Creotech Instruments wznawia Ofertę publiczną. Zapisy w Transzy Inwestorów Detalicznych ruszą 6 czerwca

showing the Trading graph over the Abstract blurred photo, Business graph and trade monitor of Investment Futures market, app interface is to trade stocks, currencies. stock broker tool.

Creotech Instruments wznawia Ofertą publiczną, związaną z planowanym przeniesieniem notowań akcji spółki z NewConnect na rynek główny GPW w Warszawie. Cenę maksymalną dla jednej akcji ustalono na 125 zł. Oznacza to, że łączna wartość Oferty może wynieść do 49,6 mln zł brutto. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na rozwój spółki, w tym na ukończenie kluczowych projektów R&D w obszarze satelitarnym oraz systemów kwantowych, a także zwiększenie zdolności produkcyjnych i sprzedażowych. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, zapisy w ramach Transzy Inwestorów Detalicznych rozpoczną się 6 czerwca i potrwają do 13 czerwca br. Proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych przewidziano na 8 – 14 czerwca br. Ustalenie i opublikowanie ceny emisyjnej akcji oferowanych ustalono na 14 czerwca. Zapisy w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych potrwają od 15 do 20 czerwca br.

Z uwagi na utrzymujące się zainteresowanie Inwestorów emisją naszej spółki i stabilizującą się w ostatnim okresie sytuacją na globalnych rynkach kapitałowych, postanowiliśmy przystąpić do wznowienia publicznej emisji akcji serii I. Pozyskany kapitał chcemy przeznaczyć przede wszystkim na ukończenie prac w kluczowych projektach R&D w obszarze satelitarnym oraz systemów kwantowych. – mówi Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A. – Liczymy, że nasza konsekwentnie realizowana strategia rozwoju i przejrzysty model biznesowy pozytywnie wpłyną nie tylko na rozwój skali naszego biznesu, ale i na powodzenie emisji. Zapisy w Transzy Inwestorów Detalicznych rozpoczną się 6 czerwca br. – dodaje Grzegorz Brona.

Emisja nowych akcji spółki obejmie nie mniej niż 99.140 i nie więcej niż 396.558 akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Szczegóły dotyczące emisji akcji dostępne są na stronie internetowej spółki: https://creotech.pl/pl/, w zakładce ,,Oferta Publiczna’’ lub bezpośrednio na stronie internetowej: https://creotech.pl/ipo/. Koordynatorem Oferty jest Dom Maklerski Navigator S.A. Rolę współkoordynatora pełni Noble Securities S.A. Doradztwo prawne zapewnia kancelaria WBW Weremczuk, Bobeł & Wspólnicy. Funkcję Doradcy zarządu Creotech pełni CC Group.

Cena maksymalna została ustalona na 125 zł, co oznacza że wartość Oferty może sięgnąć nawet 49,6 mln zł brutto.

Aktualny harmonogram Oferty Creotech Instruments SA:

Termin

Czynność

25 kwietnia 2022 roku Publikacja Prospektu
3 czerwca 2022 roku Opublikowanie Ceny Maksymalnej w formie Suplementu do Prospektu
6 czerwca – 13 czerwca 2022 roku Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Detalicznych
8 czerwca 2022 roku Rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
14 czerwca 2022 roku
do godz. 16:00
Zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
14 czerwca 2022 roku Ustalenie i opublikowanie: (i) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych; (ii) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych inwestorom w poszczególnych transzach; oraz (iii) Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych
15 czerwca – 20 czerwca 2022 roku do godz. 23:59 Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
do 24 czerwca 2022 roku Przydział Akcji Oferowanych

Głównymi filarami działalności spółki Creotech Instruments są rynki: technologii kosmicznych i rynek kwantowy, na których spółka dynamicznie się rozwija.

W kwietniu 2022 r. Creotech Instruments zrealizował pierwszą fazę projektu PIAST, którego celem jest umieszczenie w 2024 r. satelitów obserwacyjnych ziemi na orbicie okołoziemskiej Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie w Polsce instrumentów narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Będzie to pierwsze komercyjne wdrożenie autorskiej platformy satelitarnej HyperSat, którą rozwija spółka. Oprócz projektu PIAST zespół inżynierów Creotech wraz z partnerami biznesowymi pracuje nad programem EagleEye, w ramach którego opracowywany jest mikrosatelita obserwacyjny Ziemi. Jego wyniesienie na niską orbitę okołoziemską planowane jest na przełom 2023 i 2024 roku.

