agencją Aerokosmiczną (JAXA). Głównym celem misji jest poznanie komet od strony naukowej, w tym ich składu chemicznego i fizycznego, ale również przygotowanie się do potencjalnych przyszłych misji, których celem mogłaby być zmiana trajektorii komety. Cały projekt został podzielony na szereg faz. Umowa dotyczy pierwszej fazy projektu, która realizowana będzie przez Emitenta do czerwca 2022 roku, a jej wartość wynosi 165 000 EUR. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż zawarcie umowy stanowi rozszerzenie dotychczasowej współpracy z ESA, a właściwa realizacja pierwszej fazy projektu może mieć pozytywny wpływ na uczestnictwo Spółki w kolejnych fazach misji, włączając potencjalnie możliwą produkcję szeregu dalszych modeli, w tym kwalifikowanych modeli lotnych zaprojektowanego podzespołu.

Raport ESPI 13/2021 – Rozszerzenie kontraktu na obsługę repozytorium CreoDIAS CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że podpisał z Europejską Agencją Kosmiczną rozszerzenie kontraktu na obsługę repozytorium CreoDIAS, które jest platformą chmurową zapewniającą dostęp do danych satelitarnych i serwisów europejskiego programu Copernicus oraz umożliwia różnym podmiotom kreowanie komercyjnych serwisów w obszarze tak zwanego Front Office. Repozytorium danych obserwacyjnych CreoDIAS jest jednym z pięciu podobnych repozytoriów istniejących na poziomie Unii Europejskiej. Obecnie kontrakt obejmuje świadczenie usług przez Emitenta również w 2022 roku, podczas gdy dotychczasowy ulegał zakończeniu z końcem 2021 roku. Zgodnie ze zmienionym kontraktem minimalna kwota wpływów z jego realizacji wyniesie w 2022 roku 524 880 EUR, zaś maksymalna wyniesie 2 207 792 EUR. Niepewność co do ostatecznej kwoty związana jest z możliwością zamówienia przez Europejską Agencję Kosmiczną różnej ilości przestrzeni dyskowej dla reprocesowanych danych z satelitów Sentinel-2. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż projekt CreoDIAS jest historycznie największym projektem zleconym przez Europejską Agencję Kosmiczną do Polski, a jego przedłużenie świadczy o wysokiej jakości usług świadczonych przez konsorcjum pod przewodnictwem Emitenta. Pozwala również Emitentowi brać udział w szeregu innych projektów związanych ze składowaniem i przetwarzaniem danych.

Raport EBI 8/2021 – Treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 listopada 2021r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) po wznowieniu obrad, tj. w dniu 29 listopada 2021 r. wraz z wynikami głosowania. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad NWZ nie został zgłoszony żaden sprzeciw do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, natomiast NWZ odstąpiło od rozpatrzenia i podjęcia uchwał przewidzianych w punktach: 7, 9 i 10 planowanego porządku obrad, tj. uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki, uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. Podczas obrad NWZ nie podjęto uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza do punktu 8 planowanego porządku obrad, tj. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, natomiast NWZ podjęło ww. uchwałę w innym brzmieniu, wskazanym szczegółowo w załączniku do niniejszego raportu bieżącego, jako uchwała nr 3. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6) – 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Uchwały NWZ Creotech Instruments część druga

Raport ESPI 12/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 listopada 2021r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które rozpoczęło się w dniu 18 listopada 2021 roku i po wznowieniu obrad było kontynuowane w dniu 29 listopada 2021 r. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wykonywane było prawo z 1 285 511 głosów, stanowiących 81,04 % ogólnej liczby głosów w Spółce. 1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 271 180, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 271 180, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 21,10%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 17,10%; 2. Kubrak Katarzyna Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 18,79%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 15,23%; 3. Kasprowicz Paweł Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 18,79%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 15,23%; 4. Grzegorz Brona Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 18,79%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 15,23%; 5. Grzegorz Kasprowicz Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 18,79%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 15,23%.

Raport ESPI 11/2021 – Treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 listopada 2021r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) po wznowieniu obrad, tj. w dniu 29 listopada 2021 r. wraz z wynikami głosowania. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad NWZ nie został zgłoszony żaden sprzeciw do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, natomiast NWZ odstąpiło od rozpatrzenia i podjęcia uchwał przewidzianych w punktach: 7, 9 i 10 planowanego porządku obrad, tj. uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki, uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. Podczas obrad NWZ nie podjęto uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza do punktu 8 planowanego porządku obrad, tj. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, natomiast NWZ podjęło ww. uchwałę w innym brzmieniu, wskazanym szczegółowo w załączniku do niniejszego raportu bieżącego, jako uchwała nr 3.

