Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych i polityka „cookies”

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwanego „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z RODO, poniżej przedstawiona zostaje polityka prywatności oraz polityka cookies (dalej „Polityka Prywatności i cookies”), określająca zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, zawierająca informacje dotyczące w szczególności:

 1. Administratora danych osobowych,
 2. sposobu gromadzenia, zakresu i celu przetwarzania danych osobowych,
 3. zasięgu terytorialnego i okresu przetwarzania danych osobowych,
 4. odbiorców danych osobowych, innych niż Administrator,
 5. dochodzenia roszczeń w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym uprawnień osób, których dane podlegają przetwarzaniu,
 6. podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych;

 

I Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Creotech Instruments S.A. z siedzibą Piasecznie, 05-500 ul. Jana Pawła II 66, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000407094 (dalej „Administrator”)

Z Administratorem można skontaktować się drogą elektroniczną: iod@creotech.pl; telefonicznie: 22 246 45 75 bądź za pośrednictwem adresu pocztowego wskazanego powyżej.

II Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: iod@creotech.pl bądź za pośrednictwem adresu pocztowego wskazanego powyżej, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

III Sposób gromadzenia, zakres, cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. Informacje ogólne

Polityka Prywatności ma zastosowanie do osób odwiedzających stronę internetową Administratora (dalej „Użytkownik”) pod domeną: www.creotech.pl (dalej „Strona Internetowa”), którzy za pośrednictwem formularza udostępnionego na Stronie Internetowej (dalej „Formularz”) kontaktują się z Administratorem, podając wskazane w Formularzu następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Ponadto, w zakres danych osobowych Użytkownika przetwarzanych przez Administratora na zasadach wynikających z Polityki Prywatności wchodzą inne niż wyżej wskazane dane, jeżeli zostały przekazane Administratorowi przez Użytkownika w drodze korespondencji elektronicznej na wskazany na Stronie Internetowej adres e-mail Administratora.

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem e-maila lub Formularza informacji zawierających szczególne kategorie danych osobowych, wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO (informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez Administratora i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w Polityce Prywatności lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Z pośrednictwem Formularza Użytkownik kieruje do Administratora zapytania dotyczące oferowanych przez Administratora produktów i usług.

2. Zakres i cel zbieranych danych osobowych

Podczas korzystania ze strony internetowej Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników, takie jak:

 1. imię i nazwisko,
 2. numer telefonu,
 3. adres e-mail
 4. adres korespondencji,
 5. specjalizacja/stanowisko,
 6. informacje zawarte w CV,
 7. inne przekazane przez Użytkownika w drodze korespondencji elektronicznej.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

 • obsługi zapytań ogólnych Użytkownika,
 • obsługi zapytań specjalistycznych Użytkownika,
 • przygotowania oferty dla Użytkownika, w przypadku otrzymania przez Administratora zapytania ofertowego,
 • prowadzenia rekrutacji,
 • marketingowym lub informacyjnym, w szczególności poprzez marketing bezpośredni produktów władnych Administratora, wysyłkę Użytkownikowi newslettera lub dostarczania innych informacji dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Administratora,
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia z Użytkownikiem umowy,
 • wykonania czynności związanych z realizacją umowy zawartej z Użytkownikiem.

Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Gdy informujemy o:

 • 6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
 • 6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
 • 6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
 • 6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.

4. Pliki logowania

W każdym przypadku, gdy Użytkownik wywołuje Stronę Internetową, system informatyczny Administratora automatycznie gromadzi i przetwarza dane i informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług świadczonych drogą elektroniczną, takie jak: adres IP komputera Użytkownika, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane systemu operacyjnego Użytkownika, dane dotyczące urządzenia Użytkownika, dane dotyczące aktywności na Stronie Internetowej, w tym poszczególnych podstronach.

Informacje powyższe nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkownika, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą Użytkownikowi na gruncie RODO.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej Użytkownika zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Dane te są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej.

5. Statystyka korzystania z usług Administratora

W celu poprawy jakości swoich usług, oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemu Administratora, Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony Internetowej, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej Użytkownika. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych Google Analytics. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony Internetowej, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkownika. Informacje o Użytkowniku nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości Strony Internetowej, ułatwianie korzystania ze Strony Internetowej oraz poprawa jakości świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej, jest nie tylko standardem rynkowym, ale również oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych.

Użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.

6. Działania marketingowe i PR Administratora

Na Stronie Internetowej Administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników.

Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów. Wyświetlanie tych treści dokonywane jest przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

7. Przetwarzanie danych osobowych na portalach społecznościowych

Administrator informuje, że  prowadzi profile na wskazanych niżej portalach społecznościowych, za pośrednictwem których Administrator wchodzi w interakcje z Użytkownikiem. Z tego względu Administrator jest współadministratorem danych osobowych wraz z dostawcami wymienionych portali społecznościowych. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych po stronie tych dostawców można znaleźć na stronach:

Administrator prowadzi i zarządza kontami na serwisach społecznościowych w celu promowania produktów, usług oraz swojej działalności. W ramach tych działań administruje danymi osobowymi użytkowników portalów społecznościowych, którzy obserwują profile Administratora, w tym biorą udział w konkursach, wydarzeniach oraz prowadzą dialog zarówno z Administratorem jak i innymi użytkownikami za pośrednictwem kont zarządzanych przez Administratora.

