Walne Zgromadzenia

Wykaz akcjonariuszy Creotech Instruments S.A. posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2023 r. co najmniej 5% liczby głosów

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2023 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Creotech Instruments S.A. w dniu 31 sierpnia 2023 r. oraz o projektach uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2023 r. („NWZ”) wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, a także informację o projekcie uchwały poddanym pod głosowanie, w przypadku którego uchwała nie została podjęta. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad NWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu obrad, a NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. na dzień 31 sierpnia 2023 r.

Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 i § 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 31 sierpnia 2023 roku o godzinie 14:00,
w Warszawie, w lokalu przy ul. Osmańskiej 14, bud. Berlin, II piętro, 02-823 Warszawa.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, a także sporządzenie
  listy obecności.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
  emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji
  prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych
  akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii J, dematerializacji oraz
  ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J i praw do akcji serii J
  do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne) wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku, na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu pod adresem: ul. Osmańska 14, bud. Berlin 02-823 Warszawa.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Sporządzenie listy obecności.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2022, oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022;
  d) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2022;
  e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022;
  f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 grudnia 2022 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2022 roku („NWZ”). Na NWZ wykonywane było prawo łącznie z 817 919 głosów, stanowiących 41,25% ogólnej liczby głosów w Spółce.

1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 271 180,

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 271 180,

Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 33,15%,

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 13,68%;

2. Grzegorz Kasprowicz

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 528,

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 528,

Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 29,53%,

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 12,18%;

3. PTE Allianz Polska S.A.

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 196 000,

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 196 000,

Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 23,96%,

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 9,89%;

4. Maciej Wiśniewski

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 60 434,

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 60 434,

Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 7,39%,

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 3,05%.

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią uchwał podjętych do przerwy

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 14 grudnia 2022 roku („NWZ”) podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Obrady NWZ zostaną wznowione 5 stycznia 2023 roku, o godz. 13:00, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno.

Treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowania, do momentu ogłoszenia przerwy w obradach NWZ, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że do momentu ogłoszenia przerwy w obradach nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.

Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Creotech Instruments S.A. przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.

Zasada została naruszona incydentalnie.

Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  W związku ze zgłoszeniem projektu uchwały dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta przez akcjonariusza Spółki w dniu 13 grudnia 2022 r. doszło do incydentalnego naruszenia zasady 4.8. Dobrych Praktyk 2021. Spółka opublikowała niezwłocznie raport bieżący oraz zamieściła stosowne dokumenty na swojej stronie internetowej niezwłocznie po ich otrzymaniu.

W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady: Od momentu debiutu Spółki na rynku regulowanym tj. od dnia 11 lipca 2022 roku do dzisiaj nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady 4.8.

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;

Zasada została naruszona incydentalnie.

Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  W związku ze zgłoszeniem kandydata na członka Rady Nadzorczej Emitenta przez akcjonariusza Spółki w dniu 13 grudnia 2022 r. doszło do incydentalnego naruszenia zasady 4.9.1. Dobrych Praktyk 2021. Spółka zamieściła komplet materiałów dotyczących zgłoszonego kandydata na swojej stronie internetowej niezwłocznie po ich otrzymaniu.

W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady:  Od momentu debiutu Spółki na rynku regulowanym tj. od dnia 11 lipca 2022 roku do dzisiaj nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady 4.9.1.

Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 grudnia 2022 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Spółki – Allianz Polska OFE wpisany do rejestru funduszy pod poz. RFe 17 reprezentowany przez PTE Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), zgłoszenia projektu uchwały dokonanego w trybie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych w sprawie powołania Pana Waldemara Maj na funkcję członka Rady Nadzorczej, dotyczącego sprawy wprowadzonej do punktu 7 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 14 grudnia 2022 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku. Treść projektu uchwały, a także otrzymany od Akcjonariusza życiorys kandydata wraz z oświadczeniem i zgodą na kandydowanie stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. na dzień 14 grudnia 2022 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się  w dniu 14 grudnia 2022 roku, o godzinie 13:00, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Sporządzenie listy obecności.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
 7. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 8. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie zmian w zasadach wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
 9. Dyskusja i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne) wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się  w dniu 30 czerwca 2022 roku, o godzinie 14:00, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Sporządzenie listy obecności.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie: (a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021; (b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; (c)       przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021; (d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021; (e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.
 8. Zamknięcie Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne) wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 stycznia 2022r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbyło się w dniu 14 stycznia 2022 r. wraz z wynikami głosowania. Podczas obrad NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wśród podjętych uchwał znajduje się m.in. Uchwała nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) oraz 7) – 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. na dzień 14 stycznia 2022r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („NWZ”), które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 roku, o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał oraz informacjami o proponowanych zmianach Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 listopada 2021r.