Uchwały NWZ Creotech Instruments część druga

Raport ESPI 10/2021 – Osiągnięcie kamienia milowego w projekcie EagleEye

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 26 listopada 2021 roku osiągnięto kamień milowy w programie budowy satelity obserwacyjnego EagleEye, planowanego do umieszczenia na orbicie okołoziemskiej w 2023 roku. Kamieniem tym jest zakończenie przeglądu projektu tzw. Preliminary Design Review („PDR”), który stanowi jeden z trzech głównych przeglądów w procesie projektowania i budowy satelitów obok tzw. Critical Design Review i Flight Readiness Review. Przeglądy te prowadzone są w oparciu o niezależnych zewnętrznych ekspertów (w przypadku projektu EagleEye są to m.in. byli pracownicy Europejskiej Agencji Kosmicznej i NASA). Zakończenie przeglądu PDR pozwala na przejście projektu do kolejnej fazy, a tym samym istotną redukcję ryzyka technologicznego projektu. O zakończeniu kolejnych przeglądów Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż projekt realizacji misji obserwacyjnej EagleEye jest pierwszym projektem, w którym główny produkt spółki, jakim jest platforma HyperSat zostanie podniesiony na najwyższy poziom gotowości technologicznej TRL9 i uzyska tzw. space heritage, tym samym stanie się pełnowartościowym produktem rynkowym Emitenta.

Raport ESPI 9/2021 – Zawarcie umów na realizację projektu dla Polskiej Agencji Kosmicznej

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku, informuje, że w dniu 23 listopada 2021 roku powziął informację o podpisaniu dwóch umów przez konsorcja, których członkiem jest Emitent w ramach realizacji projektu „Opracowanie koncepcji nowatorskich projektów badawczych i użytkowych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną ich wykonalności”, wykonywanego na zamówienie Polskiej Agencji Kosmicznej. Pierwsza umowa dotyczy projektu „Opracowanie koncepcji nowatorskiego projektu w obszarze badania przestrzeni kosmicznej, wraz z oceną jej wykonalności”, a projekt realizowany jest przez konsorcjum w skład którego wchodzą: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN – lider konsorcjum, Centrum Badań Kosmicznych PAN i Creotech Instruments S.A. Wartość kontraktu wynosi 202 802,50 zł. Prace związane z realizacją przedmiotu umowy powinny zakończyć się do końca bieżącego roku. Druga umowa dotyczy projektu „Opracowanie koncepcji nowatorskiego projektu w obszarze: optyczne obserwacje Ziemi wraz z oceną jej wykonalności”, a projekt realizowany jest przez konsorcjum w skład którego wchodzą: Scanway sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu – lider konsorcjum, Creotech Instruments S.A. i Blue Dot Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Wartość kontraktu wynosi 105 165,00 zł. Prace związane z realizacją przedmiotu umowy powinny zakończyć się do końca bieżącego roku. W obu konsorcjach Creotech Instruments S.A. odpowiedzialny jest za prace związane z platformą HyperSat, która będzie nośnikiem satelitów opisanych w pracach koncepcyjnych. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż projekty te zwiększają prawdopodobieństwo realizacji kolejnych misji kosmicznych opartych na głównym produkcie Spółki, jakim jest platforma mikrosatelitarna HyperSat.

Raport ESPI 8/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 listopada 2021 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które rozpoczęło się w dniu 18 listopada 2021 roku i będzie kontynuowane po przerwie w dniu 29 listopada 2021 r. o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wykonywane było prawo z 1 285 511 głosów, stanowiących 81,04 % ogólnej liczby głosów w Spółce. 1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 271 180, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 271 180, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 21,10%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 17,10%; 2. Kubrak Katarzyna Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 18,79%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 15,23%; 3. Kasprowicz Paweł Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 18,79%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 15,23%; 4. Grzegorz Brona Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 18,79%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 15,23%; 5. Grzegorz Kasprowicz Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 18,79%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 15,23%.

Raport ESPI 7/2021 – Ogłoszenie przerwy w obradach oraz treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 listopada 2021r.

