Bieżące raporty

2023

Raport ESPI 14/2023 – Informacja o zmianie adresu siedziby

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że decyzją Zarządu Emitenta od dnia 1 marca 2023 r. nastąpiła zmiana adresu siedziby Emitenta z dotychczasowego, tj. ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, na nowy tj. ul. Jana Pawła II 66, 05-500 Piaseczno.

Raport ESPI 13/2023 – Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 lutego 2023 roku wpłynęło do siedziby Emitenta oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych sporządzone przez Pana Macieja Kielka. Oświadczenie zostało złożone ze skutkiem na dzień 31 marca 2023 roku. Jako przyczynę rezygnacji Pan Maciej Kielek wskazał chęć podjęcia nowych wyzwań zawodowych poza strukturami Spółki.

Raport ESPI 12/2023 – Informacja o zakończeniu negocjacji z Europejską Agencją Kosmiczną dotyczących projektu Quantum Key Distribution High Rate Detector Predevelopment

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14.02.2023 roku zakończył pomyślnie negocjacje z Europejską Agencją Kosmiczną („ESA”) w sprawie ustalenia warunków kontraktu dla projektu „QUANTUM KEY DISTRIBUTION HIGH RATE DETECTOR PREDEVELOPMENT”. Celem projektu jest opracowanie detektora pojedynczych fotonów z wysoką wydajnością kwantową. Projekt rozwijany będzie z myślą o potrzebach projektu SAGA (Security And cryptoGrAphic mission). Detektor znajdzie zastosowanie w stacjach naziemnych w systemach kwantowej dystrybucji klucza (QKD, quantum key distribution) oraz komunikacji optycznej, w szczególności w komunikacji z misjami w daleki kosmos. Projekt prowadzony jest w konsorcjum z partnerem z Niemiec, którego liderem jest Emitent. Wartość wynegocjowanego kontraktu wynosi 799 128,07 EUR z czego 399 734,58 EUR przypada na Emitenta. Projekt realizowany będzie przez okres 33 miesięcy. Podpisanie umowy na realizację ww. kontraktu planowane jest na marzec 2023 roku, o czym Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną z uwagi na wartość projektu oraz jednocześnie fakt, że jego realizacja rozszerza portfolio Emitenta w obszarze kwantowej dystrybucji kluczy o segment komunikacji z satelitami.

Raport ESPI 11/2023 – Podpisanie umowy na projekt „New imaging and control solutions for quantum and metrology”

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku, informuje, że podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pt. „New imaging and control solutions for quantum and metrology” zgłoszonego w ramach programu QuantERA European Research Area Network (ERA-NET) Cofund. Celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, wytworzenie prototypu i walidacja nowej superczułej kamery dostosowanej do wymagań odczytu i sterowania kubitami w systemach kwantowych. Opracowana kamera, wraz z dedykowanym systemem sterowania, będzie kluczowym urządzeniem umożliwiającym realizację zaawansowanych algorytmów kwantowych, operacji na wielu kubitach i wdrożenie protokołu korekcji błędów w komputerach kwantowych opartych na architekturze zimnych atomów lub pułapek jonowych. Projekt realizowany jest we współpracy z niemieckim Instytutem Maxa-Plancka i chorwackim Instytutem Fizyki w Zagrzebiu (Spółka jest liderem projektu). Projekt potrwa do kwietnia 2025, budżet po stronie Creotech Instruments wynosi około 2,4 mln PLN, finansowanie w ramach programu QuantERA wynosi 75%. Po zakończeniu prac badawczych i rozwojowych, Emitent zajmie się komercjalizacją i sprzedażą systemu.

Raport ESPI 10/2023 – Informacja o zakończeniu negocjacji z Europejską Agencją Kosmiczną dotyczących kolejnych faz misji kosmicznej Comet Interceptor

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 3 grudnia 2021 roku oraz nr 4/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku, informuje, że w dniu 7 lutego 2023 roku zakończył pomyślnie negocjacje prowadzone w trybie tzw. bezpośrednich negocjacji z Europejską Agencją Kosmiczną („ESA”) w sprawie ustalenia warunków kontraktu obejmującego kolejne fazy (fazę C oraz fazę D) opracowania i produkcji kluczowego podzespołu instrumentu pomiarowego dla misji kosmicznej Comet Interceptor, która jest automatyczną sondą planowaną do wystrzelenia w przestrzeń kosmiczną w 2029 roku. Projekt prowadzony jest jako misja klasy F w ramach programu Cosmic Vision przez ESA we współpracy z Japońską Agencją Aerokosmiczną (JAXA). Głównym celem misji jest poznanie komet od strony naukowej, w tym ich składu chemicznego i fizycznego, ale również przygotowanie się do potencjalnych przyszłych misji, których celem mogłaby być np. zmiana trajektorii komety czy wydobywanie surowców z komet. Cały projekt został podzielony na szereg faz. Pierwsza faza (obejmująca jedynie prace nad prototypem) realizowana była przez Spółkę od grudnia 2021 roku. Kolejne fazy, których dotyczyły powyższe negocjacje obejmują produkcję systemu lotnego. Wartość wynegocjowanego kontraktu wynosi 1.798.518,64 EUR. Podpisanie umowy na realizację ww. faz kontraktu planowane jest na początek marca 2023 roku, o czym Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego. Planowany termin realizacji projektu przypada na przełom 2024 i 2025 roku. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż pomyślne zakończenie negocjacji wiąże się z rozszerzeniem dotychczasowej współpracy z ESA, a pozyskany kontrakt, jest największym kontraktem związanym z produkcją systemu lotnego wynegocjowanym do tej pory przez Spółkę z ESA.

Raport ESPI 9/2023 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757, „Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2023 roku: raport roczny za rok 2022 – 28 kwietnia 2023 r., raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 30 maja 2023 r., raport za I półrocze 2023 r. – 2 października 2023 r., raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 27 listopada 2023 r. Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 r. oraz za II kwartał 2023 r.

Raport ESPI 8/2023 – Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „European, Certifiable, Affordable, User-oriented, Secure, Integration-able, Scalable quantum key distribution solutions”

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku, informuje, że powziął informację o podpisaniu umowy na realizację projektu pt. „European, Certifiable, Affordable, User-oriented, Secure, Integration-able, Scalable quantum key distribution solutions”, zgłoszonego w ramach programu Digital Europe Programme Komisji Europejskiej realizowanego w ramach Horizon Europe („Projekt”). Projekt jest elementem europejskiej inicjatywy EuroQCI wspierającej rozwój kompetencji, produktów i infrastruktury do komunikacji kwantowej. Celem projektu jest opracowanie, walidacja, certyfikacja i uzyskanie możliwości seryjnej produkcji przez Emitenta technologicznie dojrzałych, zaawansowanych systemów kwantowej dystrybucji klucza (Quantum Key Distribution, QKD). Projekt, z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwo ID Quantique Europe nie spełniło wymogów weryfikacji formalnej przeprowadzanej przez Komisję Europejską, będzie realizowany przez dotychczasowych członków konsorcjum w zmniejszonym składzie, pod przewodnictwem Emitenta. Partnerami Spółki w projekcie będą Austriacki Instytut Technologiczny oraz Instytut Fraunhofera w Niemczech, z którymi Emitent podzielił się pracami, które miały być dotychczas realizowane przez ID Quantique Europe. Rolą Emitenta w ramach konsorcjum będzie zatem wykonanie projektu architektury systemu oraz elektroniki, a także systemu monitorowania sieci QKD. Emitent weźmie również udział w procesie certyfikacji opracowywanych systemów QKD oraz wytworzy specjalistyczną infrastrukturę, procesy i kompetencje do wielkoskalowej produkcji i testowania poprodukcyjnego systemów do QKD. Projekt potrwa 30 miesięcy, całkowity budżet wynosi około 7 mln EUR, z czego około 4,2 mln EUR przypada na Emitenta i jest finansowane w 75% ze środków europejskich. Rozpoczęcie projektu planowane jest na 1 marca 2023 r. Po zakończeniu prac badawczych i rozwojowych, Emitent planuje wdrożyć rezultaty projektu do własnej seryjnej produkcji. Realizacja projektu umożliwi Spółce wejście na dynamicznie rosnący rynek systemów bezpieczeństwa opartych o kwantową dystrybucję klucza.

Raport ESPI 7/2023 – Zawarcie aneksów do umów o kredyt odnawialny

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, informuje, że powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy o kredyt odnawialny z dnia 9 marca 2020 r. („Aneks 1”) oraz aneksu do umowy o kredyt odnawialny datowanej na dzień 20 stycznia 2022 r. („Aneks 2”), które zostały zawarte z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”). Zgodnie z treścią Aneksu 1 zmianie uległa wysokość udzielonego kredytu odnawialnego – z maksymalnej kwoty 3.500.000 zł do dnia 30 stycznia 2023 roku, do maksymalnej kwoty 2.900.000 zł od dnia 28 grudnia 2023 r. Okres udostępnienia kredytu został wydłużony do dnia 17 stycznia 2024 r., a termin ostatecznej spłaty do dnia 17 lipca 2024 r. Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Zgodnie z treścią Aneksu 1 Emitent jest zobowiązany m.in. do niedokonywania wypłaty dywidendy bez zgody Banku. Pozostałe istotne zapisy umowy o kredyt odnawialny z dnia 9 marca 2020 r. pozostają bez istotnych zmian. Zgodnie z treścią Aneksu 2 zmianie uległa wysokość udzielonego kredytu odnawialnego – z maksymalnej kwoty 2.500.000 zł do dnia 30 stycznia 2023 roku, do maksymalnej kwoty 1.900.000 zł od dnia 28 grudnia 2023 r. Okres udostępnienia kredytu został wydłużony do dnia 17 stycznia 2024 r., a termin ostatecznej spłaty do dnia 17 lipca 2024 r. Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie bieżącej działalności Spółki. Zgodnie z treścią Aneksu 2 Emitent jest zobowiązany m.in. do niedokonywania wypłaty dywidendy bez zgody Banku. Pozostałe istotne zapisy umowy o kredyt odnawialny datowanej na dzień 20 stycznia 2022 r. pozostają bez istotnych zmian.