Jeżeli użytkownik będzie chciał zakończyć przetwarzanie danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem portali społecznościowych, powinien zaprzestać obserwowania profili Administratora, wykorzystując opcje wykorzystywane przez portal, np. kliknąć przycisk „Lubię to” na portalu Facebook.

Wszelkie prawa do znaków (w tym logo), prawa autorskie, prawa do baz danych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do treści strony internetowej oraz profili na portalach społecznościowych należą do Administratora.

Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, korzystanie w jakiejkolwiek formie oraz powielanie, w całości lub w części, treści strony internetowej w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora oraz autora testu.

Treści prezentowane na stronie internetowej oraz profilach na portalach społecznościowych maja na celu promocję działalności Administratora. Wykorzystywanie materiałów w innym celu jest zabronione.

Materiały udostępnione na profilach społecznościowych Administratora są jego własnością bądź zostały udostępnione za zgodą autorów tych treści.

Użytkownik, który korzysta z profili na kontach społecznościowych Administratora oświadcza, że umieszczane przez niego Treści:

a. nie będą nieodpowiednie. Treść uznawana jest za nieodpowiednią, gdy:
i. stanowi plagiat, jest szkalująca, obraźliwa, napastliwa, nieprawdziwa, wprowadzająca w błąd, uwłaczająca, dyskryminująca, ma charakter groźby, nękania, wyraża uprzedzenia na tle rasowym lub seksualnym;
ii. zawiera elementy prześmiewcze, niekulturalne, obraźliwe, wyzwiska, nieprzyzwoite sugestie, przekleństwa;
iii. zawiera cytaty wypowiedzi innych użytkowników wyrwane z kontekstu w celu stworzenia nieprawdziwego lub negatywnego wrażenia;
iv. jest nieprzyzwoita, niecenzuralna lub ma charakter pornograficzny; lub
v. stanowi naruszenie prawa do poufności lub prywatności innej osoby,
b. nie przyniosą uszczerbku dla żadnych toczących się postępowań prawnych, o których użytkownik wie;
c. nie będą zawierać oskarżeń o brak przyzwoitości ani osobistej krytyki skierowanych przeciwko pracownikom Administratora;
d. z dużym prawdopodobieństwem nie będą: (i) powodowały strachu, niepewności ani niepokoju innej osoby, (ii) podżegać do naruszenia zasad współżycia społecznego; ani (iii) pobudzać do agresji lub nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
e. nie będą naruszać żadnych praw autorskich, znaków towarowych, patentów ani innych praw własności intelektualnej Administratora lub jakiejkolwiek osobie trzeciej;
f. nie będą technicznie szkodliwe (włączając, w szczególności, wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki komputerowe, szkodliwe komponenty, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie, szkodliwe dane lub działania);
g. nie będą stanowiły oferty, reklamy ani promocji żadnego produktu lub usługi ani też nie będą zawierały próśb o dotację lub wsparcie finansowe;
h. nie będą stanowiły spamu ani nachalnej reklamy rozsyłanej pocztą;
i. nie będą miały na celu podszywania się pod inną osobę ani innej nieprawdziwej prezentacji tożsamości użytkownika, jego przynależności lub pozycji;
j. nie będą prezentowały ani zachęcały do zachowań, które mogłyby być uznane za przestępstwo, prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub są sprzeczne z prawem.

Użytkownik może umieszczać na profilu Administratora odsyłacze do innych stron i podstron internetowych, jeżeli:
a. treści lub odsyłacze do takich stron lub podstron internetowych nie naruszą żadnych zapisów Polityki prywatności;
b. regulaminy korzystania z takich stron lub podstron internetowych dopuszczają umieszczenie odsyłaczy do nich;
c. są one wyraźnie i widocznie oznaczone jako odsyłacze;
d. treści stron lub podstron internetowych mają wyraźny związek z Treścią, przy której umieszczony zostaje odsyłacz; oraz
e. odsyłacz nie powoduje automatycznego pobierania żadnych plików.
Administrator zastrzega, że wszelkie treści niezgodne z powyższymi zasadami, a przede wszystkim komentarze mające charakter:
a. szkalujących, nieprawdziwych i wprowadzających w błąd;
b. obraźliwych, znieważających lub zawierających groźby;
c. niecenzuralnych lub o charakterze seksualnym;
d. charakterze napastliwym, rasistowskich, seksistowskich, homofobicznych lub dyskryminujących jakąkolwiek religię lub inne grupy osób.
Będą niezwłocznie kasowane. 
Bez wyraźnej zgody Administratora, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownego umieszczania jakichkolwiek Treści lub innych materiałów lub aplikacji, które zostały uprzednio usunięte.