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) zwołane na dzień 18 listopada 2021 r. podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 29 listopada 2021 r. o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno. Wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach zostały podjęte przez NWZ, a ich treść wraz z wynikami głosowania stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad NWZ i do momentu ogłoszenia przerwy nie został zgłoszony żaden sprzeciw do protokołu w stosunku do podjętych uchwał oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Uchwały NWZ Creotech Instruments część pierwsza

Raport EBI 7/2021 – Ogłoszenie przerwy w obradach oraz treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 listopada 2021r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) zwołane na dzień 18 listopada 2021 r. podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 29 listopada 2021 r. o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno. Wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach zostały podjęte przez NWZ, a ich treść wraz z wynikami głosowania stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad NWZ i do momentu ogłoszenia przerwy nie został zgłoszony żaden sprzeciw do protokołu w stosunku do podjętych uchwał oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Uchwały NWZ Creotech Instruments część pierwsza

Raport ESPI 6/2021 – Informacja o zakończeniu negocjacji z Europejską Agencją Kosmiczną dotyczących misji kosmicznej Comet Interceptor

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 listopada 2021 roku zakończył pomyślnie negocjacje prowadzone w trybie tzw. bezpośrednich negocjacji z Europejską Agencją Kosmiczną („ESA”) w sprawie ustalenia warunków kontraktu na opracowanie kluczowego podzespołu instrumentu pomiarowego dla misji kosmicznej Comet Interceptor, która jest automatyczną sondą planowaną do wystrzelenia w przestrzeń kosmiczną w 2029 roku. Projekt prowadzony jest jako misja klasy F w ramach programu Cosmic Vision przez ESA we współpracy z Japońską Agencją Aerokosmiczną (JAXA). Głównym celem misji jest poznanie komet od strony naukowej, w tym ich składu chemicznego i fizycznego, ale również przygotowanie się do potencjalnych przyszłych misji, których celem mogłaby być zmiana trajektorii komety. Cały projekt został podzielony na szereg faz. Pierwsza faza, będąca głównym przedmiotem zakończonych negocjacji, będzie zgodnie z ustaleniami realizowana przez Emitenta do czerwca 2022 roku, a jej wartość wynosić ma ponad 700.000,00 PLN. Podpisanie umowy na realizację kontraktu przewidziane jest na początek grudnia 2021 roku, o czym Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż pomyślne zakończenie negocjacji wiąże się z rozszerzeniem współpracy z ESA, a właściwa realizacja pierwszej fazy projektu może mieć pozytywny wpływ na uczestnictwo Spółki w kolejnych fazach misji, włączając potencjalnie możliwą produkcję szeregu dalszych modeli, w tym kwalifikowanych modeli lotnych zaprojektowanego podzespołu.

Raport EBI 6/2021 – Raport kwartalny spółki Creotech Instruments S.A. za III kwartał 2021 roku

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2021 roku.

Raport kwartalny Creotech Instruments S.A. za III kwartał 2021 roku

Raport ESPI 5/2021 – Informacja o wyborze ofert Emitenta przez Polską Agencję Kosmiczną

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 listopada 2021 roku powziął informację o rozstrzygnięciu przetargu na „Opracowanie koncepcji nowatorskich projektów badawczych i użytkowych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną ich wykonalności”, który prowadzony był w trybie podstawowym bez negocjacji przez Polską Agencję Kosmiczną. Oferta złożona przez konsorcjum w skład, którego wchodziły: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN – lider konsorcjum, Centrum Badań Kosmicznych PAN i Creotech Instruments S.A. uznana została za najkorzystniejszą w części 1 – „Opracowanie koncepcji nowatorskiego projektu w obszarze badania przestrzeni kosmicznej, wraz z oceną jej wykonalności”. Wartość oferty wynosi 202 802,50 zł. Oferta złożona przez konsorcjum Scanway sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu – lider konsorcjum, Creotech Instruments S.A. i Blue Dot Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku uznana została za najkorzystniejszą w części 2 – „Opracowanie koncepcji nowatorskiego projektu w obszarze: optyczne obserwacje Ziemi wraz z oceną jej wykonalności”. Wartość oferty wynosi 105 165,00 zł. W obu konsorcjach Creotech Instruments S.A. odpowiedzialny jest za prace związane z platformą HyperSat, która będzie nośnikiem satelitów opisanych w pracach koncepcyjnych. O podpisaniu ostatecznych umów na realizację ww. zamówień Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż projekty te zwiększają prawdopodobieństwo realizacji misji kosmicznych opartych na głównym produkcie Spółki, jakim jest platforma mikrosatelitarna HyperSat.