Raport ESPI 6/2023 – Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2023 r. powziął informację o wpłynięciu do Spółki zawiadomienia od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A., zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz zarządzającego Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, sporządzonego na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Treść zawiadomienia

Raport ESPI 5/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 14 grudnia 2022 r., które wznowiło obrady po przerwie w dniu 5 stycznia 2023 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na dzień 14 grudnia 2022 roku, które wznowiło obrady po przerwie w dniu 5 stycznia 2023 roku. („NWZ”). Na NWZ wykonywane było prawo łącznie z 817 919 głosów, stanowiących 41,25% ogólnej liczby głosów w Spółce. 1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 271 180, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 271 180, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 33,15%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 13,68%; 2. Grzegorz Kasprowicz Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 29,53%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 12,18%; 3. PTE Allianz Polska S.A. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 196 000, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 196 000, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 23,96%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 9,89%; 4. Maciej Wiśniewski Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 60 434, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 60 434, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 7,39%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 3,05%.

Raport ESPI 4/2023 – Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) zwołane na dzień 14 grudnia 2022 roku, które wznowiło obrady po przerwie w dniu 5 stycznia 2023 roku podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Waldemara Maja na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Waldemar Maj został powołany na wspólną, 3-letnią kadencję, która upływa w dniu 31 grudnia 2024 roku. Pan Waldemar Maj nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Waldemar Maj nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Życiorys zawodowy Pana Waldemara Maj stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Życiorys członka Rady Nadzorczej

Raport ESPI 3/2023 – Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 grudnia 2022 r., które wznowiło obrady po przerwie w dniu 5 stycznia 2023 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) zwołane na dzień 14 grudnia 2022 roku, które wznowiło obrady po przerwie w dniu 5 stycznia 2023 roku. Zarząd Emitenta informuje, że po przerwie w obradach NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętej uchwały oraz nie było projektów uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w ramach punktu 8 porządku obrad: „Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie zmian w zasadach wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej”, przeprowadzono dyskusję, natomiast nie poddano pod głosowanie żadnej uchwały.

Treść podjętych uchwał podczas obrad

Raport ESPI 2/2023 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 4 stycznia 2023 roku wpłynęło do siedziby Spółki oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta sporządzone przez Pana Jana Linke, złożone ze skutkiem na dzień 4 stycznia 2023 roku. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w związku z utratą przez akcjonariusza Spółki – Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. uprawnienia osobistego do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Emitenta, w wyniku zmniejszenia udziału ww. akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki poniżej 15% akcji.

Raport ESPI 1/2023 – Otrzymanie zamówienia na dostawę urządzeń White Rabbit Switch dla holenderskiego instytutu radioastronomii ASTRON

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 03 stycznia 2023 roku otrzymał zamówienie na dostawę urządzeń White Rabbit Switch dla holenderskiego instytutu radioastronomii ASTRON. Wartość zamówienia wynosi ok. 600 000 PLN. Zamówienie zostanie zrealizowane w całości w 2023 roku, przy czym ostateczny termin realizacji zamówienia będzie zależeć od dostępności poszczególnych komponentów. Szczegółowe warunki zamówienia nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku. Urządzenia White Rabbit Switch pozwalają na dystrybucję wzorca czasu i częstotliwości na odległości rzędu setek kilometrów z dokładnością poniżej nanosekundy. Urządzenia dostarczane przez Emitenta będą stanowić kluczowy komponent systemu synchronizacji czasu w radioteleskopach LOFAR 2.0 (Low Frequency Array) i WSRT (Westerbork Synthesis Radio Telescope), rozwijanych w celu badania Wszechświata w widmie radiowym częstotliwości od 10 MHz do 6 GHz. ASTRON prowadzi program badań technologicznych mający na celu opracowanie nowego oprzyrządowania i aplikacji dla istniejących teleskopów, a także fundamentów dla rozwoju przyszłych teleskopów i przetwarzania sygnału. W opinii Zarządu Emitenta niniejsza informacja stanowi informację poufną z uwagi na fakt, że realizacja ww. zamówienia umożliwi przeprowadzenie kolejnego wdrożenia urządzeń White Rabbit Switch, a jednocześnie pozwoli na prezentację własnych produktów na rynku dużych infrastruktur naukowych Big Science, w szczególności w systemach radioteleskopów, która może skutkować otrzymaniem kolejnych zamówień w przyszłości.

2022

Raport ESPI 37/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 grudnia 2022r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2022 roku („NWZ”). Na NWZ wykonywane było prawo łącznie z 817 919 głosów, stanowiących 41,25% ogólnej liczby głosów w Spółce. 1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 271 180, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 271 180, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 33,15%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 13,68%; 2. Grzegorz Kasprowicz – Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 29,53%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 12,18%; 3. PTE Allianz Polska S.A. – Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 196 000, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 196 000, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 23,96%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 9,89%; 4. Maciej Wiśniewski – Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 60 434, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 60 434, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 7,39%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 3,05%.

Raport ESPI 36/2022 – Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią uchwał podjętych do przerwy

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 14 grudnia 2022 roku („NWZ”) podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Obrady NWZ zostaną wznowione 5 stycznia 2023 roku, o godz. 13:00, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno. Treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowania, do momentu ogłoszenia przerwy w obradach NWZ, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że do momentu ogłoszenia przerwy w obradach nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.

Treść podjętych uchwał podczas obrad

Raport EBI 13/2022 – Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Creotech Instruments S.A. przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021. WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI 4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem. Zasada została naruszona incydentalnie. Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: W związku ze zgłoszeniem projektu uchwały dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta przez akcjonariusza Spółki w dniu 13 grudnia 2022 r. doszło do incydentalnego naruszenia zasady 4.8. Dobrych Praktyk 2021. Spółka opublikowała niezwłocznie raport bieżący oraz zamieściła stosowne dokumenty na swojej stronie internetowej niezwłocznie po ich otrzymaniu. W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady: Od momentu debiutu Spółki na rynku regulowanym tj. od dnia 11 lipca 2022 roku do dzisiaj nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady 4.8. 4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki; Zasada została naruszona incydentalnie. Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: W związku ze zgłoszeniem kandydata na członka Rady Nadzorczej Emitenta przez akcjonariusza Spółki w dniu 13 grudnia 2022 r. doszło do incydentalnego naruszenia zasady 4.9.1. Dobrych Praktyk 2021. Spółka zamieściła komplet materiałów dotyczących zgłoszonego kandydata na swojej stronie internetowej niezwłocznie po ich otrzymaniu. W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady: Od momentu debiutu Spółki na rynku regulowanym tj. od dnia 11 lipca 2022 roku do dzisiaj nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady 4.9.1.

Raport ESPI 35/2022 – Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 grudnia 2022 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Spółki – Allianz Polska OFE wpisany do rejestru funduszy pod poz. RFe 17 reprezentowany przez PTE Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), zgłoszenia projektu uchwały dokonanego w trybie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych w sprawie powołania Pana Waldemara Maj na funkcję członka Rady Nadzorczej, dotyczącego sprawy wprowadzonej do punktu 7 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 14 grudnia 2022 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku. Treść projektu uchwały, a także otrzymany od Akcjonariusza życiorys kandydata wraz z oświadczeniem i zgodą na kandydowanie stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Projekt uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Raport ESPI/2022 – Raport kwartalny spółki Creotech Instruments S.A. za III kwartał 2022 roku

Raport kwartalny spółki Creotech Instruments S.A. za III kwartał 2022 roku

Raport ESPI 34/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. na dzień 14 grudnia 2022 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 roku, o godzinie 13:00, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 7. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie zmian w zasadach wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 9. Dyskusja i wolne wnioski. 10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne) wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Ogłoszenie NWZA Projekty uchwał NWZA Formularz pełnomocnictwa .pdf Formularz pełnomocnictwa .doc Formularz do wykonywania prawa głosu .pdf Formularz do wykonywania prawa głosu .doc Informacja o ogólnej liczbie akcji

Raport ESPI 33/2022 – Informacja o wyborze ofert Emitenta przez Polską Agencję Kosmiczną

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o rozstrzygnięciu przetargu na „Opracowanie koncepcji nowatorskich projektów badawczych i użytkowych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną ich wykonalności”, który prowadzony był przez Polską Agencję Kosmiczną. Oferta złożona przez konsorcjum w skład, którego wchodziły: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa – lider konsorcjum, GMV Innovating Solutions Sp. z o.o. – konsorcjant nr 1, Creotech Instruments S.A. – konsorcjant nr 2, uznana została za najkorzystniejszą w części II w ramach przetargu na „Opracowanie koncepcji nowatorskiego projektu technologicznego w obszarze deorbitacji, wraz z oceną jej wykonalności”. Wartość oferty wynosi 216 100,00 zł. Oferta złożona przez konsorcjum Thorium Space sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu – lider konsorcjum i Creotech Instruments S.A. z siedziba w Piasecznie – konsorcjant, uznana została za najkorzystniejszą w części IV – „Opracowanie koncepcji nowatorskiego projektu z obszaru telekomunikacji i nawigacji satelitarnej, wraz z oceną jej wykonalności”. Wartość oferty wynosi 203 319,00 zł. W obu konsorcjach Creotech Instruments S.A. odpowiedzialny jest za prace związane z platformą satelitarną, która będzie nośnikiem satelity (część IV) i modułu (część II) opisanych w pracach koncepcyjnych. O podpisaniu ostatecznych umów na realizację ww. zamówień Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż projekty te zwiększają prawdopodobieństwo realizacji misji kosmicznych opartych na głównym produkcie Spółki, jakim jest platforma mikrosatelitarna HyperSat.

Raport ESPI 32/2022 – Otrzymanie informacji o wyborze lokalizacji sieci komputerów kwantowych

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał informacje o wyborze przez EuroHPC JU (The European High Performance Computing Joint Undetaking, tj. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali) sześciu lokalizacji dla rozproszonej sieci komputerów kwantowych obejmującej następujące państwa: Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy i Polska. Planowana infrastruktura komputerów kwantowych będzie wspierać rozwój szerokiej gamy zastosowań o znaczeniu przemysłowym, naukowym i społecznym dla Europy, dodając nowe możliwości do europejskiej infrastruktury superkomputerowej, która zmaga się obecnie ze złożonymi problemami obliczeniowymi. Przykłady takich złożonych problemów obejmują kwestie optymalizacji kombinatorycznej, kontroli ruchu oraz podstawowe problemy numeryczne w chemii, biologii i fizyce związane z opracowywaniem nowych leków i materiałów, których rozwiązanie może zostać przyspieszone poprzez wykorzystanie obliczeń kwantowych. Integracja możliwości obliczeń kwantowych w zastosowaniach High Performance Computing („HPC”), czyli obliczeniach o wysokiej wydajności może umożliwić odkrycia naukowe, dalsze badania i rozwój oraz znalezienie nowych możliwości dla innowacji przemysłowych. Program integracji 6 komputerów kwantowych w wymienionych lokalizacjach opiewa na łączną sumaryczną kwotę 100 mln EUR. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, że z uwagi na udział w konsorcjum, w skład którego wchodzą m.in. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe („PCSS”) i austriackie przedsiębiorstwo AQT, Emitent będzie pełnił rolę partnera w projekcie umieszczenia i integracji komputera kwantowego w infrastrukturze HPC PCSS, który jest afiliowany przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, w ramach inicjatywy EuroHPC JU. Spodziewany udział Emitenta w łącznej kwocie budżetu programu powinien wynosić około 1 mln EUR. Jednocześnie informujemy, że obecnie trwają szczegółowe ustalenia związane z budżetem, finansowaniem, a także kwestią niezbędnego dofinansowania umożliwiającego realizację projektu oraz harmonogramem jego realizacji. O dalszych istotnych etapach powyższego procesu Emitent będzie niezwłocznie informował w formie odrębnych raportów bieżących.