Dodatkowym czynnikiem mogącym przyczynić się do dalszego dynamicznego rozwoju technologii satelitarnych w Polsce, a tym samym Creotech Instruments, jest Krajowy Plan Rozbudowy, który został zaakceptowany przez Komisję Europejską w dniu 1 czerwca 2022 r. W jego ramach planowane są środki na innowacyjne projekty w kluczowych nowych gałęziach gospodarki, m.in. w sektorze kosmicznym, sektorze dronowym i obszarach związanych z telekomunikacją. We wszystkich tych niszach rynkowych obecny jest Creotech Instruments.

Spółka rozwija się również na rynku kwantowym. Jako pierwszy podmiot w Europie rozpoczął produkcję elektroniki sterującej komputerami nowej generacji. Od 2019 r. Creotech współtworzy najbardziej zaawansowany na rynku ekosystem sprzętowy kontroli kubitów Sinara, opracowywany m.in. wspólnie z Uniwersytetem w Oxfordzie. Pozwala on 20-krotnie poprawić efektywność tworzenia systemów kwantowych, wpływa na ustandaryzowaną obsługę i zmniejsza pobór energii.

Aktualnie Creotech rozpoczyna swój największy projekt z zakresu technologii kwantowych, bowiem niedawno międzynarodowe konsorcjum pod przewodem Uniwersytetu w Innsbrucku, którego członkiem jest Creotech, zostało wybrane przez Komisję Europejską do projektu budowy pierwszego dużego komputera kwantowego dla UE. Celem przedsięwzięcia jest budowa 100-kubitowego komputera kwantowego do 2025 roku oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku.

Creotech przy tym projekcie jest jedynym podmiotem reprezentującym Europę Środkowo – Wschodnią. To dla nas wielki powód do dumy i tym samym potwierdzenie, że nasze działania i zdobyte doświadczenie na rynku kwantowym są doceniane, również na arenie międzynarodowej. – mówi Grzegorz Brona.

Systemy projektowane przez Creotech Instruments wykorzystywane są w najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie instytucjach badawczych na świecie, tj. Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, Instytucie Badań Ciężkich Jonów GSI, czy Centrum Badawczym DESY w Niemczech.

Konsekwentnie realizowane założenia rozwoju spółki, pozwalają firmie Creotech systematycznie zwiększać poziom przychodów i generować marże. W I kwartale 2022 r. w relacji r/r spółka odnotowała około 2-krotny wzrost zysku netto, który od stycznia do marca br. wyniósł 0,57 mln zł. W tym czasie Creotech osiągnął również 24% wzrost r/r wyniku EBITDA, który ukształtował się na poziomie prawie 1,5 mln zł. Przychody ogółem w tym okresie wyniosły 9,4 mln zł i utrzymały się na poziomie podobnym do analogicznego okresu poprzedniego roku.

***

Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu akcji spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”). Oferta publiczna akcji Spółki, o której mowa w niniejszym materiale („Oferta”) przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu w rozumieniu art. 6 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 25 kwietnia 2022 r. („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie oraz o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). KNF zatwierdza Prospekt wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności nałożone Rozporządzeniem 2017/1129. Zatwierdzając Prospekt, KNF nie weryfikuje, ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia przez nią działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym dokumencie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem akcji Spółki. Dla celów Oferty w Polsce oraz dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Spółka udostępniła Prospekt na stronie internetowej Spółki (https://creotech.pl/ipo/), oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych DM Navigator (https://dmnavigator.pl/oferty) oraz Noble Securities (https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/emisje-akcji/prospektyemisyjne/2266-prospekt-emisyjny-creotech-instruments-s-a) zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa europejskiego i polskiego. Wszelkie inwestycje związane z Ofertą powinny być realizowane wyłącznie na podstawie informacji, które są zawarte w zatwierdzonym i opublikowanym Prospekcie oraz we wszelkich zmianach lub suplementach do Prospektu. Prospekt może zawierać informacje, które różnią się od informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym.

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie poglądowy i informacje w nim zawarte mogą nie być uznawana za pełne czy kompletne. Ani niniejszy komunikat prasowy, ani żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechniania, nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub jakąkolwiek decyzją inwestycyjną.

Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które poddałyby Spółkę lub akcjonariuszy Spółki lub którykolwiek z ich podmiotów powiązanych wymogom w zakresie autoryzacji, notyfikacji, koncesjonowania lub innym wymogom wynikającym z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego oraz innych informacji związanych z Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego może być niezgodne z prawem.

Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, akcjonariuszy lub którykolwiek z ich podmiotów powiązanych oraz ich doradców. W szczególności niniejszy komunikat nie stanowi oferty papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, których dotyczy komunikat nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych Spółki.

ico_newsletter Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości:
ico_newsletterDziękujemy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.