Raport ESPI 4/2021 – Zawarcie porozumienia o współpracy z Endurosat AD Creotech Instruments S.A.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 października 2021 roku Spółka podpisała w czasie targów International Astronautical Congress porozumienie o współpracy z bułgarską firmą Endurosat AD z siedzibą w Sofii („Endurosat”). Zgodnie z treścią porozumienia Emitent włączy w przyszłości do swojego portfolio produktowego i będzie oferował na rynku produkty nanosatelitarne spółki Endurosat, natomiast Endurosat włączy do swojego portfolio produkty mikrosatelitarne Spółki. Zarząd uznaje porozumienie za istotne, gdyż zwiększy ono zakres produktów oferowanych przez Emitenta (poprzez dodanie produktów komplementarnych w postaci nanosatelitów) oraz otworzy nowy kanał sprzedaży mikrosatelitów HyperSat. Treść zawartego porozumienia obejmuje również współpracę stron w procesie ubiegania się o projekty realizowane w ramach programów Europejskiej Agencji Kosmicznej, Komisji Europejskiej czy na rynku prywatnym.

Raport ESPI 3/2021 – Zawarcie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22 października 2021 roku powziął informację o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) umowy na dofinansowanie projektu o tytule „Elektronika w odpowiedzi na wyzwania Technologii Kwantowych”, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 7 255 205,47 zł zaś wartość dofinansowania przyznanego Spółce wynosi 5 023 800,40 zł. Projekt zakończy się w 2023 roku. Celem projektu jest zbadanie, dopracowanie i komercjalizacja konkretnych rozwiązań elektronicznych odpowiadających na dwa podstawowe zapotrzebowania intensywnie rozwijanych w tej chwili Technologii Kwantowych: 1. sterowania poprzez szybką i precyzyjną generację sygnałów o niskim szumie oraz 2. sterowania z ultra-precyzyjną synchronizacją czasową. Rozwiązania te znajdą zastosowanie m.in. w komputerach kwantowych, zegarach atomowych, wzorcach czasu i częstotliwości, czy wysokoczułych systemach czujnikowych. Zgodnie z treścią zawartej umowy Spółka zobowiązana jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy w formie weksla in blanco, wraz z deklaracją wekslową, w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Powyższa informacja został uznana za spełniającą kryteria art. 17 ust. 1 MAR, ze względu na jej wartość oraz potencjalny pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Raport ESPI 2/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 listopada 2021 roku, na godz. 12:30, które odbędzie się w siedzibie Spółki, to jest w Piasecznie; w lokalu pod adresem: ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno (ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki w załączeniu) oraz przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 listopada 2021 roku (projekty uchwał w załączniku).

Ogłoszenie o NWZ Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Raport EBI 5/2021 – Zamierzone zmiany statutu spółki Creotech Instruments S.A.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, w ślad za raportem bieżącym nr 4/2021 z dnia 21 października 2021 r., dotyczącym zwołania na dzień 18 listopada 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. („Spółka”) i projektów uchwał, Zarząd Spółki informuje, że w porządku obrad NZW zamieszczono podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Jednocześnie, Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść zamierzonych zmian Statutu (stanowiącą załącznik do niniejszego raportu) oraz treść tekstu jednolitego Statutu (stanowiącą załącznik do niniejszego raportu).

Załączniki

Raport EBI 4/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 listopada 2021 roku, na godz. 12:30, które odbędzie się w siedzibie Spółki, to jest w Piasecznie; w lokalu pod adresem: ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno (ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki w załączeniu) oraz przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 listopada 2021 roku (projekty uchwał w załączniku).

Załączniki

Raport EBI 3/2021 – Zakres stosowania zasad określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Dobre Praktyki NewConnect – Creotech Instruments

Raport EBI 2/2021 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku Creotech Instruments Spółka Akcyjna

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku: raport za III kwartał 2021 roku – 15 listopada 2021 roku. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Raport EBI 1/2021 – Zmiana Autoryzowanego Doradcy Spółki Creotech Instruments S.A.

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect i rozpoczęciem notowań zrealizowana została umowa zawarta z dotychczasowym Autoryzowanym Doradcą Emitenta – CC Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, że obecnie rolę Autoryzowanego Doradcy Spółki pełni Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, który będzie współdziałać z Emitentem m.in. przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzać w zakresie dotyczącym funkcjonowania akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Raport ESPI 1/2021 – Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”), niniejszym informuje o otrzymaniu dostępu do systemu ESPI w trybie „Emitent ASO”. W związku z powyższym, od dnia 12 października 2021 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

ico_newsletter Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości:
ico_newsletterDziękujemy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.