Raport ESPI 31/2022 – Zawarcie z Komisją Europejską umowy ramowej dotyczącej budowy pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 13 maja 2022 roku, informuje, że podpisał 4-letnią umowę ramową z Komisją Europejską na budowę pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej. Celem projektu jest budowa 100-kubitowego komputera kwantowego do 2025 roku oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku. Projekt będzie realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum pod przewodem Uniwersytetu w Innsbrucku. Podpisanie umowy z Komisją Europejską zapewnia Emitentowi dostęp do narzędzi finansowania przeznaczonych na realizację celów projektu. Złożenie wniosku o finansowanie pierwszego 3,5-letniego etapu projektu odbędzie się w najbliższych dniach. Spodziewany budżet tego etapu projektu dla konsorcjum, w którego skład wchodzi Emitent, to 18-20 mln EUR. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Projekt będzie finansowany na poziomie 100% z Quantum Flagship, dedykowanego programu dla rozwoju technologii kwantowych w ramach Horyzontu Europa.

Raport ESPI 30/2022 – Zawarcie umowy na realizację dostawy systemów synchronizacji czasu dla Orange Polska S.A

Zarząd spółki Creotech Instruments („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę na realizacje dostawy systemów synchronizacji czasu ze spółką Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Wartość zamówienia wynosi ok. 20.000,00 EUR netto. Termin realizacji zamówienia został określony na IV kwartał 2022 r. Szczegółowe warunki zamówienia nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. W opinii Zarządu Emitenta niniejsza informacja stanowi informację poufną z uwagi na fakt, że jest to pierwsza istotna umowa na dostawę systemów synchronizacji czasu opracowanych przez Spółkę poza sektor naukowy, w tym do rynku telekomunikacyjnego, która może skutkować otrzymaniem kolejnych zamówień w przyszłości, co mogłoby mieć pozytywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

Raport ESPI 29/2022 – Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zawiadomienia otrzymane od akcjonariuszy Spółki: Pani Katarzyny Anny Kubrak, Pana Grzegorza Kasprowicza, Pana Pawła Kasprowicza oraz Pana Grzegorza Brony, dotyczące zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez ww. akcjonariuszy, wynikającego z podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją 396.558 akcji na okaziciela serii I.

Zawiadomienie Grzegorz Brona Zawiadomienie Grzegorz Kasprowicz Zawiadomienie Paweł Kasprowicz Zawiadomienie Katarzyna Kubrak

Raport ESPI 28/2022 – Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zawiadomienie otrzymane od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, dotyczące zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, wynikającego z podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji 396.558 akcji na okaziciela serii I.

Zawiadomienie ARP do KNF

Raport ESPI 27/2022 – Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zawiadomienie otrzymane od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A., zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz zarządzającego Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta wynikającej z zamiany posiadanych przez akcjonariusza praw do akcji na akcje Spółki, która nastąpiła w dniu 29 lipca 2022 r.

Zawiadomienie PTE Allianz

Raport ESPI 26/2022 – Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii I

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 27 lipca 2022 r. komunikatu w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 396.558 akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta („Akcje”). Akcje zostaną zarejestrowane pod kodem PLCRTCH00017. Datą rejestracji Akcji w depozycie papierów wartościowych KDPW będzie dzień 29 lipca 2022 r. W związku z powyższym, z dniem 29 lipca 2022 r. pod kodem PLCRTCH00017 zarejestrowanych będzie łącznie 1.982.790 akcji zwykłych na okaziciela Spółki.

Raport ESPI 24/2022 – Korekta raportu bieżącego nr 24/2022

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że z powodu oczywistej pomyłki pisarskiej w treści raportu bieżącego nr 24/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. błędnie wskazano dzień rozstrzygnięcia postępowanie przetargowego, którego celem był wybór usługodawcy zapewniającego wyniesienie pierwszego mikrosatelity Emitenta jako 11 lipca 2022 r. zamiast 26 lipca 2022 r. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta ponownie przekazuje pełną treść ww. raportu bieżącego uwzględniającą przedmiotową zmianę.„Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 26.07.2022 r. Spółka rozstrzygnęła postępowanie przetargowe, którego celem był wybór usługodawcy zapewniającego wyniesienie pierwszego mikrosatelity Emitenta (EagleEye) na orbitę okołoziemską. W ramach przetargu wybrana została niemiecka spółka Exolaunch GMBH z siedzibą w Berlinie, zapewniająca pośrednictwo w obsłudze kampanii startowej. Kwota wybranej oferty wynosi 641 400 EUR netto i będzie to największy jednostkowy wydatek w ramach programu EagleEye, który wsparty jest 50% dofinansowaniem z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zgodnie z planami Emitenta, satelita EagleEye trafi na orbitę w IV kwartale 2023 r., zaś rakietą wynoszącą będzie najprawdopodobniej Falcon 9 firmy Space Exploration Technologies Corporation z siedzibą w Hawthorne, w Kalifornii (Stany Zjednoczone), znanej również pod nazwą SpaceX, dla której spółka Exolaunch GMBH jest partnerem obsługującym. O podpisaniu umowy na realizację ww. projektu Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.”

Raport ESPI 25/2022 – Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego w związku ze zmianą rynku notowań oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 716/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I Spółki w związku ze zmianą rynku notowań. Na podstawie powyższej uchwały Zarząd GPW postanowił dopuścić z dniem 29 lipca 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda: 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, 62.752 (sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje serii B, 67.300 (sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji serii C, 102.000 (sto dwa tysiące) akcji serii D, 71.000 (siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii E, 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii F, 30.180 (trzydzieści tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji serii G, 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii H, 396.558 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii I (dalej łącznie jako „Akcje”). Jednocześnie w dniu 26 lipca 2022 r. Zarząd GPW podjął uchwałę nr 717/2022 w sprawie w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I Spółki w związku ze zmianą rynku notowań. Na podstawie powyższej uchwały Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 29 lipca 2022 r. Akcje Emitenta oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem „PLCRTCH00017” do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, przy czym w odniesieniu do 396.558 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki, zostaną one wprowadzone do obrotu giełdowego pod warunkiem dokonania w dniu 29 lipca 2022 r. rejestracji tych akcji przez KDPW i oznaczenia ich kodem „PLCRTCH00017”. Akcje Emitenta będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „CREOTECH” i oznaczeniem „CRI”. Zgodnie z treścią uchwały Zarządu GPW nr 717/2022 ostatnim dniem obrotu giełdowego akcjami Spółki serii A-H na rynku równoległym będzie dzień 28 lipca 2022 r. W dniu 26 lipca 2022 r. Zarząd GPW podjął również uchwałę nr 718/2022 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki. Zgodnie z treścią powyższej uchwały Zarząd GPW wyznaczył na dzień 28 lipca 2022 roku dzień ostatniego notowania 396.558 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez KDPW kodem „PLCRTCH00033”.

Raport ESPI 24/2022 – Wybór kontrahenta na wyniesienie pierwszego mikrosatelity Spółki na orbitę okołoziemską w ramach projektu EagleEye

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 11.07.2022 r. Spółka rozstrzygnęła postępowanie przetargowe, którego celem był wybór usługodawcy zapewniającego wyniesienie pierwszego mikrosatelity Emitenta (EagleEye) na orbitę okołoziemską. W ramach przetargu wybrana została niemiecka spółka Exolaunch GMBH z siedzibą w Berlinie, zapewniająca pośrednictwo w obsłudze kampanii startowej. Kwota wybranej oferty wynosi 641 400 EUR netto i będzie to największy jednostkowy wydatek w ramach programu EagleEye, który wsparty jest 50% dofinansowaniem z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zgodnie z planami Emitenta, satelita EagleEye trafi na orbitę w IV kwartale 2023 r., zaś rakietą wynoszącą będzie najprawdopodobniej Falcon 9 firmy Space Exploration Technologies Corporation z siedzibą w Hawthorne, w Kalifornii (Stany Zjednoczone), znanej również pod nazwą SpaceX, dla której spółka Exolaunch GMBH jest partnerem obsługującym. O podpisaniu umowy na realizację ww. projektu Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.