8. Pliki COOKIES

 1. Poprzez piki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej podstronie Strony Internetowej;
  b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika;
  d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. dopasowania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić Stronę Internetową;
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Użytkownika.
 7. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

8. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Strony Internetowej.

 

IV Okres i zasięg terytorialny przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Czas przetwarzania danych osobowych jest zależny od podstawy i celu ich przetwarzania. Administrator informuje o nim zawsze przed zebraniem danych osobowych lub w trakcie tego procesu. Przykładowe okresy przechowywania danych osobowych:

 1. dane osobowe przetwarzane w związku z działaniami marketingowymi, będą przetwarzane do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych lub zakończenia celu przetwarzania,
 2. dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie tych danych, będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub zakończenia celu przetwarzania,
 3. dane osobowe przetwarzane przy użyciu plików cookies i podobnych technologii, będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 4. dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązujących przepisów prawa (np. w celach podatkowych, rozliczeniowych, sprawozdawczych itp.) będą przetwarzane w terminie wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego lub podatkowego,
 5. dane osobowe związane ze świadczeniem usług Administratora będą przechowywane do czasu możliwego dochodzenia roszczeń od Administratora lub przez Administratora, tj. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie terminów przedawnienia roszczeń.

 

 1. Zasięg terytorialny przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak Administrator może korzystać z narzędzi podmiotów, które mają swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej: EOG) lub które mogą przechowywać dane poza EOG. W taki przypadku Administrator zastosuje wymagania wskazane w art. 49 RODO.

 

V Odbiorcy danych osobowych

Administrator przekazuje dane osobowe Użytkownika innym podmiotom wyłącznie na podstawie wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub w związku z realizacją celu, dla którego dane osobowe zostały Administratorowi przekazane, tj. w szczególności gdy jest to niezbędne dla realizacji otrzymanego przez Administratora żądania świadczenia na rzecz Użytkownika określonej usługi. Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie na mocy odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, gwarantujących niezbędną ochronę przekazanych danych.

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika przetwarzanych przez Administratora mogą być:

 1. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy),
 2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingowe, z zakresu dostarczania, obsługi i serwisowania oprogramowania lub sprzętu elektronicznego Administratora,
 3. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe i PR,
 4. podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych,
 5. audytorzy, biegli, rewidenci, doradcy podatkowi, doradcy prawni, firmy windykacyjne,
 6. organy administracji publicznej, w tym w szczególności organy nadzoru.

Administrator może korzystać z narzędzi podmiotów, które mają swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej: EOG) lub które mogą przechowywać dane poza EOG. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych. Administrator zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki ochrony w celu zabezpieczenia przekazania tych danych. Do przekazywania danych poza EOG może dochodzić na podstawie wyjątków przewidzianych w art. 49 RODO, o ile maja zastosowanie warunki określne w tym artykule. Informacje na temat stosowanych zabezpieczeń raz zakresu danych przesyłanych poza EGO można uzyskać kontaktując się z Administratorem bądź IOD.

Poprzez stronę internetową może nastąpić przekierowanie na inną stronę internetową, zarządzaną przez innego Administratora. Administrator nie odpowiadają za przetwarzane danych osobowych poprzez inne strony internetowe. Przy każdej nowej wizycie użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polityki prywatności.

 

VI Uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownik ma prawo do:

 1. dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o Użytkowniku są przetwarzane, jest on uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących Użytkownikowi, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 2. otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. sprostowania – żądania sprostowania danych osobowych Użytkownika, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. usunięcia danych – żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 5. ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy
  • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystania;
  • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika;
 6. przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu masowego danych osobowych Użytkownika, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika lub umowy z nim zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 7. sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy Użytkownika, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
 8. cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VII Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00.

 

VIII Zmiana Polityki Prywatności

Polityka Prywatności może być zmieniania i uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora, w szczególności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której Administrator przetwarza dane osobowe (o ile zmiana ta wpływa na brzmienie Polityki Prywatności), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany treści prezentowanych stronie bez uprzedzenia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakichkolwiek powodów niezależnych od Administratora Strona jest niedostępna w dowolnym czasie lub na dowolny okres.

Administrator zastrzega sobie prawo do okazjonalnego ograniczenia dostępu do niektórych części Strony w związku z pracami konserwacyjnymi lub aktualizacją Strony.

Polityka prywatności i cookies wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

W sprawach nieregulowanych w Polityce prywatności, a dotyczących jego przedmiotu oraz z przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Polityki prywatności z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Polityki zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności:

 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 1. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
 2. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianach w Kodeksie cywilnym,
 3. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej UŚUDE),
 4. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 5. RODO.
ico_newsletter Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości:
ico_newsletterDziękujemy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.