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku, przekazuje w  załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) po wznowieniu obrad, tj. w dniu 29 listopada 2021 r. wraz z wynikami głosowania.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad NWZ nie został zgłoszony żaden sprzeciw do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, natomiast NWZ odstąpiło od rozpatrzenia i podjęcia  uchwał przewidzianych w punktach: 7, 9 i 10 planowanego porządku obrad, tj. uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki, uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. Podczas obrad NWZ nie podjęto uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza do punktu 8 planowanego porządku obrad, tj. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, natomiast NWZ podjęło ww. uchwałę w innym brzmieniu, wskazanym szczegółowo w załączniku do niniejszego raportu bieżącego, jako uchwała nr 3.

Ogłoszenie przerwy w obradach oraz treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 listopada 2021r. 

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) zwołane na dzień 18 listopada 2021 r. podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 29 listopada 2021 r. o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno.
Wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach zostały podjęte przez NWZ, a ich treść wraz z wynikami głosowania stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad NWZ i do momentu ogłoszenia przerwy nie został zgłoszony żaden sprzeciw do protokołu w stosunku do podjętych uchwał oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Creotech Instruments S.A. w dniu 18.11.2021r.

Zarząd Creotech Instruments S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 listopada 2021 roku, na godz. 12:30, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Piasecznie, przy ul. Gen. L. Okulickiego 7/9.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Creotech Instruments S.A. w dniu 20.06.2021r.

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się 30 czerwca 2021 roku o godz.11.00, w siedzibie spółki przy ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 w Piasecznie.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

 • Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
 • Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 • Sporządzenie listy obecności;
 • Przyjęcie porządku obrad;
 • Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 wraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020;
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  c) podziału zysku Spółkę za rok obrotowy 2020,
  d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020,
  e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2020,
  f) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
  g) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 • Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 3/2021 (6148) pod pozycją 880

Informujemy, że w dniu 7 stycznia 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 3/2021 (6148) pod pozycją 880 ukazała się publikacja o następującej treści>>.

Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 246/2020 (6136) pod pozycją 72351

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2020 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 246/2020 (6136) pod pozycją 72351 ukazała się publikacja o następującej treści>>.

Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 231/2020 (6121) pod pozycją 66094

Informujemy, że w dniu 26 listopada 2020 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 231/2020 (6121) pod pozycją 66094 ukazała się publikacja o następującej treści>>.

Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 230/2020 (6120) pod pozycją 65765

Informujemy, że w dn. 25 listopada 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 230/2020 (6120) pod pozycją 65765 ukazała się publikacja o następującej treści>>.

Dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało Biuro Maklerskie

Informujemy, że w dn. 20 lipca 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego – jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.

Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 211/2020 (6101) pod pozycją 58341

Informujemy, że w dniu 28 października 2020 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 211 (6101) pod pozycją 58341 ukazała się publikacja o następującej treści>>.

Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 210/2020 (6100) pod pozycją 57976

Informujemy, że w dniu 27 października 2020 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 210 (6100) pod pozycją 57976 ukazała się publikacja o następującej treści>>.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Creotech Instruments S.A w dniu 30 czerwca 2020r.

Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9 („Siedziba Spółki”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.06.2020r. na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Creotech Instruments S.A w dniu 23 marca 2020r.

Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094, w nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 27.02.2020 r., nr 40/2020 (5930), pozycja 10583 o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na skutek zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki żądania wprowadzenia zmian w porządku obrad Zgromadzenia, Spółka dokonała zmiany w porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Creotech Instruments S.A w dniu 23 marca 2020r.

Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 7/9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 23.03.2020 rok na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

ico_newsletter Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości:
ico_newsletterDziękujemy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.