Raport ESPI 23/2022 – Warunkowa rejestracja akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) nr 658/2022 z dnia 22 lipca 2022 r., na podstawie którego KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 396.558 akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta o wartości nominalnej 0,10 PLN każda oraz oznaczyć je kodem PLCRTCH00017 („Akcje”), pod warunkiem wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym. Zarejestrowanie Akcji nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do Akcji oznaczonych kodem PLCRTCH00033, w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym. Akcje serii I zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Raport ESPI 22/2022 – Otrzymanie informacji o wyborze projektu pt. „European, Certifiable, Affordable, User-oriented, Secure, Integration-able, Scalable quantum key distribution solutions” zgłoszonego przez konsorcjum z udziałem Emitenta

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że pozyskał informację, iż projekt pt. „European, Certifiable, Affordable, User-oriented, Secure, Integration-able, Scalable quantum key distribution solutions”, zgłoszony w ramach programu Digital Europe Programme Komisji Europejskiej realizowanego w ramach Horizon Europe, został wybrany do finansowania. Projekt będzie realizowany w konsorcjum pod przewodnictwem austriackiego przedsiębiorstwa ID Quantique Europe, a oprócz Emitenta partnerami w projekcie będą Austriacki Instytut Technologiczny oraz Instytut Fraunhofera w Niemczech. Będzie on elementem inicjatywy rozbudowy europejskiej infrastruktury komunikacji kwantowej (EuroQCI) wspierającej rozwój kompetencji, produktów i infrastruktury do komunikacji kwantowej. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie, walidacja, certyfikacja i uzyskanie możliwości seryjnej produkcji w Unii Europejskiej technologicznie dojrzałych, zaawansowanych systemów kwantowej dystrybucji klucza (Quantum Key Distribution, QKD). Rolą Spółki w ramach realizacji projektu będzie udział w projektowaniu i testach modułów elektronicznych, w procesie certyfikacji, a przede wszystkim – wytworzenie specjalistycznej infrastruktury, procesów i kompetencji do wielkoskalowej produkcji i testowania poprodukcyjnego systemów do QKD. Projekt ten jest synergiczny z obszarem komputerów kwantowych, w którym Emitent się do tej pory specjalizował. Projekt ten pozwoli Emitentowi wejść w obszar telekomunikacji kwantowej, a w szczególności w obszar dystrybucji kluczy kwantowych w sieci naziemnej. Projekt potrwa 30 miesięcy. Całkowity budżet projektu wynosi około 6,5 mln EUR, z czego około 1,7 mln EUR przypada na Spółkę i zostanie on sfinansowany w 75% ze środków europejskich. W ramach realizacji projektu zostanie m.in. rozbudowana infrastruktura produkcyjna Emitenta. Emitent planował niezależnie rozbudowę tej infrastruktury w oparciu o środki pozyskane z emisji akcji, a dzięki temu projektowi istotnie zmniejszona zostanie inwestycja środków własnych Emitenta. Podpisanie umowy na realizację projektu odbędzie się w najbliższych miesiącach, a rozpoczęcie prac planowane jest na Q4 2022 roku. W wyniku projektu Emitent pozyska zdolności do produkcji i testowania systemów dystrybucji kluczy kwantowych dla rynku europejskiego. O fakcie zawarcia umowy na realizację projektu Emitent niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.

Raport ESPI 21/2022 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie § 80 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757, „Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2022 roku: – raport za I półrocze 2022 r. – 28 września 2022 r., – raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 25 listopada 2022 r. Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z treścią § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku.

Raport ESPI 20/2022 – Rejestracja zmiany statutu Emitenta

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 lipca 2022 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 12 lipca 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Emitenta wynikającej z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta zostało zarejestrowane w związku z emisją 396.558 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł, która została przeprowadzona na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. Kapitał zakładowy Emitenta, który przed emisją akcji wynosił 158 623,20 zł został podwyższony o kwotę 39 655,80 zł i wynosi obecnie 198 279,00 zł. W związku z rejestracją akcji serii I kapitał zakładowy Spółki dzieli się obecnie na 1.982.790 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: – 1.000.000 akcji na okaziciela serii A; – 62.752 akcji na okaziciela serii B; – 67.300 akcji na okaziciela serii C; – 102.000 akcji na okaziciela serii D; – 71.000 akcji na okaziciela serii E; – 68.000 akcji na okaziciela serii F; – 30.180 akcji na okaziciela serii G; – 185.000 akcji na okaziciela serii H; oraz – 396.558 akcji na okaziciela serii I. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi obecnie 1.982.790. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport ESPI 19/2022 – Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zawiadomienie otrzymane od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A., zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz zarządzającego Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, w sprawie zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Komunikat Allianz

Raport EBI 12/2022 – Podsumowanie oferty publicznej akcji serii I

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku, przekazuje informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii I wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: subskrypcja Akcji serii I rozpoczęła się w dniu 6 czerwca 2022 r. i zakończyła się w dniu 20 czerwca 2022 r.; 2) Data przydziału Akcji serii I: 24 czerwca 2022 r.; 3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 396.558 Akcji serii I; 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: w transzy inwestorów instytucjonalnych nie wystąpiła redukcja, natomiast poziom redukcji zapisów w transzy inwestorów detalicznych wyniósł: 40%; 5) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 396.558 Akcji serii I; 6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 100,00 zł; 6a) Opis sposobu pokrycia akcji: wkłady pieniężne; 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: 337; 8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 337; 8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Nie; 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy – Emitent nie zawierał umów o subemisję; 10) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii I: 2.301.630,00 zł netto, w tym koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 2.131.930,00 zł; b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – Nie dotyczy; c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 150.000,00 zł; d) promocji oferty – 19.700,00 zł. Informacja o metodach rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy (agio) Emitenta.

Raport ESPI 18/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku („ZWZ”). Na ZWZ wykonywane było prawo łącznie z 561 603 głosów, stanowiących 35,40 % ogólnej liczby głosów w Spółce. 1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 271 180, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 271 180, Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 48,29%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 17,10%; 2. Grzegorz Kasprowicz Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 43,01%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 15,23%; 3. Piotr Karpiesiuk Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 33 819, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 33 819, Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 6,02%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 2,13%.

Raport ESPI 17/2022 – Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2022 r.

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r. wraz z wynikami głosowania. Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport EBI 11/2022 – Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2022 r.

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r. wraz z wynikami głosowania.Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport EBI 10/2022 – Zmiany w Statucie Spółki

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku, informuje, że w związku z podjęciem przez Zarząd Emitenta w dniu 24 czerwca 2022 roku uchwały w sprawie dokonania przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz zgodnie z treścią § 47 Statutu Spółki, z dniem podjęcia ww. uchwały utraciły moc zapisy § 24 ust. 3 oraz § 30 ust. 3 Statutu Spółki. Dotychczasowa treść § 24 ust. 3 Statutu Spółki posiadała następujące brzmienie: „Do czasu, gdy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. („Agencja”) posiada co najmniej 5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach: (i) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, (ii) emisji obligacji zamiennych na akcje, (iii) zmiany statutu Spółki, (iv) upoważnienia do nabywania akcji własnych, (v) umorzenia akcji, (vi) odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, (vii) odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Rady Nadzorczej, powoływanego przez Walne Zgromadzenie, – wymagają większości co najmniej 85% głosów.” Dotychczasowa treść § 30 ust. 3 Statutu Spółki posiadała następujące brzmienie: „Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Do czasu, gdy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada co najmniej 10 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, następujące uchwały Rady Nadzorczej wymagają większości 4 (czterech) głosów oddanych „za” podjęciem uchwały, w tym o ile głosowanie nie jest tajne, głosu oddanego „za” przez co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.: a) powołanie i odwołanie oraz zawieszenie Członków Zarządu, b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, c) wyrażenie zgody na pozbawienie przez Zarząd prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, d) wyrażenie zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, e) dotyczące udzielania zgody na powołanie spółki zależnej, f) dotyczące udzielania zgody na powołanie członków zarządu w spółkach zależnych g) dotyczące udzielania zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników (Walnych Zgromadzeniach) spółek zależnych w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 ppkt m) powyżej, h) delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji w Zarządzie, i) zawierania przez Spółkę umów i dokonywanie transakcji z akcjonariuszami, członkami organów lub ich podmiotami powiązanymi, z wyłączeniem umów stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia dla z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie, j) przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej.”

Raport ESPI 16/2022 – Przydział Akcji serii I

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 czerwca 2022 roku dokonał przydziału 396.558 akcji zwykłych na okaziciela serii I na podstawie art. 439 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o upoważnienie wynikające z treści § 3 lit. f_ Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Emisja Akcji serii I została przeprowadzona w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w drodze oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zarząd dokonał przydziału łącznie 396.558 Akcji serii I, w tym: a) 20.710 akcji w ramach transzy inwestorów detalicznych; poziom redukcji zapisów wyniósł 39,999%, oraz b) 375.848akcji w ramach transzy inwestorów instytucjonalnych.Cena emisyjna jednej Akcji serii I wynosiła 100,00 zł (słownie: sto złotych). Łączna wartość wpłat wyniosła 39.655.800 zł. W związku z powyższym, oferta publiczna Akcji serii I doszła do skutku. Zgodnie z treścią ww. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcje serii I i Prawa do Akcji serii I będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport ESPI 15/2022 – Zawarcie umowy z Politechniką Wrocławską na pełnienie roli podwykonawcy w projekcie „MEMS Based Mass Spectrometry” realizowanym dla Europejskiej Agencji Kosmicznej

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 19 maja 2022 roku, informuje, że podpisał umowę z Politechniką Wrocławską na pełnienie roli podwykonawcy w projekcie, który będzie realizowany dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Projekt nosi nazwę „MEMS Based Mass Spectrometry” (realizacja w ramach programu ESA EXPRO+). Projekt dotyczy zaprojektowania spektrometru masowego dla przyszłych misji kosmicznych ESA. Spektrometr jest urządzeniem pozwalającym na identyfikację mieszanek gazowych i substancji organicznych obecnych na badanych przez sondy kosmiczne ciałach – np. Marsie, Wenus, Księżycu. W porównaniu do istniejących na rynku rozwiązań, projektowany spektrometr będzie charakteryzował się niespotykaną miniaturyzacją i wysoką czułością. Creotech Instruments S.A. za wykonanie swojego zakresu zadań otrzyma wynagrodzenie w wysokości 149 535,77 EUR netto (183 929,00 EUR brutto). Czas realizacji umowy jest tożsamy z czasem realizacji projektu, który został ustalony na okres 15 miesięcy. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Projekt zakończy się na poziomie gotowości technologicznej 4, ale Zarząd Spółki spodziewa się kontynuacji projektu w ramach kolejnych zleceń. Emitent w ramach projektu odpowiedzialny jest za opracowanie i wyprodukowanie elektroniki kontroli i odczytu systemu spektrometru wraz z oprogramowaniem oraz za prowadzenie testów środowiskowych systemu. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż zawarcie umowy stanowi rozszerzenie dotychczasowej współpracy z ESA, a właściwa realizacja obecnej fazy projektu może mieć pozytywny wpływ na kontynuowanie prac nad rozwiązaniem, które może znaleźć zastosowanie w wielu kosmicznych misjach m.in. na Księżyc, Marsa czy Wenus.

