Hetman

Creotech Instruments S.A. realizuje projekt pt. Specjalistyczny system HETMAN kontrolno-pomiarowy zintegrowany z systemem czasu rzeczywistego oraz wspierający synchronizację czasu na poziomie poniżej jednej nanosekundy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac rozwojowych dotyczących opracowania specjalistycznego systemu "HETMAN" (open HardwarE real Time Mixed signal measurement And coNtrol system) kontrolno-pomiarowego zintegrowanego z systemem czasu rzeczywistego oraz wspierający synchronizację czasu na poziomie poniżej jednej nanosekundy.

Rozwiązanie zostanie oparte o standard MTCA oraz protokół synchronizacji czasu White Rabbit. Obsługę zdarzeń w czasie rzeczywistym zapewni nabyty od zewnętrznego dostawcy dedykowany system operacyjny wraz z narzędziami do budowania aplikacji użytkownika.

Zakładane jest opracowanie szkieletu systemu cechującego się dużą elastycznością i uniwersalnością w zakresie szczegółów architektury i konfiguracji. Pozwoli to na stosunkowo łatwe i szybkie budowanie systemów pochodnych, według potrzeb i wymagań poszczególnych klientów, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego wsparcia w utrzymaniu i rozwoju systemu u klienta.

Projekt realizowany jest od 1 grudnia 2015 roku.

Wartość całkowita Projektu: 3 954 286,63 PLN

Kwota dofinansowania: 2 372 571,98 PLN

[/mp_span] [/mp_row]

Comments are closed.