Raport ESPI 14/2022 – Ustalenie ostatecznej ceny Akcji serii I oraz ostatecznej liczby Akcji serii I

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) na podstawie upoważnienia wynikającego z § 3 lit. a_ i b_ Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I Spółki i praw do akcji serii I Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”), postanowił, co następuje:– Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii I _”Akcje serii I”_ w wysokości 100 zł za każdą z Akcji serii I;– Zarząd Spółki postanowił, że nie będzie korzystał z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy, zgodnie z treścią art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii I, a tym samym do określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji serii I w granicach określonych w § 1 ust. 2 Uchwały. W związku z powyższym, stosownie do treści § 3 lit. b_ Uchwały Spółka zaoferuje łącznie 396.558 Akcji serii I, tj. maksymalną liczbę Akcji serii I określoną w § 1 ust. 2 Uchwały, w tym:1_ 20.710 Akcji serii I w ramach transzy inwestorów detalicznych; oraz 2_ 375.848 Akcji serii I w ramach transzy inwestorów instytucjonalnych.

Raport ESPI 13/2022 – Zatwierdzenie suplementu nr 3 do Prospektu Spółki Creotech Instruments S.A.

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiadomość o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 do prospektu Spółki z dnia 25 kwietnia 2022 r. („Prospekt”) sporządzanego w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 99.140 i nie więcej niż 396.558 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii I Spółki („Akcje Oferowane”) oraz ofertą publiczną nie więcej niż 100.000 akcji istniejących serii A Spółki („Akcje Sprzedawane”), a także w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Spółki, tj. akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H i I oraz praw do akcji serii I Emitenta. Suplement został sporządzony w związku z ustaleniem przez Zarząd Spółki i Oferujących ceny maksymalnej Akcji Oferowanych w kwocie 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych 00/100) za każdą Akcję Oferowaną i Akcję Sprzedawaną.

Raport EBI 09/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku, o godzinie 14:00, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno.Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2021. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, c. przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021, d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021, e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. 8. Zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne) wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Ogłoszenie ZWZ ZWZ projekty uchwał Formularz prawa głosu Formularz pełnomocnictwa Liczba akcji

Raport ESPI 12/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku, o godzinie 14:00, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2021. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, c. przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021, d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021, e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021. 8. Zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika _osoby fizyczne/osoby prawne_ wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Ogłoszenie ZWZ ZWZ – Projekty uchwał Formularz prawa głosu Formularz pełnomocnictwa Liczba akcji

Raport ESPI 11/2022 – Wybór Emitenta jako podwykonawcy w projekcie „MEMS Based Mass Spectrometry” realizowanym dla Europejskiej Agencji Kosmicznej

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 19 maja 2022 roku został wybrany jako podwykonawca Politechniki Wrocławskiej w projekcie, który będzie realizowany dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Projekt nosi nazwę „MEMS Based Mass Spectrometry” (realizacja w ramach programu ESA EXPRO+). W związku z wybraniem Emitenta przez Politechnikę Wrocławską do współpracy w projekcie, podmioty zamierzają podpisać umowę wykonawczą, a następnie przystąpić do realizacji projektu dla ESA (Politechnika Wrocławska jako lider, Emitent w roli partnera). Projekt dotyczy zaprojektowania spektrometru masowego dla przyszłych misji kosmicznych ESA. Spektrometr jest urządzeniem pozwalającym na identyfikację mieszanek gazowych i substancji organicznych obecnych na badanych przez sondy kosmiczne ciałach – np. Marsie, Wenus, Księżycu. W porównaniu do istniejących na rynku rozwiązań, projektowany spektrometr będzie charakteryzował się niespotykaną miniaturyzacją i wysoką czułością. Budżet całego projektu wynosi 449 172,54 EUR netto, zaś na Emitenta przypada 149 535,77 EUR netto. Czas realizacji projektu ustalony został na 15 miesięcy. Projekt zakończy się na poziomie gotowości technologicznej 4, ale Zarząd Spółki spodziewa się kontynuacji projektu w ramach kolejnych zleceń. Emitent w ramach projektu odpowiedzialny jest za opracowanie i wyprodukowanie elektroniki kontroli i odczytu systemu spektrometru wraz z oprogramowaniem oraz za prowadzenie testów środowiskowych systemu. O podpisaniu umowy na realizację projektu Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż udział w projekcie wiąże się z rozszerzeniem współpracy z ESA, a właściwa realizacja pierwszej fazy projektu może mieć pozytywny wpływ na uczestnictwo Spółki w kolejnych fazach projektu, włączając potencjalnie możliwą produkcję urządzania na potrzeby misji kosmicznych np. na Marsie, Wenus czy Księżycu.

Raport EBI 08/2022 – Raport kwartalny spółki Creotech Instruments S.A. za I kwartał 2022 roku

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2022 roku.

Raport kwartalny spółki Creotech Instruments S.A. za I kwartał 2022 rok

Raport ESPI 10/2022 – Otrzymanie zaproszenia do podpisania umowy ramowej z Komisją Europejską dotyczącej budowy pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 13 maja 2022 roku otrzymał zaproszenie do podpisania 4-letniej umowy ramowej z Komisją Europejską na budowę pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej. Celem projektu jest budowa 100-kubitowego komputera kwantowego do 2025 roku oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku. Projekt będzie realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum pod przewodem Uniwersytetu w Innsbrucku. Emitent będzie odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie elektroniki sterującej komputerem kwantowym, w tym: podsystemu odczytu stanu kubitów, podsystemu kriogenicznego odpowiedzialnego za dostarczenie sygnałów do pułapki jonowej oraz dedykowanych kriogenicznych układów scalonych ASIC do sterowania pozycją i transportem kubitów pomiędzy sekcjami procesora kwantowego. Układy te są niezbędne do dalszego skalowania mocy obliczeniowej komputera kwantowego. Podpisanie umowy z Komisją Europejską zapewni dostęp do narzędzi finansowania przeznaczonych tylko dla dwóch konsorcjów wybranych do podpisania umowy ramowej. Złożenie wniosku o finansowanie pierwszego 3,5-letniego etapu projektu planowane jest na Q2/Q3 2022 r. i zostanie poprzedzone zawarciem umowy ramowej. Spodziewany budżet tego etapu projektu dla konsorcjum, w którego skład wchodzi Emitent, to 18-20 mln EUR. Projekt będzie finansowany na poziomie 100% z Quantum Flagship, dedykowanego programu dla rozwoju technologii kwantowych w ramach Horyzontu Europa. O podpisaniu umowy ramowej oraz o innych istotnych etapach lub zdarzeniach związanych z realizacją ww. projektu Emitent będzie niezwłocznie informował w formie odrębnych raportów bieżących.

Raport EBI 07/2022 – Raport roczny spółki Creotech Instruments S.A. za 2021 rok

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2021 rok.

Sprawozdanie z badania Sprawozdanie z działalności 2021 Raport roczny za 2021 Sprawozdanie finansowe za 2021

Raport EBI 06/2022 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok Creotech Instruments Spółka Akcyjna

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż zmianie ulegnie termin publikacji raportu rocznego za 2021 rok. Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 2/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r., dzień publikacji raportu rocznego za 2021 rok został określony na 29 kwietnia 2022 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2021 rok został wyznaczony na dzień 28 kwietnia 2022 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w ww. raporcie bieżącym pozostają bez zmian.

Raport ESPI 09/2022 – Zatwierdzenie Prospektu Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu Emitenta sporządzanego w związku z ofertą publiczną akcji serii A oraz I, a także zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Spółki, tj. akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H i I oraz praw do akcji serii I Emitenta.

Raport ESPI 08/2022 – Osiągnięcie kamienia milowego w projekcie PIAST – zakończenie przeglądu projektu

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 5 kwietnia 2022 roku osiągnięto kamień milowy w programie budowy satelitów obserwacyjnych w programie PIAST, planowanych do umieszczenia na orbicie okołoziemskiej w 2024 roku. Projekt ten, pod nazwą „Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego PIAST (Polish ImAging SaTellites)” realizowany jest przez Spółkę w ramach konsorcjum, którego liderem jest Wojskowa Akademia Techniczna.Kamieniem milowym osiągniętym przez Emitenta jest zakończenie przeglądu projektu tzw. System Requirements Review („SRR”), który stanowi jeden z czterech głównych przeglądów w procesie projektowania i budowy konstelacji satelitarnej PIAST obok tzw. Preliminary Design Review, Critical Design Review i Flight Readiness Review. Przeglądy te prowadzone są w oparciu o metodologię NASA/ESA. Zakończenie przeglądu SRR pozwala na przejście projektu do kolejnej fazy, a tym samym istotną redukcję ryzyka technologicznego projektu. O zakończeniu kolejnych istotnych przeglądów Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż projekt realizacji misji PIAST jest pierwszym projektem, w którym platforma satelitarna HyperSat zostanie wdrożona w ramach konstelacji. Ostatecznym odbiorcą rezultatów projektu jest Ministerstwo Obrony Narodowej.

Raport ESPI 07/2022 – Odbiór końcowy projektu Molecular Contamination Handheld Cleaning Device realizowanego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 18.03.2022r. nastąpił odbiór końcowy projektu Molecular Contamination Handheld Cleaning Device realizowanego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej wspólnie z Fine Bubble Technologies Sp. z o.o. począwszy od stycznia 2018 r. Celem projektu było opracowanie technologii czyszczenia wymagających powierzchni optycznych i elektronicznych w urządzeniach kosmicznych za pomocą mikro-nanopęcherzyków gazów w cieczy. Odbiór końcowy potwierdził uzyskanie rezultatów projektu na poziomie jakości, zbliżonym do wyników osiąganych jedynie przez NASA, wykonanie prototypu urządzenia MOC Handheld Cleaning Device oraz dokumentacji technicznej. Wynik odbioru końcowego projektu potwierdza uzyskanie przez Spółkę know-how w ww. zakresie, a także stanowi podstawę do formalnego zakończenia projektu i wystawienia faktury końcowej dla Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Raport ESPI 06/2022 – Zakończenie projektu RENESANS dotyczącego platformy satelitarnej w standardzie HyperCub (HyperSat)

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał informację z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o zatwierdzenie wniosku o płatność końcową w projekcie pt. „Projekt RENESANS, platforma satelitarna w nowym standardzie HyperCube”. Projekt realizowany był przez Emitenta w okresie 1.07.2017 r. – 31.10.2021 r., a jego celem było stworzenie uniwersalnej platformy satelitarnej w opracowanym przez spółkę standardzie HyperSat (pierwotna nazwa HyperCube), służącej do realizacji misji kosmicznych w optymalnym czasie i kosztach, w szczególności zaś do budowy konstelacji satelitarnych. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych objętych wszystkimi zatwierdzonymi w ramach realizacji projektu wnioskami o płatność wynosi 15 204 159,62 zł. W ramach projektu wytworzono i przetestowano technologię na 6 i 7 poziomie gotowości technologicznej, tym samym istotnie redukując ryzyko rozwoju kluczowej dla Creotech Instruments S.A. linii produktowej związanej z mikrosatelitami. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta uznaje, że zakończenie realizacji projektu stanowi dla Spółki istotny krok na drodze do komercyjnego wprowadzenia na rynek mikrosatelitów bazujących na standardzie HyperSat. Emitent planuje umieszczenie pierwszego satelity bazującego na standardzie HyperSat (EagleEye) w przestrzeni kosmicznej do końca 2023 roku, podnosząc tym samym poziom gotowości technologii na finalny poziom 9, co umożliwi sprzedaż produktu na rynku.

Raport EBI 05/2022 – Podpisanie umowy na badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok 2021 i 2022

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o podpisaniu z UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 3115, umowy o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2021 i 2022.

Raport EBI 04/2022 – Raport kwartalny spółki Creotech Instruments S.A. za IV kwartał 2021 roku

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku.

Raport kwartalny spółki Creotech Instruments S.A. za IV kwartał 2021 rok

Raport EBI 03/2022 – Rejestracja zmian w Statucie

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) , informuje, że w dniu 27 stycznia 2021 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 stycznia 2022 roku.

Zmiany w Statucie

Raport EBI 02/2022 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku: – Raport za IV kwartał 2021 r. – 14.02.2022 r. – Raport roczny za 2021 r. – 29.04.2022 r. – Raport za I kwartał 2022 r. – 16.05.2022 r. – Raport za II kwartał 2022 r. – 16.08.2022 r. – Raport za III kwartał 2022 r. – 14.11.2022 r. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Raport ESPI 05/2022 – Zawarcie umowy o kredyt odnawialny

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o podpisaniu Umowy o kredyt odnawialny z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”). Zgodnie z treścią zawartej umowy, Bank udzielił Emitentowi kredytu odnawialnego do limitu 2.500.000 zł, z oprocentowaniem w wysokości WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Warunkiem zawarcia aneksu było m.in. złożenie przez Zarząd Emitenta oświadczenia o niewypłacaniu zysku netto osiągniętego w latach ubiegłych do momentu całkowitego pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w bilansie przez okres trwania umowy kredytowej. Kredyt został udostępniony do dnia 18 stycznia 2023 r., a termin ostatecznej spłaty przypada na dzień 17 lipca 2023 r., jednakże istnieje możliwość wcześniejszej spłaty i przedterminowego rozwiązania umowy. Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie bieżącej działalności Spółki. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco, wystawiony przez Emitenta, wraz z deklaracją wekslową oraz gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Głównym celem kredytu jest umożliwienie Spółce bardziej elastycznego reagowania na zmienną sytuację na rynku komponentów elektronicznych, poprzez zabezpieczenie niezbędnych dostaw.

Raport ESPI 04/2022 – Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej misji kosmicznej Comet Interceptor z Europejską Agencją Kosmiczną

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 3 grudnia 2021 roku, informuje, że podpisał aneks stanowiący rozszerzenie umowy zawartej z Europejską Agencją Kosmiczną („ESA”) na opracowanie kluczowego podzespołu instrumentu pomiarowego dla misji kosmicznej Comet Interceptor, która jest automatyczną sondą planowaną do wystrzelenia w przestrzeń kosmiczną w 2029 roku. Projekt prowadzony jest jako misja klasy F w ramach programu Cosmic Vision przez ESA we współpracy z Japońską Agencją Aerokosmiczną (JAXA). Głównym celem misji jest poznanie komet od strony naukowej, w tym ich składu chemicznego i fizycznego, ale również przygotowanie się do potencjalnych przyszłych misji, których celem mogłaby być zmiana trajektorii komety.Cały projekt został podzielony na szereg faz. Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z potrzebą rozszerzenia zakresu prac w ramach pierwszej fazy projektu, a tym samym wydłużenia terminu ich wykonania. W związku z zawarciem powyższego aneksu zwiększeniu uległa wartości umowy z kwoty 165 000 EUR do kwoty 299 875 EUR i wydłużony został ostateczny termin zakończenia prac Emitenta nad pierwszą fazą projektu z czerwca do grudnia 2022 roku. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż zawarcie aneksu stanowi rozszerzenie dotychczasowej współpracy z ESA, a właściwa realizacja pierwszej fazy projektu może mieć pozytywny wpływ na uczestnictwo Spółki w kolejnych fazach misji, włączając potencjalnie możliwą produkcję szeregu dalszych modeli, w tym kwalifikowanych modeli lotnych zaprojektowanego podzespołu.

Raport ESPI 03/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2022 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 14 stycznia 2022 roku („NWZ”). Na NWZ wykonywane było prawo łącznie z 872 174 głosów, stanowiących 54,98% ogólnej liczby głosów w Spółce. 1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 271 180, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 271 180, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 31,09%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 17,10%; 2. Grzegorz Kasprowicz Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 27,69%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 15,23%; 3. Kasprowicz Paweł Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 27,69%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 15,23%; 4. Aleksander Szalecki Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 69 043, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 69 043, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 7,92%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 4,35%

Raport ESPI 02/2022 – Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 stycznia 2022 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbyło się w dniu 14 stycznia 2022 r. wraz z wynikami głosowania. Podczas obrad NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wśród podjętych uchwał znajduje się m.in. Uchwała nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uchwały NWZ Creotech Instruments

Raport EBI 01/2022 – Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 stycznia 2022 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbyło się w dniu 14 stycznia 2022 r. wraz z wynikami głosowania. Podczas obrad NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wśród podjętych uchwał znajduje się m.in. Uchwała nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) oraz 7) – 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Uchwały NWZ Creotech Instruments

Raport ESPI 01/2022 – Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym i aneksu do umowy na kredyt odnawialny

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o podpisaniu Umowy o kredyt w rachunku bieżącym, która zastąpi dotychczasową umowę na kredyt odnawialny z dnia 12 lipca 2018 r. oraz Aneksu do umowy o kredyt odnawialny z dnia 9 marca 2020 r., które zostały zawarte z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”). Zgodnie z treścią zawartej umowy, Bank udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000 zł, z oprocentowaniem w wysokości WIBOR O/N powiększonej o marżę Banku. Warunkiem udzielenia kredytu było m.in. złożenie przez Zarząd Emitenta oświadczenia o niewypłacaniu zysku netto osiągniętego w latach ubiegłych do momentu całkowitego pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w bilansie przez okres trwania niniejszej umowy kredytowej. Kredyt został udostępniony do dnia 20 grudnia 2022 r., a termin ostatecznej spłaty przypada na dzień 21 grudnia 2022 r., jednakże istnieje możliwość wcześniejszej spłaty i przedterminowego rozwiązania umowy. Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na spłatę dotychczasowego zadłużenia wynikającego z umowy na kredyt odnawialny z dnia 12 lipca 2018 r. oraz na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco, wystawiony przez Emitenta, wraz z deklaracją wekslową oraz gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z treścią Aneksu do umowy o kredyt odnawialny z dnia 9 marca 2020 r., zmianie do kwoty 3.500.000 zł uległa wysokość udzielonego kredytu odnawialnego. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w wysokości WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Warunkiem zawarcia aneksu było m.in. złożenie przez Zarząd Emitenta oświadczenia o niewypłacaniu zysku netto osiągniętego w latach ubiegłych do momentu całkowitego pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w bilansie przez okres trwania umowy kredytowej. Kredyt został udostępniony do dnia 17 stycznia 2023 r., a termin ostatecznej spłaty przypada na dzień 17 lipca 2023 r., jednakże istnieje możliwość wcześniejszej spłaty i przedterminowego rozwiązania umowy. Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco, wystawiony przez Emitenta, wraz z deklaracją wekslową oraz gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a także cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Emitentowi z tytułu umowy z kontrahentem Spółki i niepotwierdzona cesja globalna wierzytelności od pozostałych odbiorców, wymienionych w załączniku do umowy cesji. Powyższe umowy zostały zawarte w celu przedłużenia i zmiany limitów linii kredytowych uruchomionych w latach ubiegłych.

2021

Raport ESPI 18/2021 – Wybór projektu „New imaging and control solutions for quantum and metrology” do dofinansowania CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że pozyskał informację, że projekt pt. „New imaging and control solutions for quantum and metrology” zgłoszony w ramach programu QuantERA Eropean Research Area Network (ERA-NET) Cofund, został wybrany do finansowania. Celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, wytworzenie prototypu i walidacja nowej superczułej kamery dostosowanej do wymagań odczytu i sterowania kubitami w systemach kwantowych. Opracowana kamera, wraz z dedykowanym systemem sterowania, będzie kluczowym urządzeniem umożliwiającym realizację zaawansowanych algorytmów kwantowych, operacji na wielu kubitach i wdrożenie protokołu korekcji błędów w komputerach kwantowych opartych na architekturze zimnych atomów lub pułapek jonowych. Projekt realizowany jest we współpracy z niemieckim Instytutem Maxa-Plancka i chorwackim Instytutem Fizyki w Zagrzebiu (Creotech jest liderem projektu). Projekt potrwa 36 miesięcy, całkowity budżet wynosi około 5 mln PLN, z czego około 2 mln PLN przypada na Creotech Instruments, finansowanie w ramach programu QuantERA wynosi 75%. Po zakończeniu prac badawczych i rozwojowych, Creotech zajmie się komercjalizacją i sprzedażą systemu. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że pomimo rekomendowania projektu na poziomie Quantum ERA-NET uruchomienie projektu uzależnione jest jeszcze od skutecznego przeprowadzenia procedur i uzyskania stosownych zgód u krajowych operatorów programu w tym w Polsce w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Spodziewane uruchomienie projektu nastąpi w połowie 2022 roku.

Raport EBI 9/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. na dzień 14 stycznia 2022r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („NWZ”), które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 roku, o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał oraz informacjami o proponowanych zmianach Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Ogłoszenie o NWZ NWZ Formularz Pełnomocnictwa NWZ Formularz prawa głosu

Raport ESPI 17/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. na dzień 14 stycznia 2022r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („NWZ”), które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 roku, o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał oraz informacjami o proponowanych zmianach Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Ogłoszenie o NWZ NWZ Formularz Pełnomocnictwa NWZ Formularz prawa głosu

Raport ESPI 16/2021 – Otrzymanie zgody na przyszłą emisję akcji od Domu Maklerskiego Navigator S.A.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał od Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie („DM Navigator”) zgodę na emisję akcji, a tym samym został zwolniony z wybranych postanowień umów lock-up zawartych pomiędzy Emitentem, akcjonariuszami Spółki, a DM Navigator w związku z emisją akcji serii H oraz wprowadzeniem akcji Emitenta do obrotu na rynku zorganizowanym. Przedmiotowe umowy lock-up dotyczyły m.in. czasowego ograniczenia zbywalności akcji Emitenta przez jej akcjonariuszy oraz ustanawiały ograniczenia w emitowaniu nowych akcji przez Spółkę. W ramach udzielonego zwolnienia DM Navigator wyraził zgodę wyłącznie na przeprowadzenie nowej emisji akcji Spółki na szczegółowych warunkach opisanych w zwolnieniu oraz zwolnił akcjonariuszy objętych lock-upem z zakazu głosowania „za” podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwał koniecznych do przeprowadzenia potencjalnej nowej emisji akcji.

Raport ESPI 15/2021 – Zawarcie aneksu do umowy konsorcjum realizującego projekt PIAST

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że podpisał aneks do umowy konsorcjum realizującego projekt pt. „Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego PIAST (Polish ImAging SaTellites)”, którego liderem jest Wojskowa Akademia Techniczna, a odbiorcą Ministerstwo Obrony Narodowej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”), w ramach programu Szafir. Projekt ma na celu dostarczenie i przetestowanie na orbicie konstelacji małych satelitów przeznaczonych dla celów wojskowego rozpoznania obrazowego. Zgodnie z podpisanym aneksem, Emitent zrealizuje część zadań przypisanych wcześniej do Centrum Badań Kosmicznych. Zadania te dotyczą dostarczenia kluczowego systemu satelity, jakim jest system orientacji orbitalnej i w przestrzeni (AOCS). Jednocześnie udział Emitenta w projekcie ulegnie zwiększeniu z kwoty 21 786 250,00 zł do kwoty 28 429 687,00 zł (wzrost o 30,49%). Dodatkowy budżet projektu po stronie Spółki wynosi 6 643 437,00 zł, przy czym wartość finansowania przyznanego z NCBiR wyniesie ok. 92,2%. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od kwietnia 2021 roku do marca 2025 roku. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż projekt „Nanosatelitarna konstelacja optoelektronicznego rozpoznania obrazowego PIAST (Polish ImAging SaTellites)” jest jednym z kluczowych technologicznych projektów realizowanych przez Spółkę oraz istotnym ze względu na końcowego użytkownika systemu, którym jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Zawarty aneks pozwala na sfinansowanie wypracowania przez Emitenta know-how w kluczowym obszarze systemów satelitarnych i jest zgodny ze strategią Spółki.

Raport ESPI 14/2021 – Zawarcie umowy dotyczącej misji kosmicznej Comet Interceptor z Europejską Agencją Kosmiczną

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku, informuje, że podpisał umowę z Europejską Agencją Kosmiczną („ESA”) na opracowanie kluczowego podzespołu instrumentu pomiarowego dla misji kosmicznej Comet Interceptor, która jest automatyczną sondą planowaną do wystrzelenia w przestrzeń kosmiczną w 2029 roku. Projekt prowadzony jest jako misja klasy F w ramach programu Cosmic Vision przez ESA we współpracy z Japońską Agencją Aerokosmiczną (JAXA). Głównym celem misji jest poznanie komet od strony naukowej, w tym ich składu chemicznego i fizycznego, ale również przygotowanie się do potencjalnych przyszłych misji, których celem mogłaby być zmiana trajektorii komety. Cały projekt został podzielony na szereg faz. Umowa dotyczy pierwszej fazy projektu, która realizowana będzie przez Emitenta do czerwca 2022 roku, a jej wartość wynosi 165 000 EUR. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż zawarcie umowy stanowi rozszerzenie dotychczasowej współpracy z ESA, a właściwa realizacja pierwszej fazy projektu może mieć pozytywny wpływ na uczestnictwo Spółki w kolejnych fazach misji, włączając potencjalnie możliwą produkcję szeregu dalszych modeli, w tym kwalifikowanych modeli lotnych zaprojektowanego podzespołu.

Raport ESPI 13/2021 – Rozszerzenie kontraktu na obsługę repozytorium CreoDIAS CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że podpisał z Europejską Agencją Kosmiczną rozszerzenie kontraktu na obsługę repozytorium CreoDIAS, które jest platformą chmurową zapewniającą dostęp do danych satelitarnych i serwisów europejskiego programu Copernicus oraz umożliwia różnym podmiotom kreowanie komercyjnych serwisów w obszarze tak zwanego Front Office. Repozytorium danych obserwacyjnych CreoDIAS jest jednym z pięciu podobnych repozytoriów istniejących na poziomie Unii Europejskiej. Obecnie kontrakt obejmuje świadczenie usług przez Emitenta również w 2022 roku, podczas gdy dotychczasowy ulegał zakończeniu z końcem 2021 roku. Zgodnie ze zmienionym kontraktem minimalna kwota wpływów z jego realizacji wyniesie w 2022 roku 524 880 EUR, zaś maksymalna wyniesie 2 207 792 EUR. Niepewność co do ostatecznej kwoty związana jest z możliwością zamówienia przez Europejską Agencję Kosmiczną różnej ilości przestrzeni dyskowej dla reprocesowanych danych z satelitów Sentinel-2. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż projekt CreoDIAS jest historycznie największym projektem zleconym przez Europejską Agencję Kosmiczną do Polski, a jego przedłużenie świadczy o wysokiej jakości usług świadczonych przez konsorcjum pod przewodnictwem Emitenta. Pozwala również Emitentowi brać udział w szeregu innych projektów związanych ze składowaniem i przetwarzaniem danych.

Raport EBI 8/2021 – Treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 listopada 2021r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) po wznowieniu obrad, tj. w dniu 29 listopada 2021 r. wraz z wynikami głosowania. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad NWZ nie został zgłoszony żaden sprzeciw do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, natomiast NWZ odstąpiło od rozpatrzenia i podjęcia uchwał przewidzianych w punktach: 7, 9 i 10 planowanego porządku obrad, tj. uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki, uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. Podczas obrad NWZ nie podjęto uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza do punktu 8 planowanego porządku obrad, tj. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, natomiast NWZ podjęło ww. uchwałę w innym brzmieniu, wskazanym szczegółowo w załączniku do niniejszego raportu bieżącego, jako uchwała nr 3. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6) – 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Uchwały NWZ Creotech Instruments część druga

Raport ESPI 12/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 listopada 2021r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które rozpoczęło się w dniu 18 listopada 2021 roku i po wznowieniu obrad było kontynuowane w dniu 29 listopada 2021 r. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wykonywane było prawo z 1 285 511 głosów, stanowiących 81,04 % ogólnej liczby głosów w Spółce. 1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 271 180, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 271 180, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 21,10%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 17,10%; 2. Kubrak Katarzyna Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 18,79%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 15,23%; 3. Kasprowicz Paweł Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 18,79%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 15,23%; 4. Grzegorz Brona Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 18,79%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 15,23%; 5. Grzegorz Kasprowicz Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 18,79%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 15,23%.

Raport ESPI 11/2021 – Treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 listopada 2021r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) po wznowieniu obrad, tj. w dniu 29 listopada 2021 r. wraz z wynikami głosowania. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad NWZ nie został zgłoszony żaden sprzeciw do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, natomiast NWZ odstąpiło od rozpatrzenia i podjęcia uchwał przewidzianych w punktach: 7, 9 i 10 planowanego porządku obrad, tj. uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki, uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. Podczas obrad NWZ nie podjęto uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza do punktu 8 planowanego porządku obrad, tj. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, natomiast NWZ podjęło ww. uchwałę w innym brzmieniu, wskazanym szczegółowo w załączniku do niniejszego raportu bieżącego, jako uchwała nr 3.

Uchwały NWZ Creotech Instruments część druga

Raport ESPI 10/2021 – Osiągnięcie kamienia milowego w projekcie EagleEye

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 26 listopada 2021 roku osiągnięto kamień milowy w programie budowy satelity obserwacyjnego EagleEye, planowanego do umieszczenia na orbicie okołoziemskiej w 2023 roku. Kamieniem tym jest zakończenie przeglądu projektu tzw. Preliminary Design Review („PDR”), który stanowi jeden z trzech głównych przeglądów w procesie projektowania i budowy satelitów obok tzw. Critical Design Review i Flight Readiness Review. Przeglądy te prowadzone są w oparciu o niezależnych zewnętrznych ekspertów (w przypadku projektu EagleEye są to m.in. byli pracownicy Europejskiej Agencji Kosmicznej i NASA). Zakończenie przeglądu PDR pozwala na przejście projektu do kolejnej fazy, a tym samym istotną redukcję ryzyka technologicznego projektu. O zakończeniu kolejnych przeglądów Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż projekt realizacji misji obserwacyjnej EagleEye jest pierwszym projektem, w którym główny produkt spółki, jakim jest platforma HyperSat zostanie podniesiony na najwyższy poziom gotowości technologicznej TRL9 i uzyska tzw. space heritage, tym samym stanie się pełnowartościowym produktem rynkowym Emitenta.

Raport ESPI 9/2021 – Zawarcie umów na realizację projektu dla Polskiej Agencji Kosmicznej

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku, informuje, że w dniu 23 listopada 2021 roku powziął informację o podpisaniu dwóch umów przez konsorcja, których członkiem jest Emitent w ramach realizacji projektu „Opracowanie koncepcji nowatorskich projektów badawczych i użytkowych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną ich wykonalności”, wykonywanego na zamówienie Polskiej Agencji Kosmicznej. Pierwsza umowa dotyczy projektu „Opracowanie koncepcji nowatorskiego projektu w obszarze badania przestrzeni kosmicznej, wraz z oceną jej wykonalności”, a projekt realizowany jest przez konsorcjum w skład którego wchodzą: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN – lider konsorcjum, Centrum Badań Kosmicznych PAN i Creotech Instruments S.A. Wartość kontraktu wynosi 202 802,50 zł. Prace związane z realizacją przedmiotu umowy powinny zakończyć się do końca bieżącego roku. Druga umowa dotyczy projektu „Opracowanie koncepcji nowatorskiego projektu w obszarze: optyczne obserwacje Ziemi wraz z oceną jej wykonalności”, a projekt realizowany jest przez konsorcjum w skład którego wchodzą: Scanway sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu – lider konsorcjum, Creotech Instruments S.A. i Blue Dot Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Wartość kontraktu wynosi 105 165,00 zł. Prace związane z realizacją przedmiotu umowy powinny zakończyć się do końca bieżącego roku. W obu konsorcjach Creotech Instruments S.A. odpowiedzialny jest za prace związane z platformą HyperSat, która będzie nośnikiem satelitów opisanych w pracach koncepcyjnych. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż projekty te zwiększają prawdopodobieństwo realizacji kolejnych misji kosmicznych opartych na głównym produkcie Spółki, jakim jest platforma mikrosatelitarna HyperSat.

Raport ESPI 8/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 listopada 2021 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które rozpoczęło się w dniu 18 listopada 2021 roku i będzie kontynuowane po przerwie w dniu 29 listopada 2021 r. o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wykonywane było prawo z 1 285 511 głosów, stanowiących 81,04 % ogólnej liczby głosów w Spółce. 1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 271 180, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 271 180, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 21,10%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 17,10%; 2. Kubrak Katarzyna Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 18,79%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 15,23%; 3. Kasprowicz Paweł Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 18,79%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 15,23%; 4. Grzegorz Brona Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 18,79%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 15,23%; 5. Grzegorz Kasprowicz Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 18,79%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 15,23%.

Raport ESPI 7/2021 – Ogłoszenie przerwy w obradach oraz treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 listopada 2021r.

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) zwołane na dzień 18 listopada 2021 r. podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 29 listopada 2021 r. o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno. Wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach zostały podjęte przez NWZ, a ich treść wraz z wynikami głosowania stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad NWZ i do momentu ogłoszenia przerwy nie został zgłoszony żaden sprzeciw do protokołu w stosunku do podjętych uchwał oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Uchwały NWZ Creotech Instruments część pierwsza

Raport EBI 7/2021 – Ogłoszenie przerwy w obradach oraz treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 listopada 2021r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) zwołane na dzień 18 listopada 2021 r. podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 29 listopada 2021 r. o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno. Wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach zostały podjęte przez NWZ, a ich treść wraz z wynikami głosowania stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad NWZ i do momentu ogłoszenia przerwy nie został zgłoszony żaden sprzeciw do protokołu w stosunku do podjętych uchwał oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Uchwały NWZ Creotech Instruments część pierwsza

Raport ESPI 6/2021 – Informacja o zakończeniu negocjacji z Europejską Agencją Kosmiczną dotyczących misji kosmicznej Comet Interceptor

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 listopada 2021 roku zakończył pomyślnie negocjacje prowadzone w trybie tzw. bezpośrednich negocjacji z Europejską Agencją Kosmiczną („ESA”) w sprawie ustalenia warunków kontraktu na opracowanie kluczowego podzespołu instrumentu pomiarowego dla misji kosmicznej Comet Interceptor, która jest automatyczną sondą planowaną do wystrzelenia w przestrzeń kosmiczną w 2029 roku. Projekt prowadzony jest jako misja klasy F w ramach programu Cosmic Vision przez ESA we współpracy z Japońską Agencją Aerokosmiczną (JAXA). Głównym celem misji jest poznanie komet od strony naukowej, w tym ich składu chemicznego i fizycznego, ale również przygotowanie się do potencjalnych przyszłych misji, których celem mogłaby być zmiana trajektorii komety. Cały projekt został podzielony na szereg faz. Pierwsza faza, będąca głównym przedmiotem zakończonych negocjacji, będzie zgodnie z ustaleniami realizowana przez Emitenta do czerwca 2022 roku, a jej wartość wynosić ma ponad 700.000,00 PLN. Podpisanie umowy na realizację kontraktu przewidziane jest na początek grudnia 2021 roku, o czym Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż pomyślne zakończenie negocjacji wiąże się z rozszerzeniem współpracy z ESA, a właściwa realizacja pierwszej fazy projektu może mieć pozytywny wpływ na uczestnictwo Spółki w kolejnych fazach misji, włączając potencjalnie możliwą produkcję szeregu dalszych modeli, w tym kwalifikowanych modeli lotnych zaprojektowanego podzespołu.

Raport EBI 6/2021 – Raport kwartalny spółki Creotech Instruments S.A. za III kwartał 2021 roku

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2021 roku.

Raport kwartalny Creotech Instruments S.A. za III kwartał 2021 roku

Raport ESPI 5/2021 – Informacja o wyborze ofert Emitenta przez Polską Agencję Kosmiczną

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 listopada 2021 roku powziął informację o rozstrzygnięciu przetargu na „Opracowanie koncepcji nowatorskich projektów badawczych i użytkowych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną ich wykonalności”, który prowadzony był w trybie podstawowym bez negocjacji przez Polską Agencję Kosmiczną. Oferta złożona przez konsorcjum w skład, którego wchodziły: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN – lider konsorcjum, Centrum Badań Kosmicznych PAN i Creotech Instruments S.A. uznana została za najkorzystniejszą w części 1 – „Opracowanie koncepcji nowatorskiego projektu w obszarze badania przestrzeni kosmicznej, wraz z oceną jej wykonalności”. Wartość oferty wynosi 202 802,50 zł. Oferta złożona przez konsorcjum Scanway sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu – lider konsorcjum, Creotech Instruments S.A. i Blue Dot Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku uznana została za najkorzystniejszą w części 2 – „Opracowanie koncepcji nowatorskiego projektu w obszarze: optyczne obserwacje Ziemi wraz z oceną jej wykonalności”. Wartość oferty wynosi 105 165,00 zł. W obu konsorcjach Creotech Instruments S.A. odpowiedzialny jest za prace związane z platformą HyperSat, która będzie nośnikiem satelitów opisanych w pracach koncepcyjnych. O podpisaniu ostatecznych umów na realizację ww. zamówień Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta uważa niniejszą informację za istotną, gdyż projekty te zwiększają prawdopodobieństwo realizacji misji kosmicznych opartych na głównym produkcie Spółki, jakim jest platforma mikrosatelitarna HyperSat.

Raport ESPI 4/2021 – Zawarcie porozumienia o współpracy z Endurosat AD Creotech Instruments S.A.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 października 2021 roku Spółka podpisała w czasie targów International Astronautical Congress porozumienie o współpracy z bułgarską firmą Endurosat AD z siedzibą w Sofii („Endurosat”). Zgodnie z treścią porozumienia Emitent włączy w przyszłości do swojego portfolio produktowego i będzie oferował na rynku produkty nanosatelitarne spółki Endurosat, natomiast Endurosat włączy do swojego portfolio produkty mikrosatelitarne Spółki. Zarząd uznaje porozumienie za istotne, gdyż zwiększy ono zakres produktów oferowanych przez Emitenta (poprzez dodanie produktów komplementarnych w postaci nanosatelitów) oraz otworzy nowy kanał sprzedaży mikrosatelitów HyperSat. Treść zawartego porozumienia obejmuje również współpracę stron w procesie ubiegania się o projekty realizowane w ramach programów Europejskiej Agencji Kosmicznej, Komisji Europejskiej czy na rynku prywatnym.

Raport ESPI 3/2021 – Zawarcie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22 października 2021 roku powziął informację o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) umowy na dofinansowanie projektu o tytule „Elektronika w odpowiedzi na wyzwania Technologii Kwantowych”, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 7 255 205,47 zł zaś wartość dofinansowania przyznanego Spółce wynosi 5 023 800,40 zł. Projekt zakończy się w 2023 roku. Celem projektu jest zbadanie, dopracowanie i komercjalizacja konkretnych rozwiązań elektronicznych odpowiadających na dwa podstawowe zapotrzebowania intensywnie rozwijanych w tej chwili Technologii Kwantowych: 1. sterowania poprzez szybką i precyzyjną generację sygnałów o niskim szumie oraz 2. sterowania z ultra-precyzyjną synchronizacją czasową. Rozwiązania te znajdą zastosowanie m.in. w komputerach kwantowych, zegarach atomowych, wzorcach czasu i częstotliwości, czy wysokoczułych systemach czujnikowych. Zgodnie z treścią zawartej umowy Spółka zobowiązana jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy w formie weksla in blanco, wraz z deklaracją wekslową, w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Powyższa informacja został uznana za spełniającą kryteria art. 17 ust. 1 MAR, ze względu na jej wartość oraz potencjalny pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Raport ESPI 2/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 listopada 2021 roku, na godz. 12:30, które odbędzie się w siedzibie Spółki, to jest w Piasecznie; w lokalu pod adresem: ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno (ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki w załączeniu) oraz przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 listopada 2021 roku (projekty uchwał w załączniku).

Ogłoszenie o NWZ Projekty uchwał Formularz pełnomocnictwa Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Raport EBI 5/2021 – Zamierzone zmiany statutu spółki Creotech Instruments S.A.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, w ślad za raportem bieżącym nr 4/2021 z dnia 21 października 2021 r., dotyczącym zwołania na dzień 18 listopada 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. („Spółka”) i projektów uchwał, Zarząd Spółki informuje, że w porządku obrad NZW zamieszczono podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Jednocześnie, Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść zamierzonych zmian Statutu (stanowiącą załącznik do niniejszego raportu) oraz treść tekstu jednolitego Statutu (stanowiącą załącznik do niniejszego raportu).

Załączniki

Raport EBI 4/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 listopada 2021 roku, na godz. 12:30, które odbędzie się w siedzibie Spółki, to jest w Piasecznie; w lokalu pod adresem: ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno (ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki w załączeniu) oraz przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 listopada 2021 roku (projekty uchwał w załączniku).

Załączniki

Raport EBI 3/2021 – Zakres stosowania zasad określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Dobre Praktyki NewConnect – Creotech Instruments

Raport EBI 2/2021 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku Creotech Instruments Spółka Akcyjna

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku: raport za III kwartał 2021 roku – 15 listopada 2021 roku. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Raport EBI 1/2021 – Zmiana Autoryzowanego Doradcy Spółki Creotech Instruments S.A.

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect i rozpoczęciem notowań zrealizowana została umowa zawarta z dotychczasowym Autoryzowanym Doradcą Emitenta – CC Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, że obecnie rolę Autoryzowanego Doradcy Spółki pełni Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, który będzie współdziałać z Emitentem m.in. przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzać w zakresie dotyczącym funkcjonowania akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Raport ESPI 1/2021 – Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”), niniejszym informuje o otrzymaniu dostępu do systemu ESPI w trybie „Emitent ASO”. W związku z powyższym, od dnia 12 października 2021 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

ico_newsletter Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości:
ico_newsletterDziękujemy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.